Page 11 - ANTILLIAANSE DAGBLAD
P. 11

Antilliaans Dagblad Vrijdag 3 juni 2016                                                              11

                                                                           Curaçao

‘Geen Papiaments bij justitie’

Van een onzer verslaggevers    sie wordt aan de landen gesug-  lijk overheersend zal blijven zo-  officieren van justitie. Ook als taal)kosten of beide leiden. Op
                  gereerd om in de nabije toe-   lang een groot deel van de rech-   bepaalde lagere administratieve  termijn zal de uitvoering van de-
Willemstad - Caryl Monte en    komst onderzoek te doen naar,   terlijke macht uit Europese     werkzaamheden zouden wor-     ze aanbeveling de lokale ambte-
Stanley Betrian van de       en een fundamenteel debat te   Nederlanders bestaat die slechts   den uitgevoerd in het Papia-   naren c.q. de rechtshandhaving
interlandelijke werkgroep,     voeren over, de dominante posi-  tijdelijk in het Caribisch deel van ments zou dit gevolgen kunnen   wellicht toch niet ten goede ko-
die namens vele stakehol-     tie van het Nederlands binnen   het Koninkrijk worden gestatio-   hebben indien Nederlandstalige  men wanneer voor het lokale
ders reageren op de aanbe-     de rechtshandhaving met als    neerd en de Hoge Raad als laat-   officieren van justitie en rech- systeem uiteindelijk het Neder-
velingen van de Evaluatie-     doelstelling om de aspecten van  ste rechterlijke instantie voor de  ters van de resultaten gebruik  lands toch als voertaal voor rech-
commissie Justitiële Rijks-    de rechtshandhaving te identifi- Caribische landen in het Ko-     zouden moeten maken bij het    ters bij het Gemeenschappelijk
wettenen, vinden de aan-      ceren waar gebruik van het    ninkrijk gehandhaafd moet blij-   uitoefenen van hun taken. Dit   Hof van Justitie en bij de Hoge
beveling om het Papia-       Nederlands niet strikt noodzake- ven. Indien bepaalde taken      kan tot stagnatie, meer (ver-   Raad gehandhaafd blijft.”
ments te gebruiken in de      lijk is.             binnen de rechtshandhaving in
lagere functies van de justi-                    de toekomst bijvoorbeeld in het   Succesvol einde modellenzoektocht
tiële keten geen goed idee.      Maar, zo stellen de werkgroe- Papiaments zouden worden uit-
                  pleden van Curaçao: ,,Hoewel   gevoerd, zou dit wellicht negatie-
  Dit staat in een uitgebracht  deze aanbeveling principieel   ve gevolgen kunnen hebben
advies aan de minister van Justi- wordt onderschreven vanwege    voor de carrière van betrokke-
tie, Nelson Navarro (PAIS), die  de meertaligheid van het Ko-   nen indien zij daarmee een taal-
de aanbevelingen meeneemt     ninkrijk, moet wel rekening    achterstand in het Nederlands
naar het Justitieel Vierlandeno-  worden gehouden met de prakti-  zouden opbouwen. Gedacht kan
verleg (JVO). In de eerste aanbe- sche gevolgen van die aanbeve-  daarbij worden aan lokale poli-
veling van de evaluatiecommis-   ling, omdat voor de rechtsgang  tieambtenaren en andere ambte-
                  en de rechtshandhaving uitein-  naren in de justitiële keten, zoals
                  delijk het Nederlands wel dege-

                     Advertentie

                                                     De finale van de Curaçao Model Search 2016 die onlangs plaats-

                                                     vond bij het Floris Suite Hotel was volgens Emilka Eustachia een

                                                     groot succes. De jury bestaande uit chief editor van het Britse tijd-

                                                     schrift Glam, Karin Laudert, redacteur van het Britse Pride Maga-

                                                     zine, Nyonu Agana Burke, fashion business specialist, Christine

                                                     Lewis en fashion stylist Juanita Grey, moest uit 20 modellen de

                                                     beste modellen selecteren. Zes modellen, drie mannelijk en drie

                                                     vrouwelijk, zijn geselecteerd om te beginnen met hun loopbaan bij

                                                     Emilka Models International.        FOTO CURAÇAO MODEL SEARCH

                                                                    Advertentie

                                                                      	


                                                                                       AUTHORITY

                                                                       

                                                     

	
                                                         

                                                      
 
  
 

 
                                                     


 	 
 ! 

 
                                                      
!

                                                       

 
                                                     
 
 
 
 
                                                      

                                                                                                          Werf de Wilde - P.O. Box: 698       Email: info@curports.com
                                                     Curaçao, Dutch Caribbean          Website: www.curports.com

                                                     Tel: (+599-9) 434-5999            curports
                                                     Telefax: (+599-9) 461-3907
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16