Page 3 - ANTILLIAANSE DAGBLAD
P. 3

Antilliaans Dagblad Vrijdag 3 juni 2016                                                           3

                                                                       Curaçao

Meer automatische
wapens in beslag

Cocaïne in ruil voor marihuana

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De stijging van het gebruik van automatische vuurwapens op Curaçao is
zorgwekkend. ,,Vuurwapens op Curaçao blijven een probleem. In totaal werden er
vorig jaar 84 vuurwapens in beslag genomen en aangeboden aan de Technische
Recherche voor onderzoek.

  Onder deze vuurwapens be-    met marihuana. In het jaarver-   marihuana om deze lokaal te     Het moment van de overdracht aan de nieuwe commandant
vonden zich ook automatische    slag staat: ,,Het aantal geldkoe- verkopen.” Over het geheel kijkt
vuurwapens”, zo staat in het    riers is gedaald ten opzichte van hoofdofficier van justitie Heiko
jaarverslag 2015 van het Open-   voorgaande jaren. De omvang    de Jong positief terug op het
baar Ministerie (OM). Daarin    van de invoer van marihuana bij  dienstjaar 2015. ,,Ik kan stellen
worden de resultaten gepresen-   luchthaven Hato is daarentegen   dat het parket in eerste aanleg
teerd van zeker 18 typen delic-  gestegen. Het gaat hierbij om   van Curaçao haar ambitie om
ten, afdoeningsvormen en ande-   grotere hoeveelheden van meer   een efficiënte en effectieve orga-
re OM-onderwerpen. Opvallend    dan een halve kilo. Oorzaak hier- nisatie neer te zetten met stevige
daarin is dus de constatering dat van kan de verhoogde kwaliteit   wortels in onze samenleving, in
het aantal automatische vuurwa-  van marihuana in Nederland     belangrijke mate heeft kunnen
pens toeneemt op het eiland.    zijn. Waar in het verleden koe-  waarmaken”, aldus De Jong in
Een andere opmerkelijke trend   riers cocaïne naar Nederland    het voorwoord.
is dat cocaïnekoeriers naar    smokkelden en terugkwamen
Nederland veelal niet met geld   met geld, is de tendens dat deze  Op pagina 14
terugkeren naar Curaçao maar    koeriers nu terugkomen met     Meer overlastzaken behandeld

                                                     Jonathan McGowen (rechts).     FOTO AMERIKAANS CONSULAAT

                     Advertentie

                                                     Nieuwe commandant

                                                     USFOL McGowen

                                                     Van een onzer verslaggevers    consulaat generaal voor 4,3 mil-
                                                     Willemstad - De US Forward     jard dollar aan illegale narcotica
                                                     Operation Location (USFOL) op   onderschept, er werd 69 ton aan
                                                     Curaçao en Aruba heeft een     drugs onderschept die was be-
                                                     nieuwe commandant. Gisteren    stemd voor de Verenigde Staten.
                                                     nam Lieutenant Colonel Jona-    Er werden in totaal 635 missies
                                                     than McGowen bijna letterlijk   uitgevoerd. Daarnaast heeft Belo
                                                     het stokje over van Lt.Col. John  gezorgd voor 3,4 miljoen dollar
                                                     Belo. In een traditionele ceremo- aan aanpassingen bij de USFOL,
                                                     nie ging de vlag van de eenheid  waardoor de capaciteit met een
                                                     over in handen van de nieuwe    kwart is vergroot.
                                                     commandant. Dat symboliseert
                                                     de continuïteit in leiderschap.    De nieuwe commandant
                                                                       McGowen was directeur opera-
                                                       Belo heeft in het jaar dat hij ties van een opleiding in Oklah-
                                                     commandant was van USFOL      oma, waar werd getraind met
                                                     leiding en ondersteuning gege-   Awacs-toestellen. Hij gaf leiding
                                                     ven aan 1.203 manschappen uit   aan het grootste trainingspro-
                                                     verschillende landen en er vlo-  gramma van de luchtmacht.
                                                     gen 69 toestellen vanuit Cura-   McGowen heeft onder andere
                                                     çao en Aruba. In de strijd tegen  gevlogen voor drugsbestrij-
                                                     drugshandel werd er volgens het  dingsmissies in Zuid-Amerika.

                                                     Herstelwerk aan L.B.

                                                     Smithbrug begint

                                                     Van onze redactie         2014 de brug tijdelijk gerepa-
                                                     Willemstad - Curaçao Ports Au-   reerd. Er is een stalen hulpframe
                                                     thority (CPA) begint binnenkort  aangebracht en de verrotte bal-
                                                     met de herstelwerkzaamheden    ken zijn opgevuld met houten
                                                     van de L.B. Smithbrug aan het   delen en epoxy. Het rottingspro-
                                                     Waaigat. Tussen 6 en 10 juni    ces was echter al zover gevor-
                                                     kunnen voetgangers de brug om   derd dat de kromming van de
                                                     die reden niet gebruiken.     brug deels was verdwenen. Er is
                                                                       daarom besloten om de vaste de-
                                                       De bestaande brugdelen zijn   len te vernieuwen.
                                                     van de houtsoort azobe gemaakt.
                                                     Dit is een hardhoutsoort dat het   Het Nederlandse bedrijf
                                                     onder normale omstandigheden    Meerdink Bruggen zal de be-
                                                     lang uithoudt. Echter, door de   staande houten brugdelen in op-
                                                     hoge temperaturen, vochtigheid   dracht van CPA vervangen door
                                                     en onvoldoende ventilatie is het  een tweetal in Winterswijk ver-
                                                     azobe gaan rotten.         vaardigde duurzame brugcon-
                                                                       structies.
                                                       Havenbedrijf CPA heeft eind
   1   2   3   4   5   6   7   8