Page 1 - ANTILLIAANSE DAGBLAD
P. 1

Jaargang 13 nr. 176 - NAf 1,50/$ 0,85 incl. OB                                              Donderdag 7 juli 2016

‘Ennia heeft         2 18 Aangiftes         3 ‘Citgo-deal        4 13 15Bogaerts en
100% gedekt’             tegen ‘apostel’        beter dan Isla’       Jansen All-Stars
                                                             Van Avermaet
                                                             in het geel

Actieplan voor zorg faalt

Van een onzer         stand gekomen. ,,Daar-     dig zijn uitgevoerd. Zo   geprioriteerde preventie-    drie preventieactiviteiten  tijdig stopgezet; zes acti-
               door is voor de uitvoering   heeft het gebrek aan per-  activiteiten zijn vijftien ac- afgerond, waarvan één     viteiten nog steeds in uit-
verslaggevers         van het plan en de daarin   sonele capaciteit repercus- tiviteiten zonder enige     tijdig; drie activiteiten   voering en vier activiteiten
               opgenomen uit te voeren    sies gehad in de uitvoering onderbouwing niet meer     wegens een gebrek aan be-   niet uitgevoerd wegens
Willemstad - De over-     preventieactiviteiten geen   van de preventieactivitei-  geselecteerd om uitge-     mensing of gebrek aan     onvoldoende voorberei-
heid heeft geen maat-     actieprogramma, begro-     ten.” Gevolg: ,,Van de 31  voerd te worden; slechts    goede voorbereiding voor-   ding.”
regelen getroffen om     ting, personele en materi-
ervoor te zorgen dat     ële inzet en communica-    Van een onzer        Drie dagen voetballen                     Premier Ben Whiteman
activiteiten voor pre-    tieplan uitgewerkt en zijn   verslaggevers                                       trapte gisteren het jeugd-
ventie in de gezond-     niet expliciet personen    Willemstad - ,,De aanloop                                 voetbaltoernooi af van de
heidszorg tijdig kon-     verantwoordelijk gesteld    naar de verkiezingen is                                  Curaçaose Wegenbouw
den worden gereali-      voor de uitvoering”, zo    kort, dus we hebben een                                  Maatschappij (CWM)/
seerd.            wordt uitgelegd.        hele steile berg te beklim-                                Eigen Woning Plan (EWP).
                               men”, aldus politiek leider                                De premier liet zien dat hij
  Er zijn weliswaar maat-    Er is ook geen preven-   Charles Cooper bij de offi-                                een balletje hoog kan hou-
regelen bedacht en opge-   tie-unit opgezet. Daardoor   ciële presentatie van de                                  den. Het toernooi op Rust
nomen in het preventiebe-   was er geen orgaan dat de   nieuwe sociaal-democrati-                                 & Burgh voor jongens tot
leidsplan, dat in 2011/    coördinatie van de uitvoe-   sche beweging Patriótiko                                  13 jaar duurt drie dagen.
2012 werd opgesteld,     ring van preventieactivitei-  Adelanto Sosial (PAS).                                   Vrijdagavond is de finale
maar in de praktijk is daar  ten op zich zou nemen. De                                                 en worden de prijzen uit-
nagenoeg geen uitvoering   samenwerking met mi-       De nieuwe beweging                                   gereikt. In de wedstrijden
aan gegeven. Van de voor   nisteries en overige acto-   werd gisteren bij het WTC                                 is de inzet van de spelers
2011 en 2012 geprioriteer-  ren is niet geformaliseerd                                                hoog, maar langs de kant
de preventieactiviteiten is  en was te veel gebaseerd                                                 is er tijd voor ontspanning
ruim driekwart (77 pro-    op persoonlijke relaties,                                                 of overleg.
cent) niet uitgevoerd of is  wat geen goede basis
voortijdig gestaakt. Slechts vormt. Omdat er nage-                                                         FOTO’S JEU OLIMPIO
10 procent is gerealiseerd,  noeg geen preventieacti-
13 procent is nog steeds in  viteiten hebben plaatsge-                                                 eersten het aantal stem-
uitvoering. Dit staat in het vonden, is ook van moni-                                                 men binnenhalen.” Als
onlangs aan de Staten aan-  toring en rapportage geen                                                 die hobbel is genomen,
geboden onderzoeksver-    sprake geweest, evenmin                                                  kan PAS zich op de tweede
slag van de Algemene Re-   van bijstelling van plan-                                                 prioriteit richten: deelna-
kenkamer Curaçao (ARC)    ning. Belangrijkste is                                                  me aan de verkiezingen,
die het op 16 maart 2011   evenwel het volgende: ,,De                                                met de bedoeling zetels te
door de Raad van Mi-     benodigde middelen (per-                                                 halen. Dat laatste geldt als
nisters geaccordeerde ‘ln-  soneel, infrastructureel, fi-                                               derde prioriteit voor de
tegrale Preventiebeleids-   nancieel) zijn niet expliciet                                               kersverse beweging.
plan 2011-2015 Kurpa i    begroot en onvoldoende                                                  Op pagina 6
Mente, man den man’      beschikbaar gesteld. Het                                                 Drie ton nodig
heeft geëvalueerd.      gebrek van nadere invul-                                                 voor campagne
               ling van de benodigde
  In het rapport wordt uit- middelen heeft ertoe ge-
voerig verslag gedaan van   leid dat de uit te voeren
wat er allemaal aan ge-    preventieactiviteiten niet,
schort heeft. Zo is er geen  niet geheel en/of niet tij-
implementatieplan tot

Recherche doet
twee huiszoekingen

Van een onzer         OM Curaçao kan er verder                  Patriótiko Adelanto
               niet over uitweiden’. In                  Sosial naar stembus
verslaggevers         de ochtendkrant Vigilante
Willemstad - Het Open-    wordt een fotoverslag                    aan de pers gepresenteerd.   circa 800 kiezers aan zich
baar Ministerie (OM) be-   weergegeven van de inval.                  Cooper zei ook altijd blind   weet te binden.
vestigt dat het Recher-    Geschreven wordt dat het                  zijn ‘politieke instinct’ te
che Samenwerkingsteam     om een woning in Juliana-                  volgen. Daarom is hij er-     PAS heeft nu drie prio-
(RST) afgelopen week     dorp gaat aan de Sint Mi-                  van overtuigd dat de bewe-   riteiten. Allereest de voor-
twee huiszoekingen heeft   chielsweg en een bedrijf                  ging die aan de verkiezin-   verkiezingen winnen. Vol-
gedaan naar aanleiding    bij de Megapier. Volgens                  gen meedoet, goede kan-     gens Cooper is dat geen
van een rechtshulpver-    de ochtendkrant zou het                   sen maakt. Dat wil zeggen,   enkele moeite. ,,Ik ben er-
zoek van het Functioneel   gaan om een onderzoek                    als de partij op 8 augustus   van overtuigd dat wij als
Parket Amsterdam. Er zijn   rond een Colombiaanse                                    eerste of als een van de
geen aanhoudingen ver-    vrouw die op dit adres
richt. Maar, zo wordt ge-   woont, ook het betreffende
steld door de woordvoer-   bedrijf zou op haar naam
der van het OM, ‘het is een  staan.
zaak van Nederland en het
   1   2   3   4   5   6