Page 2 - ANTILLIAANSE DAGBLAD
P. 2

2                                                                  Antilliaans Dagblad Vrijdag 3 juni 2016

Curaçao                                             MoU met VS ondertekend

NL koopt emissie volledig                                                                   De samenwerking op
                                                                                justitieel gebied tussen
Van een onzer verslaggevers     joen ingeschreven tegen een mi-                                              de VS en het Caribisch
Willemstad - De jongste obliga-   nimumprijs tevens maximum-                                                 deel van het Koninkrijk is
tie-emissie van het Land Cura-   prijs van 101,61 procent. Het ef-                                             verder verstevigd. Gis-
çao is voor 100 procent afgeno-   fectieve rendement op deze 1,00                                              teren werd in Amsterdam
men door de Nederlandse Staat,   procent lening met een looptijd                                              een MoU getekend tus-
de Dutch State Treasury Agency   van 30 jaar tot 2046 bedraagt                                               sen de Amerikaanse
(DSTA). Dat blijkt uit de publica- daarmee 0,94 procent.                                                   minister van Justitie
tie gistermiddag van de Centrale                                                                Loretta Lynch, Ard van
Bank van Curaçao en Sint Maar-     De lening is voor kapitaaluit-                                             der Steur (Nederland),
ten (CBCS) over het resultaat    gaven aan de Curaçaose wegen-                                               Arthur Dowes (Aruba),
van de emissie. Gemikt was op    infrastructuur, nieuwbouw en                                                Nelson Navarro (Cura-
60 miljoen gulden, zo had mi-    renovatie van schoolgebouwen,                                               çao) en Edson Kirindon-
nister van Financiën José Jardim  zonnepanelen ten behoeve van                                                go (Sint Maarten). FOTO
in de prospectus aangegeven. Er   scholen en de aanschaf van soft-
werd voor iets meer dan 59 mil-   ware voor het project herstructu-                                                       AMERIKAANS CONSULAAT
                  rering belastingstelsel.

Ernstige misdaad vaak grens over

Van een onzer verslaggevers     Top-X-project van RST niet van de grond                                  Top X-project van het Recherche
                                                                        Samenwerkingsteam (RST), om
Willemstad - Het parket        Dat blijkt uit het jaarverslag penhandel. Interregionaal en/of  heeft voortgezet. En, er is niet al- de samenhang in de aanpak van
procureur-generaal (PG)       van het parket PG, dat onder lei- internationaal opererende en el- leen een stijging te zien, ook de   grensoverschrijdende crimina-
ziet een verband tussen de     ding staat van PG Guus Schram.   kaar beconcurrerende groepe-   ernst van de HIC is toegeno-     liteit te waarborgen, niet van de
ernstige misdaad, oftewel                       ringen (gangs) hebben een     men. Verwezen wordt naar de      grond is gekomen. De samen-
High Impact Crimes           ,,Er is een direct verband   relatie met de lokale HIC”, zo  gewapende overval op Sint       werking en benodigde uitwisse-
                  tussen een groot deel van de

(HIC), en de grensover- moordonderzoeken en de on- staat geschreven. Geconstateerd Maarten waarbij een politieamb- ling van informatie tussen de ei-
schrijdende criminaliteit derliggende grensoverschrijden- wordt dat de stijging op het ge- tenaar is doodgeschoten, maar landen heeft te wensen overgela-
                  de criminaliteit zoals verdoven- bied van de lokale HIC, uit het ook de beschieting op Curaçaose ten. ,,Op Sint Maarten hebben
op de eilanden.           de middelenhandel en/of wa- jaar 2014 zich in het jaar 2015 politieambtenaren. ,,In 2015 de criminele inlichtingen-afde-

                  Advertentie                             heeft dit onder meer tot gevolg lingen bij het RST en kust-
                                                     gehad dat de aanpak van grens- wacht/marechaussee de hele

                                                     overschrijdende criminaliteit op tweede helft van 2015 stilgele-

                                                     Curaçao en Sint Maarten onder gen. In 2016 zal nadrukkelijker

                                                     druk is komen te staan, en ingezet worden op informatie-

BUDGETONDERZOEK VAN HET CBS                                       onderzoeken soms op minder vergaring en -deling. De coördi-
                                                     voortvarende wijze opgepakt nerend rechercheofficier van

IN VOLLE GANG                                              zijn kunnen worden”, aldus het justitie (CRO) zal hierbij een ini-
                                                     jaarverslag. De resultaten zijn tiatiefnemende rol vervullen”,
                                                     ook teleurstellend omdat het aldus het jaarverslag.

                                    “Erg leuk             Advertentie
                                    om mee

                                    te doen!”

Iets meer dan 300 van de 1200                        Bernarda Ayala:       !"#$ %&
huishoudens zijn inmiddels                “Het was echt leuk om mee te doen.                          %'%%&'!"%$!#
benaderd over hun bestedings-                                             
patroon. Het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS) doet
dit in het kader van haar bud-
getonderzoek, welke startte
in februari 2016.

Het CBS is de huishoudens erg              De samenwerking met CBS ging goed.        )		


dankbaar voor hun medewerking.              De enquête is niet moeilijk, er worden     *+
Twee van de 1200 huishoudens die             geen vragen gesteld die je niet kan       
,,-
,-*,. )
hebben meegedaan, zijn door CBS             beantwoorden. Omdat ik zelf georgani-      	-	
	

.
geïnterviewd over hun deelname              seerd ben, de administratie regelmatig
aan het onderzoek. Hiernaast is             bijwerk en bonnen goed bewaar, was       !"	
##	#			 
$"%	&
	'
Bernarda Ayala aan het woord.              het voor mij eenvoudig om het huis-
                             houdboekje bij te houden.”           	
                                                     	                                                     

                                                     


                                                     		

       
	

                                                                                                          
	
      

                                                     	  
                       
                                                              


                  Fort Amsterdam z/n  OF BEL:                    /0/,1234               
                             461-1031                    &55
                                                     .	.
                  Willemstad, Curaçao
                                                                          !"#"$%"#&'!#"(
                  Email: info@cbs.cw                                	
	


	

		
                                                        	
	

	


                  www.facebook.com/cbscur
                                                                  	
	

	 	
Elke cent telt!           Wilt u meer weten? Bezoek onze website www.cbs.cw            &"#$"!"6!" 6" 7#)$"&"
   1   2   3   4   5   6   7