Page 1 - ANTILLIAANSE DAGBLAD
P. 1

Jaargang 13 nr. 148 - NAf 1,50/$ 0,85 incl. OB                                             Vrijdag 3 juni 2016

Schoonmaak           4 10Ipko behoed         VA N DA AG I N U I T G A A N: Terreurcel IS                     27
van Curaçao              voor mislukking    Viva La Música Latina 15 Heavy Marathon 18 opgerold

‘Imago KPC niet positief’

Van een onzer         de leuze ‘sirbi i protehá’)  rapport. Vervolgd wordt:   en zich eerlijk gedragen.”  (meer dan 50 procent van  slachtoffer te zijn geweest
                en is er een gebrek aan    ,,Driekwart van de respon-  Echter: ,,Een grote veroor- het korps) corrupt is.”   van criminaliteit. ,,De res-
verslaggevers         empathie voor mensen”,     denten vindt dat de politie  deling wordt uitgesproken                pondenten vinden dat wei-
                zo staat in de samenvat-    het ‘redelijk goed’ doet op  op de vraag in hoeverre de   De respondenten zijn   nig opgelost wordt. Van de
Willemstad - Uit on-      ting van het rapport.     aspecten als bescherming   politie corrupt is. Het   ook niet te spreken over  slachtoffers geeft 31 pro-
derzoek uitgevoerd                      van de samenleving, moti-   grootste percentage (57,3  het oplossingsvermogen   cent zelfs aan dat helemaal
door Carl Camelia en       Het tweetal deed vier ty-  vatie voor het politiewerk,  procent) zegt dat ‘enkelen’ van de politie. In het   niets is opgelost van de cri-
Mark Hawkins naar       pen onderzoeken naar de    actie nemen tegen crimi-   corrupt zijn en 22 procent  onderzoek geven vier op   minaliteit die hen overko-
het functioneren van      vraag over wat de samenle-   naliteit, beloftes nakomen  zegt dat het grootste deel  de vijf respondenten aan  men is.”
agenten van het        ving van de politie ver-                                 een of meerdere keren
Korps Politie Curaçao     wacht om zo het onder-
(KPC), blijkt dat het     wijsaanbod daar beter op                   Droog en verwaarloosd
imago dat het korps      af te stemmen. Er werden
heeft in de samenle-      discussies gevoerd bij 31   Op verschillende plekken op het eiland zijn ze te zien: droge en verwaarloosde palmbomen. Deze foto is genomen
ving niet erg positief     wijkorganisaties, er is ge-
is.              sproken met leden van     aan de SBN Doormanweg, maar de palmbomen aan de Schottegatweg en vlakbij de rotonde aan de Caracasbaai-
                het Openbaar Ministerie
  Omdat het onderzoek     (OM) als afnemers van po-   weg verkeren jammer genoeg in dezelfde staat. Vooral in de ernstig droge periode waar het eiland mee te kampen
gericht was op het verbete-  litieproducten, met stafle-
ren van de kwaliteit en het  den en directie van het    heeft, is extra zorg en water hard nodig. Het ministerie van VVRP was belast met de beplanting van de palmen,
programma binnen het      KPC en er is een represen-
politie-onderwijs, is de al-  tatief bevolkingsonder-    maar het is het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur die verantwoordelijk is voor de zorg ervan. Beide ver-
gemene conclusie dan ook    zoek uitgevoerd waarbij
dat de training en begelei-  752 personen in 82 wijken   antwoordelijke ministers waren gisteren niet bereikbaar.                FOTO JEU OLIMPIO
ding van politieagenten    zijn ondervraagd.
niet voldoende is om een                   Van een onzer         Lening Insel Air                     singstermijn en voor-
hoge kwaliteit dienstverle-    Uit het volledige onder-                                              waarden. Volgens Heeren-
ning te verzorgen aan de    zoek komt geen positief    verslaggevers         dat het zou gaan om een   van het bedrag kleiner dan veen brengt hij daarmee
samenleving. Dit is overi-   beeld over de politie naar   Willemstad - Insel Air    totaalbedrag van circa 24  24 miljoen gefinancierd.  gevoelige informatie naar
gens, zo staat in het     voren. Toch worden er ook   heeft via Korpodeko een    miljoen gulden. Dat be-                 buiten. Heerenveen heeft
rapport, ook wat het Oplei-  positieve punten ge-      deel van het geld geleend   drag werd eerder in deze    Directeur Edward Hee-  het liever over een lening,
dingsinstituut Rechts-     noemd. ,,Het meest posi-    dat de vliegmaatschappij   krant genoemd door ceo    renveen van Insel Air ver- net zoals de maatschappij
handhaving en Veilig-     tief zijn de respondenten   nodig had vanwege liqui-   Albert Kluyver van Insel   klaarde desgevraagd dat   ook bij andere financiële
heidszorg (ORV, de voor-    nog over de communica-     diteitsproblemen. Dat     Air. De minister merkte   het niet om een overbrug-  instellingen een lenig
malige politieschool), zelf  tieve vaardigheden, het    heeft minister Eugène     op dat het om een aanzien-  gingskrediet gaat, maar   heeft lopen.
erkent.            luisteren en begrijpen van   Rhuggenaath (PAR) van     lijk kleiner bedrag gaat.  om een gewone lening. De
                wat er gezegd wordt en het   Economische Ontwikke-     Korpodeko heeft een deel   directeur wilde geen de-  Op pagina 7
  Opvallend is de conclu-   schrijven van rapporten.    ling tegenover deze krant                 tails geven over de aflos- MEO bemiddelde
sie die getrokken wordt    Ook de kennis over de ver-   verklaard. Korpodeko zal                                voor Insel
naar aanleiding van de     schillende wijken wordt    als coördinator fungeren
interviews met politiestaf   als redelijk positief (fairly om in overleg met andere
en -directie en het OM:    well) ervaren, alhoewel uit  financiële instellingen het
,,Vanuit zowel het OM als   het bevolkingsonderzoek    resterende bedrag ook
de KPC-managers is aan-    ook de klacht naar voren    rond te krijgen, aldus
gegeven dat het ontbreekt   komt dat agenten de wijk    Rhuggenaath. De be-
aan wetskennis, commu-     maar weinig bezoeken.     windsman wilde zoals eer-
nicatieve vaardigheden en   Verder vinden de meeste    der in het verleden niet in-
bekwaamheid om te be-     respondenten dat de poli-   gaan op de hoogte van het
middelen bij burgers.     tie de bevolking goed be-   bedrag. Wel ontkende hij
Over het algemeen heb-     grijpt. Ook op de punten
ben agenten een arrogante   ‘gecoördineerd samenwer-
houding en mist er een     ken’ en het ‘laten zien van
servicementaliteit, is er la- leiderschap’ geven de res-
ge motivatie om te ‘dienen   pondenten als antwoord
en te beschermen’ (naar    ‘redelijk goed’ (fairly well)
                en ‘goed’ (well)”, aldus het

       Advertentie

                                                             Advertentie
   1   2   3   4   5   6