Page 1 - AMIGOE ARUBA 1 JULY 2016
P. 1

Er mee
                                                                                                 dealen

          Vrijdag 1 juli 2016 • Jaargang 131 nr 147 • Abonnementsprijs Afl 32,50 • Losse nummers. Afl 1,50 • zaterdag met Ñapa Afl 1,75

3 Aruba             9 Wereld                             10 Economie                           12 Sport

Citgo-deal maandag        Benedictus                            Rabobank                            Portugal met
gepresenteerd aan        ‘schakelde homolobby                       verkoopt Athlon                         strafschoppen
parlement            Vaticaan uit’                          voor 1,1 miljard                        naar halve finale

Cassatie in                                            Prachtig gezicht

belastingzaken nu
overal in het Koninkrijk

ORANJESTAD — Cassatie in belastingzaken is vanaf         van de uitvoering van het
vandaag mogelijk in heel het Koninkrijk. De wetge-        amendement’. Hij doelt op
ving hiervoor werd al op 1 januari 2015 in Aruba in-       de Belastingkamer van het
gevoerd, maar de daadwerkelijke uitvoering kon pas        Gemeenschappelijk Hof die
ingaan als alle landen in het Caribisch deel van het       nu zetelt op Aruba. Het Sta-
Koninkrijk beroepsmogelijkheden hebben. Dat is in-        tenlid zegt dat hiermee ‘een
middels een feit.                         soort Salomon’s-oplossing is
                                 gevonden voor een jarenlan-
De mogelijkheid van cassa-    aan het amendement aan te    ge discussie tussen de landen  ORANJESTAD — Wie in juli of augustus in Nederland is, kan in Den Haag de fototentoonstelling ‘Gezichten van Aruba’
tie bij de Hoge Raad, tegen   passen. Daarnaast bleef Bik-   over waar de algehele zetel   zien. De serie foto’s, gemaakt door fotograaf Raymond Rutting (op de foto links), bestaat uit portretten van Arubanen en is
uitspraken van het Gemeen-    ker tijdens interparlementai-  van het Gemeenschappelijk    gemaakt ter gelegenheid van 30 jaar Status Aparte. De expo was tot en met 3 april in Museum Hilversum te zien en is nu
schappelijk Hof van Justitie   re bijeenkomsten ook de an-   Hof zou moeten komen’.     verhuisd naar het ARTtrium in Den Haag. Gisteren openden de gevolmachtigde minister van Aruba, Alfonso Boekhoudt en
in belastingzaken in de Cari-  dere parlementen aansporen    Prejudicieel          de directeur Koninkrijksrelaties, Erwin Arkenbout, de expo in Den Haag. De foto’s van de eilandbewoners zijn tot en met 25
bische delen van het Konink-   om beroepsmogelijkheden in    In maart van dit jaar zorgde  augustus te zien. Het ARTtrium is de publiekstoegankelijke expositieruimte van de ministeries van Binnenlandse Zaken en
rijk, is tot stand gekomen op  belastingzaken wettelijk te   een ander amendement van    Koninkrijksrelaties en Veiligheid en Justitie.
initiatief van PDR-fractielei-  regelen. Aruba maakte het    Bikker al voor een verbete-
der Andin Bikker. Het ‘amen-   hoger beroep in belastingza-   ring van het proces rondom
dement Bikker’ werd in 2010   ken als eerste mogelijk. De   belastingzaken. Toen werd
door de Tweede en Eerste     BES-eilanden volgden op 30    een wetswijziging aangeno-
Kamer aangenomen. Dat re-    juni 2015. Curaçao regelde    men die rechters de moge-
sulteerde in artikel 15a van   het beroep per 1 januari 2016  lijkheid geeft om een fiscale
de Rijkswet Cassatierege-    en St. Maarten volgde op 30   procedure aan te houden,
ling. Dat artikel kon echter   april van dit jaar.       zodat vragen gesteld kun-
niet direct in werking treden.  Bikker is blij met ‘de gelijk-  nen worden aan de Hoge
Aruba, Curaçao, St. Maarten,   trekking van de rechtsbe-    Raad. Deze vragen, een zo-
Bonaire, Saba en St. Eusta-   scherming in belastingzaken   geheten prejudiciële proce-
tius moesten eerst de moge-   over de gehele linie in het Ko- dure, geven sneller inzicht
lijkheid van beroep in belas-  ninkrijk’, zo laat hij Amigoe  en duidelijkheid over hoe
tingzaken bij twee instanties  weten. Bovendien is de nieu-   de Hoge Raad een rechts-
(Eerste aanleg en hoger be-   we cassatiemogelijkheid vol-   vraag zal beantwoorden.
roep) mogelijk maken.      gens het parlementslid ook    Dat is volgens Bikker ‘kos-
Sinds de aanname van het     bevorderlijk voor de rechtsze-  tenbesparend en efficiënt
amendement in 2010 drong     kerheid en het investerings-   voor alle partijen die bij
Bikker via moties herhaalde-   klimaat. Bikker is bovendien   een belastingzaak betrok-
lijk bij de Arubaanse regering  zeer te spreken over ‘een an-  ken zijn’.
aan om de interne wetgeving   der positief aspect als gevolg

Geen Amigoe morgen                                        Hollande en
                                                 Cameron herdenken Somme-slag
De Amigoe verschijnt mor-    De weekendbijlage Ñapa      weekendbijlage van het sei-
gen, zaterdag 2 juli, niet in  wordt bij de krant van      zoen.              THIEPVAL — De Franse
verband met Dia di Himno     maandag geleverd.        Na de zomervakantie is de    president François Hol-
i Bandera in Curaçao.      Overigens is dit de laatste   Ñapa er weer.          lande en de Britse pre-
                                                 mier David Cameron
14 jaar voor                                           hebben vandaag de Slag
aanval op Keulse politica Reker                                  aan de Somme herdacht.
                                                 Ze stonden precies hon-
DÜSSELDORF — De                                          derd jaar later in het
rechtbank in Düsseldorf                                      Franse Thiepval stil bij
heeft vandaag veertien                                      de vele honderdduizen-
jaar gevangenisstraf op-                                     den slachtoffers van deze
gelegd aan de man die in                                     bloedige episode uit de
oktober burgemeesters-                                      Eerste Wereldoorlog.
kandidaat Henriette Re-
ker neerstak in Keulen.                      Foto: AFP/maja Hitij      Hollande maakte onver-
De rechtbank verklaar-                                                                                                                                                                       Foto: AFP/Thibault Vandermerschwachts zijn opwachting.
de de 45-jarige Frank S.                                     Volgens het Élysée om te
schuldig aan poging tot                                      onderstrepen dat het Brexit-
moord.                                              referendum de onderlinge be-
                                                 trekkingen tussen Parijs en
S. had de aanval op Reker    Henriette Reker, burgemeester van Keulen, spreekt tijdens een  Londen niet definitief heeft   Vlnr: de Franse president François Hollande, de Britse prins William, premier David Came-
bekend, maar zei dat hij niet  Ramadan-evenement in de Centrale Moskee van Keulen. In      beschadigd. Hollande ver-    ron, prins Harry, prins Charles en Sabina Coyle, de vrouw van de de Ierse president, tijdens
van plan was haar te doden.   oktober vorig jaar zweefde de 59-jarige op het randje van de   klaarde afgelopen week al dat  de herdenking.
Het Openbaar Ministerie     dood en werd enkele dagen in coma gehouden.           hij de keuze voor uittreden uit Slag aan de Somme geldt als maanden van loopgravenge- en wonnen de geallieerden
had tegen hem levenslang                                     de Europese Unie betreurt,    de bloedigste veldslag van de vechten lieten meer dan een slechts een paar kilometer
geëist.             vaardde haar ambt, terwijl    verse geweldplegingen. Hij   maar toch nauw met de Brit-   Eerste Wereldoorlog. In vier miljoen militairen het leven veld.
De partijloze Reker werd op   ze nog in het ziekenhuis lag.  verklaarde het niet eens te   ten wil blijven samenwerken.
17 oktober, een dag voor de   Dader S., een rechtsradi-    zijn met het Duitse vluch-   Ook de Britse prins Charles   Kamer wil opheldering
verkiezing, met een groot    caal, zat eerder drie jaar in  telingenbeleid, dat ook door  en zijn oudste zoon William
jachtmes in de hals gesto-    de gevangenis wegens di-     Reker werd gesteund.      en hun echtgenotes Camilla
ken. De 59-jarige zweefde                                     en Kate woonden de plechtig-
op het randje van de dood en                                   heid bij het gedenkteken in
werd enkele dagen in coma                                     Thiepval bij. Duitsland, des-
gehouden. Uiteindelijk won                                    tijds de tegenstander, vaar-
Reker de verkiezing. Zij aan-                                   digde de voormalige bonds-
                                                 president Horst Köhler af. De

Gove: Dit jaar nog geen Artikel 50                                                 over ‘salafistenschool’

LONDEN — Brexit-voorstander Michael Gove denkt          der vindt dit najaar plaats.  De voltallige Europese Com-   DEN HAAG — De Tweede Kamer wil opheldering over        de PVV en de Groep Bontes/
niet dat Groot-Brittannië dit jaar al Artikel 50 van het     Goves rivale Theresa May zei  missie was vandaag in de     de mogelijke opening van een ‘islamitisch lesinsti-      Van Klaveren zijn tegen de
Verdrag van Lissabon aanroept om de Britse uittre-        gisteren dat het uittredings-  Slowaakse hoofdstad. Slo-    tuut’ door een salafistische organisatie in Rotterdam.    komst van de school en heb-
ding uit de Europese Unie formeel in gang te zetten.       proces pas formeel gestart   wakije volgt de komende zes   De voorzitter van de streng islamitische stichting Al     ben inmiddels vragen aan
Gove zei dit vandaag op een persconferentie, waar-        moet worden als Groot-Brit-   maanden Nederland op als     Waqf in Eindhoven heeft het oude roc-gebouw on-        het kabinet gesteld.
op hij zijn plannen uiteenzette voor het geval hij de       tannië een duidelijke onder-  voorzitter van de Europese    langs aangekocht om het instituut hier te vestigen,      Een gemeentewoordvoerder
strijd om het leiderschap van de Conservatieve Partij       handelingsstrategie heeft.   Raad van Ministers.       meldt NRC Handelsblad vandaag.                zegt dat Rotterdam ervan
wint en de nieuwe premier wordt.                 Voorzitter van de Europese   De Slowaakse premier Ro-                                    op de hoogte is dat de stich-
                                 Commissie Jean-Claude      bert Fico stelde zich hard op  “Het kabinet en de gemeente  PvdA. Malik Azmani van de   ting het pand heeft gekocht.
“Een van de redenen waarom    zei Gove. “Het is aan ons om   Juncker herhaalde vandaag    jegens de Britten. “Er wordt   Rotterdam moeten alles in   VVD noemt het ‘bizar dat dit  De gemeente wil nu beter in
ik zeg ‘niet in dit kalender-  te bepalen wanneer wij Arti-   in Bratislava zijn oproep aan  zelfs niet informeel onder-   het werk stellen om de sa-   mogelijk is’ op Twitter.    beeld krijgen wat de plannen
jaar’, is dat wij voorbereiden- kel 50 in werking stellen en   de Britten het besluit zo snel handeld met het Verenigd     lafistenschool in Rotterdam  De ChristenUnie spreekt    van de stichting zijn. Rotter-
de besprekingen – ik zeg geen  wij zullen dat doen als wij   mogelijk te nemen. “We heb-   Koninkrijk voordat Artikel    tegen te houden. Het sala-   van een zorgelijke ontwikke-  dam gaat zo snel mogelijk
onderhandelingen – moeten    daar klaar voor zijn.”      ben geen tijd te verliezen. We 50 is geactiveerd, zoals afge-  fisme maakt de geesten van   ling. “We moeten echt weten  met de stichting hierover in
voeren, daarom wil ik er geen  De verkiezing van een nieu-   kunnen geen onzekerheid op   lopen week op de EU-top dui-   onze jongeren rijp om zich   wie dit initiatief financiert gesprek, aldus de woordvoer-
tijdsbestek aan verbinden”,   we Conservatieve Partij-lei-   onzekerheid stapelen.”     delijk werd.”          bij IS aan te sluiten”, stelt en met welk oogmerk”, al-   der.
                                                                  Ahmed Marcouch van de     dus Gert-Jan Segers. Ook
   1   2   3   4   5   6