Page 10 - ANTILLIAANSE DAGBLAD
P. 10

10                                                          Antilliaans Dagblad Vrijdag 3 juni 2016

Curaçao

Ipko behoed voor mislukking

Door René Zwart                                                           van State. Van een compromis is
                                                                   sprake als je water bij de wijn
Den Haag - Een geschillen-                                                      doet, dat is hier pertinent niet
regeling zoals Curaçao,                                                       het geval. Dit voorstel is een
Aruba en Sint Maarten wil-                                                      pragmatische oplossing voor
len, zal er niet komen                                                        een complexe kwestie.”
omdat Nederland er niet
aan wil.                                                                Herdé bracht die naar voren
                                                                   toen het overleg in een rechte
Zo veel heeft het overleg op de                                                   lijn afkoerste op een patstelling.
                                                                   De spanning was bij aanvang
derde en voorlaatste dag van het                                                   van het overleg al voelbaar om-
                                                                   dat de Nederlandse delegatie
Interparlementair Koninkrijks-                                                    vooraf kenbaar had gemaakt
                                                                   zich niet te zullen uitspreken
overleg (Ipko) wel duidelijk ge-                                                   over het Caribische alternatief:
                                                                   fracties willen de vrijheid behou-
maakt. Dat wil overigens niet                                                    den om pas gedurende het ple-
                                                                   naire debat over een wetsont-
zeggen dat de Caribische delega-                                                   werp een standpunt in te ne-
                                                                   men.
ties met lege handen terugkeren
                                                                    Tot ergernis van de Statende-
uit Den Haag. Er is wel degelijk                                                   legaties weigerden de Kamerle-
                                                                   den evenzeer om gezamenlijk te
perspectief op een akkoord.                                                     beoordelen of het wetsvoorstel
                                                                   van Plasterk aan de door het Ip-
Op het moment dat het debat                                                     ko geëiste uitgangspunten vol-
                                                                   doet, hetgeen - zo is feitelijk te
gisteren na twee uur procedu-                                                    constateren - niet het geval is.
                                                                   Dat Wilsoe de Nederlandse par-
reel gesteggel dreigde vast te                                                    lementariërs met de motie Van
                                                                   Laar om de oren sloeg, bracht
lopen, wist AVP-fractievoorzitter                                                  daarin geen verandering.

René Herdé het Ipko ternauwer-                                                     Integendeel: de Statenleden
                                                                   kregen de wind van voren van
nood te behoeden voor een be- De Arubaanse delegatieleider René Herdé bij zijn poging in woord én gebaar het Ipko voor een misluk-  diezelfde Van Laar omdat ze
                                                                   zonder afstemming met hem en
schamende mislukking door na- king te behoeden.                        FOTO’S NICO VAN DER VEN        zijn collega’s een alternatief in
                                                                   elkaar hebben getimmerd.
mens de Arubaanse afvaardi-
                                                                    ,,Om een geschillenregeling
ging een uitweg uit de impasse van het overleg tegenover deze tect van het alternatieve wets- blijft de mogelijkheid open voor    te krijgen, is een meerderheid in
                                                                   de Kamer nodig. Om die meer-
te schetsen.            krant uitsprak. Binnen de Cura- voorstel waarover de drie landen de Caribische landen om geza-  derheid te krijgen, is de steun
                                                                   van mijn partij nodig. Om dat te
Herdé opperde onderscheid çaose delegatie zijn de gevoelens maandag een akkoord bereik- menlijk of individueel het eigen       bereiken, moeten we tot elkaar
                                                                   zien te komen. U had kunnen
te maken tussen strikt juridische echter gemengd.      ten. ,,In de eerder door het Ipko alternatief voor behandeling en    bellen of mailen om te kijken of
                                                                   we tot een gezamenlijk voorstel
geschillen over de interpretatie Elmer Wilsoe (Pueblo Sobera- vastgestelde uitgangspunten stemming bij de Tweede Kamer        kunnen komen. Dat kan alsnog,
                                                                   maar dat heeft alleen zin als u
van het Statuut en conflicten no) verklaarde dat de Curaçaose wordt gesproken over de Hoge in te dienen. In dat geval zal er     ook bereid bent te bewegen, an-
                                                                   ders komen we nog niet dichter
over besluiten van de Rijksmi- delegatie een strak mandaat had Raad, een nieuw instituut of een met de vorige week door mi-     tot elkaar”, aldus Van Laar.

nisterraad (RMR) die                           ander bestaand nister Ronald Plasterk (PvdA)          Herdé: ,,De boodschap is be-
                                                                   grepen: we zullen de Kamerle-
van politiek/bestuur-    Na dreigende patstelling toch        Hoog College van Binnenlandse Zaken en Ko-         den eerder en intensiever moe-
lijke aard zijn.                             van Staat. De af- ninkrijksrelaties gepresenteerde     ten betrekken bij de oplossing
De eerste categorie nog perspectief op geschillenregeling deling Bestuurs- ontwerp-rijkswet door de Kamer              die wij voorstaan. Het is tenslot-
kan aan de afdeling                           rechtspraak van een keuze uit twee wetsvoorstel-      te de Kamer die beslist. Zodra de
                                                                   standpunten van alle Staten be-
Bestuursrechtspraak van de - onder meer dat de Hoge Raad de Raad van State is dat laatste, len moeten worden gemaakt.        kend zijn, moeten we er mee
                                                                   naar Den Haag. Het is zaak snel
Raad van State worden voorge- als geschillenrechter wordt aan- dus voor mij is de optie die Aru- ,,Een luxe”, concludeerde Ro-    te handelen. We zijn al zes jaar
                                                                   onderweg, laten we er naar stre-
legd die een bindende uitspraak gewezen - waarvan niet zonder ba nu op tafel heeft gelegd be- nald van Raak (SP). Daarbij      ven dat er voor het einde van het
                                                                   jaar over wordt gestemd. Ik ben
doet zoals deze dat nu al in raadpleging van de Staten kan spreekbaar.”            moet het Caribische voorstel, af-   optimistisch. De Nederlandse
                                                                   delegatie heeft de uitgangspun-
Nederland doet bij geschillen worden afgeweken. Afwijzen Dat laatste gaat ook op voor de gaande op de signalen in de         ten herbevestigd en de noodzaak
                                                                   erkend dat de regeling er snel
tussen bijvoorbeeld de regering doet hij het voorstel niet, zo Sint Maartense delegatie, aldus Haagse wandelgangen, op voor-     moet komen.”

en gemeentebesturen.        lichtte hij later toe. Statenvoorzitter Sarah Wescot- hand als kansloos worden be-         Een mokkende Wilsoe: ,,Het
                                                                   voorstel van Plasterk getuigt van
De tweede categorie leent zich ,,Wij moeten eerst meer infor- Williams (DP): ,,Wij vinden het schouwd.                een enorme minachting. Hij
                                                                   plast op de parlementen en som-
meer voor de adviestak van de matie krijgen over hoe onafhan- voorstel van de Arubaanse colle- Veel kansrijker lijkt het om     mige parlementariërs vinden
                                                                   dat nog lekker ook. Het gaat
Raad waarvan de oordelen niet kelijk de afdeling Bestuursrecht- ga’s de moeite waard om te gedaan te krijgen dat het wets-      Nederland maar om één ding:
                                                                   de macht behouden om uit te
bindend zijn maar als een spraak van de Raad van State onderzoeken. Het gaat daarbij voorstel van Plasterk wordt aan-        maken wat er in het Koninkrijk
                                                                   gebeurt. Ach, het is allemaal po-
zwaarwegend advies dienen te werkelijk is, dan pas kunnen we vooral om de vraag hoe onafhan- gepast aan het ‘model Herdé’.      litiek.”

worden opgevat dat de RMR niet oordelen. Naar mijn gevoel gaat kelijk de bestuursrechters van Dat kan wellicht - als de minister

zonder argumentering naast het ook daar om politieke benoe- de Raad van State zijn. Als dat daarvoor open staat - via een no-

zich neer kan leggen.        mingen. Maar nogmaals: ik sta het geval is, is het een interes- ta van wijziging en anders door

Volgens Herdé wordt op deze open voor nadere informatie”, sante gedachte waar we serieus middel van een amendement.

manier recht gedaan aan de bij aldus Wilsoe die vooralsnog naar moeten kijken.”        Maar dan wordt de knoop pas

het Ipko van vorig jaar geformu- vasthoudt aan zijn voorkeur voor Vanmiddag - bij de onderteke- doorgehakt tijdens de behande-

leerde uitgangspunten dat er de Hoge Raad.         ning van de afsprakenlijst - moet ling in de Kamer en die zal min-

een voor het beslechten van ge- Dat de leden van de Curaçao- blijken of het de partijen in de stens nog zeker een half jaar op

schillen een onafhankelijke in- se delegatie niet helemaal op één ochtenduren lukt het Arubaanse zich laten wachten.

stantie (de Hoge Raad, een lijn zitten, kan worden opge- voorstel zodanig te formuleren Herdé hoopt dat de drie lan-

nieuw op te richten instituut of maakt uit de reactie van PAIS- dat de delegatie van Curaçao er den in de komende weken de rij-

een ander Hoog College van voorman Alex Rosaria, de archi- mee kan leven. Ook als dat zo is, en kunnen sluiten. ,,Ik heb er

Staat) moet worden aangewezen                                 begrip voor dat de Curaçaose de-

die bindend uitspraak doet bij                                 legatie eerst met de Staten wil

juridische geschillen over de toe-                               overleggen. Dat geldt ook voor

passing van het Statuut.                                    de delegaties van Sint Maarten

Het Arubaanse voorstel ligt                                  en Aruba. Wij willen allemaal

geheel in lijn met het oogmerk                                 zekerheid hebben over de onaf-

van de in 2010 door de Tweede                                 hankelijkheid van de afdeling

Kamer aangenomen moties                                    Bestuursrechtspraak van de

Yrausquin/Herdé       en                                Raad van State. Dat moeten we

Wever/Thijsen alsook met de                                  goed uitzoeken.”

motie van Roelof van Laar                                   Een compromis wil Herdé

(PvdA) van vorig jaar oktober die                               zijn voorstel niet noemen. ,,Ten

eveneens op een Kamermeer-                                   aanzien van onze uitgangspun-

derheid (minus VVD en PVV)                                   ten doen wij hiermee geen con-

kon rekenen.                                          cessies. Onze voorkeur ging uit

Het voorstel van Herdé kan                                   naar de Hoge Raad. We zijn daar

dan ook op voldoende steun in                                 maandag geweest en de Hoge

de Kamer rekenen, aldus de ver- Elmer Wilsoe kon de formalistische houding van de Nederlandse Raad zelf heeft ons gewezen op

wachting die Van Laar na afloop delegatie soms niet meer aanhoren.               de bestuursrechters van de Raad
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15