Page 5 - ANTILLIAANSE DAGBLAD
P. 5

Antilliaans Dagblad Vrijdag 3 juni 2016                                                                                               5

                                                                                                           Curaçao

Van onze redactie          Nederlandse sprinters winnen estafette                                                               het spoor van de Amerikaan
Rome - De Nederlandse sprin-                                                                                      Justin Gatlin, die zegevierde in
ters hebben gisteren bij de Dia-  dy Martina, Patrick van Luijk en  38,44 seconden. Oranje verwees    Martina was eerder op de avond                               9,93. De 34-jarige Gatlin bleef
mond Leaguewedstrijden in Ro-    Hensley Paulina zette in het Sta- Italië (38,81) en Frankrijk (38,87) zevende geworden op de 100                                 landgenoot Ameer Webb net
me de 4x100 meter gewonnen.     dio Olimpico van de Italiaanse   naar de andere podiumplaatsen    meter. De geboren Curaçaoë-                                 voor (9,94). Webb had eerder op
Het estafettekwartet bestaande   hoofdstad een scherpe tijd neer:  in het veld van zeven landen.    naar kon in baan 1 niet mee in                               de avond de 200 meter gewon-
uit Solomon Bockarie, Churan-                                                                                      nen in 20,04.

Luierzaak VAE vs SVB gaat door

Van een onzer verslaggevers     deze eenzijdig bepaalde dat de   VAE ontvankelijk is in haar ver-   dus de juiste volgens het ge-                                door de civiele rechter geen spra-
                  incontinentieluiers, die voorna-  zoek. Daarnaast heeft de rechter   recht. De SVB heeft nog aange-                               ke is’. Het was begin vorig jaar,
Willemstad - Op 14 juni       melijk gebruikt worden door be-  gesteld: ,,De vorderingen van de   voerd dat de VAE als vereniging                               dat er discussie ontstond over de
zal er een comparitie van      jaarden en gehandicapten, direct  VAE kunnen niet anders wor-     niet bevoegd is namens haar le-                               incontinentieluiers. De maatre-
partijen plaatsvinden in      bij de leverancier gekocht moe-  den uitgelegd als vorderingen    den op te treden. De rechter stelt                             gel van de SVB werd bestempeld
het dispuut over de lever-     ten worden en dat apothekers    uit wanprestatie, waarover de ci-  echter dat uit de statuten blijkt                              als een bezuinigingsmaatregel,
ing van incontinentieluiers     deze wel mogen leveren maar al-  viele rechter bevoegd is te oorde-  dat de ‘VAE bevoegd is namens                                door botika’s uit te schakelen als
door de apothekers (boti-      leen tegen inkoopprijs. ,,Voor-  len.” Op de vraag of de VAE ont-   haar leden, van wie zij onder an-                              leveringspunt. Daarmee werden
ka’s).               heen leverden de botika’s deze   vankelijk is in haar vorderingen   dere de financiële belangen be-                               niet alleen de botika’s de dupe,
                  luiers, tegen vergoeding en dit  oordeelt de rechter dat de beslis-  hartigt’, de procedure aanhangig                              want er viel niets meer aan te
  In een tussenvonnis is eind   ging nog voort na het invoeren   sing van de SVB met betrekking    te maken. Het enige waarin de                                verdienen, maar ook cliënten bij
april vastgesteld dat de Vereni-  van de basisverzekering ziekte-  tot de incontinentieluiers geen   SVB enigszins gelijk krijgt is in                              wie de luiers aan huis bezorgd
ging Apothekers Eigenaren      kosten (bvz). De VAE vindt dan   officiële beschikking is en dat de  de stelling van de civiele rechter                             werden door de apothekers, ble-
(VAE) bij de civiele rechter aan  ook dat de SVB contractbreuk    VAE daarom ook geen rechtsbe-    dat ‘van vaststelling van tarieven                             ven van deze service verstoken.
het juiste adres is en dat de pro- pleegt”, zo legt VAE-voorzitter  scherming kan vinden in het be-
cedure vervolgd kan worden.     Shaheen Elhage nader uit.     stuursrecht via een LAR-proce-                                                  Advertentie
                                    dure (Landsverordening admi-
  De VAE spande een civiele      Op 25 april is in een tussen-  nistratieve rechtspraak). De
rechtszaak aan tegen de Sociale   vonnis door het Gerecht in Eer-  gang naar de civiele rechter is
Verzekeringsbank (SVB) omdat    ste Aanleg vastgesteld dat de

                     Advertentie

        new                                                                                                    deal of the week

McKroket®                                                                                                COMPLETE HONDEN
                                                                                                    KENNEL
World-famous local taste
                                                                                                    r 152 x 152 x 122 cm
                                                      Geldig van vrijdag 03 Juni tot en met donderdag 09 Juni 2016 of zolang de voorraad strekt. r Gegalvaniseerde staalcontructie
                                                                                                    r Makkelijk in elkaar te zetten

                                                                                                                         549.99

                                                                                                         499.99
                                                                                                                             of 20000 Fun Miles

                                                                                                      KOOYMAN MEGASTORE NONSTOP OPEN van 7am - 7pm en ZON 9am - 2pm
                                                                                                    Kooyman Megastore rKooyman Santa RosarKooyman Santa Maria

                                                                                                    XXXLPPZNBOCWDPNtGBDFCPPLDPNLPPZNBODVSBDBP
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10