Page 3 - UTILITIES 6 APRIL 2016
P. 3

AMIGOE                                                                                                  7WOENSDAG

                                                                                                     6 APRIL 2016

Kilometerslange                            ‘Rol minister Oduber dubieus bij Aruba-logo’
energiekabels op
gigantische haspel                          MEP schakelt OM in voor onderzoek

ORANJESTAD — Ooit een haspel gezien die bijna vier me-        ORANJESTAD — Op-         De drie MEP-leden voor het Openbaar Ministerie.                          daarin haar 25 zorgen en
ter hoog is en 20.000 kilo weegt? Gisteren reed het apparaat     positiepartij MEP heeft                                                       vragen, die zij op 30 maart
onder politiebegeleiding door de straten van San Nicolas.       zich tot het Openbaar       kent echter tot op heden de   ling bij de oppositiepartij.  MEP-partijleider Evelyn We-   inleverde bij de Staten van
Constructiebedrijf C2 Civil & Construction laat op de Face-      Ministerie (OM) gewend      aantijgingen aan zijn adres.   “Niet alleen hetgeen de pers  ver-Croes maandag weten.     Aruba, overhandigd aan het
book-pagina van het bedrijf verheugd weten dat zij na twee      om de ‘dubieuze rol’ van                      tijdens de persconferentie   Zo maakt de minister onder    OM. Hierin staat onder an-
maanden van voorbereiding en één maand graven, vandaag        Toerisme-minister Otmar      Statenvragen           van de minister op 23 maart   andere niet duidelijk hoe het  dere dat de partij het dos-
begint met het trekken van de kabel tussen Water en Energie-     Oduber aan te kaarten       De MEP-fractie stelde vorige   jongstleden aan de kaak heeft  kan dat het bedrijf Graphix   sier van de openbare aan-
bedrijf (WEB) en San Nicolas. “Deze grote jongen is de eerste     omtrent de aanbesteding      week Statenvragen om meer    gesteld, maar met name het   and Beyond de aanbesteding    besteding met daarin in elk
anderhalve kilometer elektrakabel die wij gaan leggen tus-      en het beheer van het       duidelijkheid te krijgen over  ‘verweer’ van de minister –   won, terwijl het bedrijf op dat geval de aankondiging, de
sen WEB en San Nicolas. In totaal gaat het om 66 kilometer      officiële Aruba-logo. In     de relatie die de minister    vol contradicties – was aan-  moment nog niet formeel was   offerte van verschillende
aan 60kV aluminium kabel op 56 haspels.” WEB-directeur        persconferenties blijft de    heeft of had met het betref-   leiding voor het bezoek van   opgericht.            bedrijven, de screening van
Luis Oduber liet in een eerder gesprek met deze krant weten      minister ontkennen dat      fende bedrijf, maar dit zorgde  de MEP-statenleden Ruiz-                     deze bedrijven, de leden van
dat de elektrische hoogspanningskabels aan verandering toe      hij betrokken is bij het be-   niet voor voor de gewenste    Maduro, Oduber en Besaril    Duidelijkheid          de evaluatiecommissie (en
zijn, omdat ‘de levensduur voorbij is’. De nieuwe kabels moe-     drijf Graphix and Beyond     opheldering of geruststel-    aan het OM vandaag”, liet    De MEP heeft de lijst met    hun cv) en de scoring sheet
ten volgens Oduber de mogelijkheid geven om in de toekomst      dat het logo beheert en                                                       op basis waarvan een eind-
meer en betrouwbaardere energie te leveren, waardoor black-      exploiteert, maar volgens                                                      beslissing is genomen, wil
outs voorkomen kunnen worden.                     MEP spreekt hij zichzelf                                                      ontvangen. Tevens wil zij
                                   op cruciale punten tegen.                                                      duidelijkheid over het geld
                                   “De bevolking eist een ge-                                                     dat is gestoken in ‘banners’
                                   rechtelijk onderzoek.”                                                       die gebruikt worden ter pro-
                                                                                                     motie van verschillende ac-
                                   De MEP-partij maakte maan-                                                     tiviteiten en evenementen.
                                   dag bekend dat zij zich tot het                                                   “Documenten die MEP bezit,
                                   OM heeft gewend voor de aan-                                                    laten zien dat er onregelma-
                                   vraag van een gerechtelijk on-                                                   tigheden plaatsvinden (...)
                                   derzoek naar Oduber’s rol bij                                                    Belangrijk is dat duidelijk
                                   het officiële logo van Aruba                                                    wordt hoeveel geld er wordt
                                   en andere bedrijven die aan                                                     betaald voor deze banners”,
                                   de minister zijn gelieerd. De                                                    aldus Dangui Oduber.
                                   partij vermoedt namelijk dat                                                    Daaraan wordt toegevoegd
                                   minister Oduber een flinke                                                     dat deze gekozen weg ook
                                   vinger in de pap heeft in het                                                    een duidelijk signaal moet
                                   bedrijf Graphix and Beyond,                                                     afgeven aan de zittende re-
                                   dat de aanbesteding in 2011                                                     gering dat ‘dit soort zaken
                                   won en daarna het beheer en                                                     onacceptabel zijn’. Onbe-
                                   de exploitatie van het logo in                                                   kend is of het OM daad-
                                   handen gaf van het – speciaal                                                    werkelijk een gerechtelijk
                                   voor dit doel opgerichte – be-                                                   onderzoek instelt na het be-
                                   drijf Damox. De minister ont-                                                    zoek van de MEP-leden.

Per 1 mei:                                                                                Aangespoeld lichaam

Primaire sector produceert ‘zonder angst voor belasting’ van Venezolaanse man

ORANJESTAD — Op initiatief van Directie Landbouw,           Volgens de directeur zijn boe-  moeten boeren op constante    Infrastructuur en Planning   ORANJESTAD — Het li-       is, omdat er geen strafbaar
Veeteelt en Visserij en Markthallen (DLVV), beter bekend       ren verplicht om data bij Santa  basis produceren. Ten tweede   (DIP) om te inventariseren   chaam dat vorige week      feit heeft plaatsgevonden. De
als Santa Rosa, wordt per 1 mei op Aruba de belasting-        Rosa in te leveren over wat en  is het de bedoeling dat zij hun waar nog huurgronden zijn.   aanspoelde nabij Baby      politiewoordvoerder kon ook
plicht voor de primaire sector afgeschaft. Volgens direc-       hoeveel zij geproduceerd heb-   extra winst, nu zij geen belas- Gezamenlijk werken we aan    Beach, is geïdentificeerd.    geen duidelijkheid geven,
teur Nathalie Maduro kunnen boeren voortaan eerlijke         ben. Deze gegevens kloppen    ting hoeven te betalen, terug  het verbeteren van de primai-  Dat melden althans de      behalve dat de familie het li-
data aanleveren, omdat zij niet meer ‘bang hoeven te zijn’      echter niet. “Mensen zijn bang  investeren in hun project.” Een re sector.”           media in Venezuela. Vol-     chaam heeft opgehaald.
voor de belasting. Met deze data kan Santa Rosa beleid        voor de belasting, daarom ge-   bijkomend belangrijk voordeel                  gens berichten gaat het
uitstippelen en dat is in het voordeel van diezelfde boeren.     ven ze dat niet eerlijk door.”  is dat de deviezen op Aruba   Markt              om Joemar Vargas, af-
                                   Deze informatie is echter van   blijven.             Boeren hebben het moeilijk,   komstig uit Punto Fijo.
door onze verslaggever       een persbericht van Primaire    groot belang. “Hoe meer data                    ziet Maduro. “Ze kunnen     Hij zou vanuit de Venezo-
Leanne van Spronsen        Sector-minister Otmar Oduber    wij hebben, hoe meer we kun-   Nationaal plan          geen lening krijgen bij de   laanse staat Falcon met
                  blijkt dat het om zowel hobby-   nen samenwerken met Eco-     Het doel van de regering om   bank om een investering te   een kleine boot of een
Santa Rosa deed het voorstel in  isten als professionals gaat. Zij nomische Zaken en Directie    de productie in 2020 voor 20   kunnen doen. Als zij ons eer-  soort vlot zijn vertrokken
2011. Details over hoe de wet   hoeven per 1 mei geen winst-    Wetgeving om wetten te ma-    procent ‘self-sustainable’ te  lijk data doorgeven, kunnen   richting Aruba met het
precies in elkaar zit, zijn nog  belasting meer te betalen en    ken ter bescherming van de    laten zijn, noemt Maduro ‘am-  wij hen uiteindelijk vooruit-  idee om hier illegaal aan
niet bekend bij directeur Ma-   ook geen belastingheffing op    primaire sector.” Zonder sta-   bitieus’. “We willen proberen  helpen.” Om de boeren een    land te komen.
duro. Wel kan zij vertellen dat  producten en materialen. Het    tistieken kan Santa Rosa geen   om een nationaal plan te ma-   handje te helpen, organiseert
de vrijstelling van belasting   gaat om alles wat lokaal gepro-  plannen maken voor de lange    ken met Economische Zaken,    Santa Rosa regelmatig mark-   Hij zou onderweg overboord
geldt voor de hele primaire sec-  duceerd wordt. Of dit ook geldt  termijn, omdat er geen beeld   Directie Wetgeving en bijvoor-  ten. Afgelopen zondag was de  zijn gevallen of gesprongen.
tor. Voor de visserij was al eer- voor mensen die lokale produc-   is van de ontwikkelingen in    beeld Volksgezondheid en dit   eerste markt van dit jaar en  Familieleden van het slacht-
der zo’n regeling getroffen, nu  ten verwerken, bijvoorbeeld in   de sector. Het verzamelen van   uitwerken in regelingen. Zo   op 22 april, op de Dag van de  offer willen het stoffelijke
kan ook de landbouw en vee-    Pika di Papaya, weet Maduro    data is één van de drie doelen  hebben we terreinen nodig en   Aarde, is er weer een boeren-  overschot terugbrengen naar
teelt hiervan profiteren. Uit   nog niet.             van de vrijstelling. “Ten eerste zijn we in overleg met Directie markt bij Santa Rosa. “Boe-   Venezuela. Het Openbaar
                                                                     ren mogen hier gratis staan   Ministerie (OM) kan de iden-
Colombiaans avontuur havo 4-leerlingen Colegio Arubano                                          met een tafel en hun produc-  titeit van het slachtoffer niet
                                                                     ten. Daarmee leggen we een   bevestigen. Woordvoerder
                                                                     directe link tussen de boer en Ann Angela laat weten dat
                                                                     de cliënt.”           het OM niet meer betrokken

                                   ORANJESTAD — De leerlingen en hun be-
                                   geleiders zijn inmiddels weer terug op Aruba,
                                   maar zij zullen hun reis en verblijf in onder
                                   andere Medellín, Colombia niet snel verge-
                                   ten. Op de foto een deel van de groep bij Al
                                   Peñón de Guatapé waar ze de ‘reuzensteen’
                                   konden bewonderen. Zo bewonderden ze
                                   ook de groene natuur, het berglandschap en
                                   de stad zelf. Naast hotelovernachtingen ver-
                                   bleven de leerlingen ook op een ‘finca’, een
                                   boerderij, zonder airco en internet. Maar ze
                                   hebben het overleefd en de leerlingen hebben
                                   genoten. Dat is te zien op foto’s die leerlingen
                                   en begeleiders plaatsten op Facebook en te le-
                                   zen in de berichten: ze zijn hun begeleiders
                                   zeer dankbaar voor de ‘geweldige ervaring’.
   1   2   3   4   5   6   7   8