Page 1 - Amigoe April 17
P. 1

Zorgeloos

     Vrijdag 17 april 2015 • Jaargang 131 nr 85 • Abonnementsprijs Afl 32,50 • Losse nummers. Afl 1,50 • zaterdag met Ñapa Afl 1,75

3 Aruba                  9 Wereld                        10 Financieel                       12 Sport

Simar neemt deel aan            Cybertop in                      Mega opdracht                       Napoli houdt
nieuw gedragsprotocol           Den Haag afgesloten                  vliegtuigmotorbouwer                   stevig huis in Duitsland
voor scholen                                           Rolls-Royce

Tekort zorgverzekeraar Bijna 400 leerlingen doen toelatingstoets Colegio
AZV historisch laag

ORANJESTAD — Zorgverzekeraar AZV heeft in 2014          reservering te bate van 2 mil-
een historisch laag tekort gehad van 0,2 miljoen florin     joen florin, is sprake van ‘een
(0,1 procent van de totale kosten), een daling van 4,3 mil-   zeer matige groei’ van 2,6 pro-
joen vergeleken met het exploitatietekort van 2013. In      cent. “Uitzonderlijk, gezien de
2009 lag het AZV tekort nog op 28 miljoen florin, in de     bevolkingsgroei, toenemende
jaren daarna nam dat geleidelijk af. De overheid moet      vergrijzing van de bevolking
een eventueel tekort jaarlijks verplicht aanvullen.       en technologische ontwikke-
                                 lingen binnen de zorgsector
door onze verslaggever     weest in premiegrondslagen    welke nieuwe en veelal duur-
Alex Laclé           en het premiepercentage. De   dere behandelmethoden tot
Dat blijkt uit de jaarcijfers  introductie van de bestem-    gevolg hebben”, aldus het ver-
over 2014 die deze week zijn  mingsbelasting AZV (BAZV)    slag. De beheerskosten stegen
vrijgegeven. Het jaarverslag  in december vorig jaar heeft   ook tot 17,1 miljoen florin,
werd 31 maart aangeboden    bovendien 6,2 miljoen florin   maar met 1 miljoen minder
aan de minister van Volks-   opgeleverd.           dan begroot. Dit komt neer op
gezondheid en Sport, de pre-  Zorgkosten            4,8 procent van de zorgkosten
mier en de parlementsvoor-   In totaal heeft AZV vorig jaar  (2013: 4,6 procent).
zitter. Bij het verslag is een 385,9 miljoen florin aan kos-  Opname en verpleging
goedkeurende accountants-    ten gemaakt. Een stijging van  Vooral de kostenpost ‘opna-
verklaring gevoegd. In het   4 procent ten opzichte van    me en verpleging’ viel (6,9
verslag staat dat de daling   het jaar daarvoor maar des-   miljoen florin) lager uit dan
van het exploitatietekort    ondanks 13,1 miljoen minder   begroot. Bovendien werd 5,2
vooral komt door een grotere  dan begroot. Het grootste deel  miljoen florin minder dan be-
stijging van de opbrengsten.  van de kosten werd besteed    groot uitgegeven aan genees-
De premie-opbrengsten kwa-   aan zorg. De zorgkosten ste-   en verbandmiddelen. Dat lag
men 2,3 procent hoger uit    gen met 3,8 procent (13,6 mil-  voor een deel aan een daling
dan begroot, een stijging van  joen florin) naar 368,3 miljoen in het aantal receptregels (2,3
4,1 procent ten opzichte van  florin. Wanneer dit gecorri-   procent). Bij de begroting was
het jaar daarvoor. De econo-  geerd wordt voor ‘nagekomen   uitgegaan van een geringe
mische ontwikkeling heeft    kosten’ wegens uitzendingen   groei van 2 procent. “Inspan-
een positief effect gehad op  naar het buitenland in voor-   ningen gericht op doelmati-
de AZV-premieafdrachten,    gaande jaren (6,2 miljoen    ger voorschrijven hebben ef-
er zijn geen wijzigingen ge-  florin) en een vrijgekomen    fect gehad”, aldus AZV.

‘Lange, gezonde
en sportieve schooldagen’

HEERLEN — Zo’n 1200 scholieren in Parkstad Lim- Zo’n 80 procent van de ouders
burg (de regio Heerlen) kunnen na de herfstvakantie wil eraan meedoen”, aldus di-
meedoen aan activiteiten in en rond school die hun recteur Andrew Simons van
gezondheid verbeteren. Daarbij bieden vier basis- scholenkoepel Movare.
scholen de mogelijkheid om vanaf 07.30 uur te ontbij- “We gaan kinderen niet alleen                                                      Foto: Kelly Jap-A-Joe
ten, tijdens de pauzes te sporten en na de lessen tot gezond laten ontbijten en lun-
19.00 uur mee te draaien met sport- en cultuuractivi- chen. We geven tegelijkertijd
teiten. Het gaat om een vier jaar durend proefproject, uitleg over wat ze eten en
dat ruim 20 miljoen euro kost.                  waarom juist dat”, zei Simons.
                                 Parkstad is volgens de Uni-
Het project is ook onderdeel gen de ouders de kans om te versiteit Maastricht de meest ORANJESTAD — Een spannende dag voor veel basisschoolleerlingen. Vandaag werd namelijk de toelatingstoets voor
van een groot wetenschappe- werken, werd vandaag toege- ongezonde regio van Neder- het Colegio Arubano gehouden. De leerlingen kregen taalvragen en rekensommen. Het was vanochtend een lange zit, 8:15
lijk onderzoek naar gezond- licht tijdens een presentatie land, met de meeste hart- en uur begon de toets en eindigde om 11:45, met pauzes er tussendoor. Leerlingen van de Reina Beatrix school in Oranje-
heid en school. Het lespro- van het project Gezonde Ba- vaatziekten, kanker, suiker- stad, waren erg blij en opgelucht dat de toets voorbij was (foto). Storm Steeghs (12) van Scol Basico Washington was niet
gramma wordt aangepast aan sisschool van de Toekomst in ziekte en obesitas. Het project echt zenuwachtig, maar hij vond het wel spannend. “Van mijn school waren er 42 kinderen. Ik vond taal moeilijk, maar
het bioritme van de kinderen: Maastricht.            wordt vier jaar lang begeleid rekenen gemakkelijk.” Wanneer de uitslag komt, wist hij niet te vertellen, maar een docent vertelt dat dit over een paar
Geen moeilijke rekensommen “Buitenschoolse opvang is op door dertig wetenschappers weken zal zijn. Het CBS heeft daarvoor een apparaat dat de testen leest, aldus de docent. In totaal deden 385 leerlingen
direct na aanvang van de les- veel plaatsen in Nederland van de Universiteit Maas- mee aan de toets. 320 leer-
sen, maar eerst iets lichters. mogelijk, maar in dit proef- tricht.                lingen legden de toets in
VN willen bijnauur tot 19.00 uur aan activi- vang, voeding, beweging en gesloten met een wetenschap- gen deden de toets in San
Doordat kinderen vanaf 07.30 project worden school, op- Het project wordt in 2020 af- Oranjestad af en 65 leerlin-

teiten kunnen meedoen, krij- cultuur volledig geïntegreerd. pelijk symposium.           Nicolaas bij Colegio Pariba. 275 miljoen dollar voor Jemen

Duitsland herdenkt                                                      GENÈVE — De Verenigde
‘verwoestende’ vliegramp                                                   Naties willen 273,7 mil-
                                                               joen dollar (253,4 miljoen
                                                               euro) ophalen om in de
                                                               komende drie maanden
KEULEN — Duitsland                                                      in de humanitaire be-
heeft vandaag in de Dom                                                   hoeften in Jemen te kun-
van Keulen de slachtoffers                                                  nen voorzien. De VN de-
van de ramp met het vlieg-                                                  den die oproep vandaag,
tuig van Germanwings                                                     terwijl de gevechten in
herdacht. President Joa-                                                   het zuiden van Jemen
chim Gauck noemde het                                                    steeds heviger worden en
ongeluk ‘een verwoestende                                                  in 18 van de 22 Jemeniti-                     Foto: AFP/Taha Saleh
daad van vernietiging’. “Op                                                 sche provincies luchtaan-
24 maart (de dag waarop                                                   vallen plaatsvinden.
de ramp plaatshad) is iets
verwoest dat in deze we-                                                   Volgens de humanitaire
reld niet meer kan worden                                                  VN-organisatie OCHA zijn
genezen”, zei de president.                                    Foto: AFP/Oliver Berg   150.000 mensen in Jemen op
                                                               de vlucht, anderhalf keer zo- Jemen heeft veel geld nodig voor hulp aan slachtoffers nu het
Ongeveer 1400 mensen, on-                                                  veel als eerder werd geschat. geweld aanhoudt en zelfs toeneemt.
der wie 500 nabestaanden en                                                 Gezondheidsdiensten in het
50 hulpverleners, waren in de                                                land melden dat tussen 19 den overspoeld met slacht- zijn en mensen met ernstige
Dom bijeen. Volgens Duitse                                                  maart en 13 april zeker 767 offers, onder wie mensen brandwonden door explo-
media was de sfeer bedrukt.                                                 mensen door het geweld om die slachtoffer van geweld sies.”
Er stonden 150 witte kaarsen, De herdenkingsmis werd in de Dom van Keulen gehouden en er brandden 150 witte kaarsen, het leven zijn gekomen.
één voor elk slachtoffer en de één voor elk slachtoffer en de vermoedelijke dader.                      “Gewone mensen hebben
vermoedelijke dader, in het                                                 moeite om toegang te krijgen
kerkgebouw. Tijdens de plech- er ook op in dat de copiloot het verontwaardiging. De aartsbis- evenals de Spaanse minister tot gezondheidszorg, water,
tigheid speelde onder meer vliegtuig, dat van Barcelona schop van Keulen, kardinaal van Binnenlandse Zaken, voedsel en brandstof, basis-
een trio van het gymnasium naar Düsseldorf onderweg Rainer Woelki, onderstreepte Jorge Fernández Díaz, en de voorwaarden om te over-
in de stad Haltern. Onder de was, opzettelijk heeft laten dat woorden te zwak zijn om Franse minister van Staat leven”, zei de Nederlandse
doden waren zestien leerlin- neerstorten. “Die ene persoon de nabestaanden te troosten. Alain Vidalies. Nederland OCHA-voorman Johannes
gen en twee leraressen van die heeft anderen mee de dood in- “Maar dat wij allen hier zijn en werd vertegenwoordigd door van der Klaauw.
school. Zij waren op de terug- gesleept, die hij voor zichzelf dat ook zoveel mensen op dit ambassadeur Monique van Door de gevechten zijn zie-
weg van een bezoek aan een heeft gezocht. Voor die daad moment met ons samen aan Daalen en de consul-generaal kenhuizen, scholen, de drie
middelbare school in de buurt ontbreken de woorden”, aldus u medeleven willen betonen, in Düsseldorf, Ton Lansink. luchthavens in het land,
van Barcelona, waarmee het Gauck. Daardoor is volgens moet u tot troost zijn.”          De ramp kostte ook een vrouw bruggen en energiecentrales
gymnasium een uitwisselings- hem bij veel mensen de droef- Bondskanselier Angela Mer- uit het Brabantse Deurne het vernietigd of ernstig bescha-
programma heeft. Gauck ging heid omgeslagen in woede en kel was bij de herdenking, leven.                  digd. “De ziekenhuizen wor-
   1   2   3   4   5   6