Page 4 - ANTILLIAANSE DAGBLAD
P. 4

4                                                                       Antilliaans Dagblad Vrijdag 3 juni 2016

Curaçao

                                     Afstemming over bestrijding rampen

Premier Whiteman opende de website. FOTO REGERING CURAÇAO        Van een onzer verslaggevers    het belang van een goede voor-   den gehouden met bijvoorbeeld
                                     Willemstad - De Rampenbestrij-   bereiding om de gevolgen van    tsunami’s, olievervuiling, explo-
                                     dingsorganisatie (RBO) heeft vo-  een ramp of crisis te beperken.  sies, ongelukken met tankwa-
                                     rige week een contactdag gehou-  Er waren verder presentaties    gens en paniek onder het pu-
                                     den met alle betrokken organisa-  over geografie en een simulatie  bliek.
                                     ties. Het doel was het versterken over waterstromen in wijken die
                                     van de teamspirit aan de voor-   het risico lopen van overstro-    Organisaties die onderdeel
                                     avond van het orkaanseizoen.    mingen.              uitmaken van de RBO zijn on-
                                     Premier Ben Whiteman was als                     der andere de brandweer, poli-
                                     minister van Algemene Zaken      De overheid heeft een ram-   tie, Rode Kruis, verschillende
                                     ook aanwezig.           penplan en organiseert ook oefe-  ministeries, de Meteorologische
                                                      ningen met de RBO om beter     Dienst, VKC, Defensie en kust-
                                      Rampencoördinator Lesley    voorbereid te zijn. Benadrukt   wacht.
                                     Fer gaf een presentatie over het  werd het belang van bewustma-
                                     werk dat de organisaties zelf-   king van het publiek. Behalve or-   Voor informatie over rampen-
                                     standig al doen. Hij benadrukte  kanen moet ook rekening wor-    bestrijding is een speciale websi-
                                                                        te in het leven geroepen.

Algehele                                                                   Advertentie

                                                                        DELIVERY DRIVERS

schoonmaak                                                                  (FULL-TIME & PART-TIME)

van Curaçao                                                                  ARE YOU READY TO
                                                                       BE PART OF THE ACTION?
Van een onzer verslaggevers
                                                                       Our driver and insider position is an excellent start to
Willemstad - Afvalverwerker Selikor wil een nieuwe                                              learn about the delivery business, customer service,
campagne starten voor een totale schoonmaak van                                                and the creation of a great product ... Domino’s Pizza!
Curaçao. Dat zegt directeur Wesley Kook tegenover deze
krant.                                                                    We are committed to promoting from within: most of our
                                                                       managers started as drivers and insiders! Take charge
  Minister Siegfried Victorina   land over om schoon te maken.                                      of your career in a driver role and learn valuable skills
(PS) van Gezondheid, Milieu en    Al het vuil en onkruid in de stra-                                    to take to other positions within Domino’s Pizza.
Natuur is gevraagd om financie-   ten wordt weggehaald. ,,We be-
ring van het project. Het doel is  ginnen in de binnenstad en                                        SKILLS/ REQUIREMENTS
om Curaçao voor Kerstmis hele-    gaan dan steeds verder naar bui-                                     s0XVWEHDWOHDVW\HDUVROG
maal schoon te maken. Nieuw is    ten tot we overal geweest zijn.”                                     s3RVLWLYH$WWLWXGHDQGVHOIPRWLYDWHG
de campagne niet. ,,We hadden    Ook de natuur zal van vuil en                                      s&XVWRPHU6HUYLFH2ULHQWHG
in het verleden jaarlijks een    onkruid worden ontdaan. Het is                                      s%DVLF0DWK6NLOOV
schoonmaakcampagne. Door       in principe een eenmalige actie,                                     s:LOOLQJQHVVWR/HDUQDQG([FHO
bezuinigingen is dat gestopt.    maar als er na de schoonmaak                                       s$SSOLFDQWVIRU'ULYHUVVKRXOGKDYHWKHLURZQ
Wel doen we nog de reguliere     weer veel vuil ergens wordt ge-
controles op vervuiling, maar    constateerd, dan zal Selikor                                        car and a valid drivers license
niet meer de jaarlijkse campag-   weer teruggaan om op te rui-
ne”, zegt Kook. ,,We hebben de    men.                                                   For more information and/or application
minister gevraagd de begroting                                                        contact the manager:
aan te passen en hier alsnog geld    Naast de feitelijke schoon-                                      Domino’s Pizza Schottegatweg Oost 48, Tel.: 736-6555
voor vrij te maken.” Victorina    maak is het ook nodig het pu-
heeft de directeur laten weten    bliek bewust te maken, erkent    Advertentie
daaraan te werken. Kook ver-     Kook.
wacht nog deze maand uitsluit-
sel.                 N&ERWE!DSEAEVME

  Het is drie jaar geleden dat Se- G R I L LTWj-ubmohnbeofaossttherracikmay, pPnosic, uarwnedhteaso,nranibpspi,gesrhiralnotdi?nmstoeraek.,
likor een schoonmaakactie over      FOopreinnfforrommatMioonna. n- dSurens. efrrvoamtio6n.s00ca-ll1716.70-015P0M0.
het hele eiland heeft gehouden.
,,We zijn wel doorgegaan met de
schoonmaak van de hoofdwe-
gen, hoewel we daar eigenlijk
ook geen financiering meer voor
hadden. Maar in de wijken zijn
we niet meer geweest en ook de
illegale stortplaatsen hebben we
niet meer structureel opge-
ruimd. We reageren nu alleen
nog op klachten.”

  Kook gaat ervan uit dat de
financiering rond zal komen.
Selikor wil meteen aan de slag
gaan als de toezegging er is. ,,Of
we het geld dan ook meteen krij-
gen is de vraag, want de begro-
ting moet aangepast worden.
Maar desnoods schieten we het
voor.”

  Bij de schoonmaakcampagne
die Selikor voor ogen staat gaat
het bedrijf wijk voor wijk het ei-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9