Page 1 - Antilliaansdagblad14May2016
P. 1

Jaargang 13 nr. 131 - NAf 1,50/$ 0,85 incl. OB       Zaterdag 14 mei 2016

               Secretaris RvM        Maduro geëerd            27 EXTRA!Interim-president
               weer naar werk        in Washington
Geen zorgen                                          wil vertrouwen
                                                                      AD WIKÈNT
2 4 6over Venezuela

Deal met Citgo is rond

Raffinaderij Aruba eind 2016 weer open

Van onze correspondent

Oranjestad - Uiterlijk eind dit jaar gaat de raffinaderij in San Nicolas
weer open. Oliebedrijf Citgo, eigendom van de Venezolaanse staats-
oliemaatschappij PdVSA, gaat de raffinaderij exploiteren en leaset de
installaties van de Arubaanse overheid.

  Tot donderdag laat zag  dit jaar de eerste olie ver- dan leaset Citgo het weer      Premier Eman feliciteert minister De Meza na de aankondiging van de heropening
het er nog naar uit dat de  werkt kan worden.”      van ons”, zo laat minister
afgesproken einddatum                   van Financiën Angel Ber-      van de olieraffinaderij in San Nicolas.         FOTO REGERING ARUBA
van 13 mei niet zou wor-    In december bracht de   mudez tegenover deze
den gehaald. Eerder deze   regering het nieuws dat    krant weten.            anders plaatsvinden. Mo-   contractarbeiders verloren nen (direct en indirect) en
week nog liet minister Mi-  Citgo, eigendom van de                      gelijkerwijs op Curaçao,   daarbij hun baan. Velen   een economische impuls
ke de Meza van Economi-   Venezolaanse staatsolie-     Premier Mike Eman        maar dat weet ik niet ze-  vertrokken naar het bui-  van tussen de tien en vijf-
sche Zaken, Communica-    maatschappij PdVSA, de    sprak eerder van een in-      ker.”            tenland om bij andere raf- tien procent van het bruto
tie, Energie en Milieu we-  raffinaderij voor 15 tot 25  vestering van Citgo van                     finaderijen aan de slag te binnenlands product.
ten dat de onderhande-    jaar gaat leasen. De Aru-   tussen de 600 en 800 mil-       In 2012 sloot het Ameri- gaan. Heropenen van de
laars een paar dagen extra  baanse regering zal zelf de  joen dollar om de raffina-     kaanse Valero de raffina-  raffinaderij betekent voor Op pagina 25
nodig zouden hebben.     raffinaderij in San Nicolas  derij weer volledig operati-    derij. Ongeveer 900 werk-  het eiland duizenden ba-  Eman prijst De Meza
Gisteren, op zijn ver-    overnemen van huidige ei-   oneel te maken. Minister      nemers en zo’n 1.500
jaardag, had hij een bij-  genaar Valero en deze ver-  Bermudez bevestigt dit be-
zonder geschenk voor de   volgens aan Citgo leasen   drag. Verder zegt de mi-
Arubaanse gemeenschap:    voor een bedrag van tus-   nister van Financiën: ,,De
,,Uiterlijk 1 augustus gaan sen de 15 en 20 miljoen    installaties op Aruba zul-
de werkzaamheden aan de   dollar per jaar. ,,Valero   len worden gebruikt om
raffinaderij van start, zo- draagt de raffinaderij over  de kwaliteit van de olie te
dat nog voor het einde van  aan Aruba, het wordt dan   upgraden. Het raffineren
               een overheidsbedrijf en    zelf zal uiteindelijk ergens

 Medische evacuatie                                      Bestuur Kinderoorden

 vanuit boorschip                                       Brakkeput wil aftreden

De kustwacht heeft afgelopen donder-                              Van een onzer        voerd. ,,We gaan het    ontslagen waren voor-
dag samen met Citro een medische                                              rapport eerst bin-nen    dat de zaak in okto-
evacuatie uitgevoerd vanuit het boor-                             verslaggevers        het bestuur bespreken    ber 2015 naar buiten
schip Deep Sea Metro II. Een beman-                              Willemstad - Het be-     en komen dan met een    kwam. De stichting
ningslid was onwel geworden, kon zich                             stuur van internaat Kin-   reactie. Maar we zijn    PSI-Skuchami besloot
niet meer bewegen en moest met                                 deroorden Brakkeput     het met verschillende    voorlopig geen nieuwe
spoed naar het ziekenhuis worden                                wil plaatsmaken voor     punten absoluut niet    kinderen in Kinderoor-
gebracht. Het boorschip lag op dat                               een interim-bestuur.     eens.” Minister Larmo-   den Brakkeput te plaat-
moment voor anker ter hoogte van                                Dat idee is volgens vice-  nie-Cecilia zou donder-   sen. Eind januari ver-
Boka St. Michiel. De melding kwam                               voorzitter Monte Hors-    dag in een persconfe-    bleven er alleen nog 20
binnen bij de centrale van de kust-                              ford voorgelegd aan mi-   rentie een voorstel doen  kinderen van Skucha-
wacht, waarna Citro werd ingeschakeld                             nister Ruthmilda Lar-    naar aanleiding van het   mi in het internaat. Eer-
en een arts van Citro naar het boor-                              monie-Cecilia (PS) van    rapport, maar die werd   der bracht de Gezins-
schip werd gebracht. Bij aankomst ging                             Sociale Ontwikkeling,    op het laatste moment    voogdij Instelling al 15
de arts aan boord en werd de patiënt na                            Arbeid en Welzijn      afgelast. Larmonie-Ce-   kinderen over naar de
de diagnose op een brancard gelegd.                              (SOAW).           cilia gaf in januari op-  Justitiële Jeugdinrich-
Gezien zijn medische staat konden er                                            dracht tot een onder-    ting Curaçao en New
aan boord geen medische handelingen                                Horsford wilde giste-   zoek van het internaat   Creation. ,,Een blun-
worden verricht. Met een kraan werd de                             ren nog niet inhoude-    naar aanleiding van het   der”, vindt Horsford
brancard aan boord van de SuperRhib                              lijk ingaan op de resul-   seksueel misbruik door   nog altijd. ,,Het was
gehesen, die naar de wal voer waar de                             taten van het onderzoek   twee begeleiders die al   niet nodig.”
ambulancedienst paraat stond.                                 dat in opdracht van de
                                                minister werd uitge-
                  FOTO KUSTWACHT

Van een onzer verslaggevers             Kompa Nanzi immaterieel erfgoed                            lige koloniën ook in Nederland bekend
Willemstad - De Anansi-verteltraditie is                                                  geworden. De Anansi-verteltraditie is
in Nederland erkend als immaterieel erf-      Stomp en documentairemaker Jean Hell-   soms slachtoffer. De traditie is sterk ge- vooral in Nederland nauw verbonden met
goed. De verhalen van de spin, die op de      wig. De oorsprong van de spin Anansi/   worteld in het slavernijverleden. De    de identiteit van de Afro-Surinaamse en
Antillen ook bekend is als Kompa Nanzi,       Nanzi-verteltraditie ligt in West-Afrika. Anansiverhalen zijn meegereisd met de    de Afro-Caribische inwoners. De spinver-
wordt opgenomen in de Nationale Inven-       De verhalen zijn vaak fabels met      slaventransporten naar het Caribisch ge-  halen dragen bij aan het versterken van
taris Immaterieel Cultureel Erfgoed in       altijd een sterke moraal. De spin is een  bied en naar het Noord- en Zuid-Ameri-   de bewustwording en trots over afkomst
Nederland. De traditie uit het Caribisch      ambivalente figuur: vaak een slimme be-  kaanse vasteland. Met de naoorlogse mi-   en cultuur. De traditie staat voor hoop,
gebied en Ghana is aangemeld door          drieger, maar ook een held. Soms dader,  gratie zijn de verhalen vanuit de voorma-  trots en humor en kent een positieve con-
zelfverklaard meesterverteller Wijnand                                                   notatie.
   1   2   3   4   5   6