Page 4 - UTILITIES 6 APRIL 2016
P. 4

AMIGOE                                                                  &             11WOENSDAG

                                                                                  6 APRIL 2016

    Flashback                        Ingezonden                               Ombudsman
                                                                     maakt kennis met premier
6 april 1956                           De nachtbus

Kamp                               DE GROOTSTE tekortko-      is niet diens idee van een
Tijdens de paasvakantie is de Jonge Wacht ‘zeer actief      ming rondom de besluitname    prettige avond. Met een stevi-
geweest’, meldt de krant. Het betreft de afdelingen van     inzake de tariefsverlaging    ge wandeling erbij overigens,
Pietermaai en Sta. Rosa die ‘sinds dinsdag op Brakke-      is het feit, dat men alweer   want tussen de bushalte op de
put heerlijke dingen beleven’. Ze houden zich bezig met     geen enkele aandacht heeft    Rooseveltweg / kruising Jan
‘praktische oefeningen in het Eisenwerk’, aldus de krant.    besteed aan de leemte die    Noorduynweg en de universi-
Op beide kampen zou er ‘een buitengewoon prettige en       er is in het openbaar ver-    teit (ongeveer 400 meter ver-
vriendschappelijke sfeer’ te beleven zijn. Alleen waren     voer in de avond- en nachte-   derop) is er geen busdienst.
‘wedstrijden in Eisenwerk tussen beide afdelingen nog      lijke uren. Het gros van de   Als de meneer/mevrouw van
niet mogelijk, omdat Pietermaai hoofdzakelijk uit (meer     buschauffeurs oriënteert de   Saliña eindelijk bezweet en
gevorderde) groenkoorden bestaat’, meldt de krant. Sta.     werktijden tussen zes uur    vermoeid aankomt, dan is de
Rosa bestaat voornamelijk uit ‘geelkoorden’. Wel wordt er    des morgens en zeven à acht   lezing al lang afgelopen en is
samen gezwommen en krachtmetingen gedaan volgens de       uur des avonds. In de donkere  iedereen al weg. En dat ter-
krant.                              uren valt de dienstverlening   wijl de oplossing voor het bus-
                                 zo goed als weg. Hetgeen ook   probleem bij avond/nacht een
Inspecteur                            zijn weerslag heeft op de reis- peulenschilletje is. Daar heb
“Door de ambtsaanvaarding van de heer Ewald van Stap-      gewoontes van de openbaar-    je de nachtbus voor, die via
pershoef als Inspecteur van Onderwijs in de Nederlandse     vervoer-gebruiker en dus de   het smartmobieltje oproep-
Antillen op woensdag 4 april, is een einde gekomen aan      sociaal-economische ontwik-   baar is en tegen concurreren-
een periode van ongeveer twee jaar, gedurende welke het     keling die hierop gebaseerd   de tarieven zijn diensten ver-
Antilliaanse onderwijs het zonder een inspecteur moest      kan zijn. Dus, bij gebrek aan  leent. Tussen 8 uur ‘s avonds
stellen”, meldt de Amigoe. In een interview zegt hij ‘dat hij  busvervoer blijven veel men-   en 6 uur ‘s morgens, dan is
zijn taak zeer ernstig en consciëntieus opvat en dat hij in   sen maar thuis in de avond,   er geen onnodige concurren-
dienst van het Antilliaanse onderwijs zijn beste krachten    terwijl zij in het andere geval tie met de dagbus en wordt
aan het onderwijs zal wijden’. Vooral de personeelsbezet-    wel zouden uitgaan en daar-   ook hier alweer wat nieuwe
ting is een onderwerp dat bijzondere aandacht zal krijgen,    door stimulering gevende     werkgelegenheid gecreëerd.
meldt de krant.                         aan hun eigen ontwikkeling    Kijk, als de regering op deze
                                 en de economie. Naar een le-   wijze vooruitzicht toont is dat
                                 zing gaan bij de universiteit  dan niet meer waard dan die
                                 bijvoorbeeld is in de huidige  miniscule 10 centen!!
                                 situatie een definitieve no, no
                                 voor iemand van bijvoorbeeld            HITZIG BAZUR
                                 Saliña. Vier keer wachten op                  Curaçao
                                 bussen die niet gaan komen

Milieuprojecten Refineria Isla

ER ZIJN nog steeds velen die   nieuwe fabrieken bijgebouwd   drijfname van al deze nieuwe   fend. Met dit additief is de      WILLEMSTAD — Onlangs heeft de ombudsman van Curaçao, Keursly Concincion, een ken-
denken dat: (i) er weinig, of  en de capaciteit van vier an-  installaties is de beoogde ver- SO2 uitstoot bij de catcrac-      nismakingsbezoek gebracht aan minister-president Ben Whiteman. Tijdens dit bezoek zijn
eerder niets, is geïnvesteerd  dere bestaande fabrieken    laging van de immissie toch   ker met meer dan 80 procent      diverse onderwerpen aan de orde geweest die zowel voor de ombudsman als voor de rege-
in milieuprojecten op het ter-  vergroot. Dit allemaal om    niet gehaald (Bron: Rapport   verlaagd. Ondanks deze ver-      ring van belang zijn. Op de foto vlnr: adviseur van de premier Francis de Windt, premier
rein van Refineria Isla en/of  de immissie (concentratie op  studie verricht in 2007door   mindering in uitstoot blijft      Whiteman, ombudsman Keursly Concincion en plaatsvervangend ombudsman Raymond
(ii) Refineria Isla uitsluitend leefniveau) van SO2 en fijn-  Tecsult Canadees Consultant   de SO2 concentratie (micro-      Mathilda.
draait om winsten te maken.   stof structureel te verlagen  namens ISLA). Na al de eer-   gram per kubieke meter) op
Het wordt nu wel tijd om dit   en tevens de aanhoudende    der genoemde projecten bleef   leefniveau onveranderd. Een
misverstand snel en voor-    stankoverlast te vermin-    Refineria Isla verder streven  mogelijke verklaring wordt
goed uit de wereld te helpen.  deren. Dit staat los van de   naar een betere luchtkwali-   gegeven in een volgend inge-
In de beginjaren van Refi-    stank die door incidenten    teit. In 2008 is een aanvang   zonden stuk.
neria Isla zijn er een aantal  veroorzaakt wordt. Er zijn   gemaakt met het toevoegen
stoomverstuivingsystemen     ook drie lage fakkels (60 m   van een additief (een poeder     GREGORIO R. DONATA
geïnstalleerd om het asfalt   hoog) vervangen door twee    om zwavel te binden) aan het                 Curaçao
beter te verbranden. Dit ef-   nieuwe fakkels met een hoog-  proces van de catcracker (ka-
ficiënter en effectiever sy-   te van 120 m. Het doel van   talytische kraakinstallatie)    De Amigoe behoudt zich het recht
steem verbruikt minder as-    hoge fakkels is om de concen-  om de uitstoot van SO2 in     voor ingezonden brieven te wei-
falt wat gunstig is voor een   tratie van SO2 en fijnstof op  ton per dag verder te verla-    geren, te corrigeren of anderzins
lagere uitstoot van fijnstof en leefniveau te verlagen. Daar-  gen.                redactioneel te bewerken en in te
SO2. Tevens is Refineria Isla  bij hebben de nieuwe fakkels                    korten. Brieven, die maximaal 600
snel overgestapt van conven-   een systeem om het gas effi-  Deze SO2 komt vrij tijdens     woorden mogen bevatten, moeten
tionele naar gecomputeri-    ciënter en effectiever te ver- het afbranden van cokes op     zijn voorzien van naam en woon-
seerde procesbesturing. Door   branden die ten goede komt   de katalysator en verlaat     plaats. Het adres en telefoonnum-
toepassing van gecompute-    van minder roetvorming. Re-   de catcracker via de schoor-    mer worden niet gepubliceerd,
riseerde procesbesturing is   centelijk is er ook een nieuwe steen. Dit additief kost 1.5 à   maar zijn nodig ter verificatie.
er minder uitval van de fa-   gascompressor geïnstalleerd   2 miljoen gulden per jaar. Ter   Gelieve brieven te sturen naar
brieken en daardoor minder    ter vervanging van de oude   evaluatie van de effectiviteit   redactie@amigoe.com.
uitstoot.            minder betrouwbare. In to-   van dit additief wordt de uit-
                 taal is hier een investering  stoot van SO2 regelmatig ge-   Overleden
Om de luchtkwaliteit ver-    mee gemoeid van meer dan    controleerd en het resultaat
der te verbeteren, zijn er vijf 500 miljoen gulden. Na inbe-  daarvan is en blijft verbluf-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9