Page 6 - ANTILLIAANSE DAGBLAD
P. 6

6                                                    Antilliaans Dagblad Vrijdag 3 juni 2016

Curaçao

MFK wil debat over concessie

Van een onzer verslaggeefsters   Staten zijn aangenomen niet     Deze krant berichtte vorige   dat er weer volop ontwikkeling  nen om de huidige kranen - die
                  respecteert, eisen we dat met   week na een gesprek met mi-    kan plaatsvinden, alsook meer   regelmatig uitvallen - te vervan-
Willemstad - De fractie van     spoed een Statenvergadering    nister Rhuggenaath dat de par-   concurrentie en meer investe-   gen. In de concessie is opgeno-
MFK heeft gisteren een       wordt opgeroepen om deze zaak   tijen eruit zijn voor wat betreft ringen in de haven.        men, zo geeft Rhuggenaath aan,
verzoek ingediend voor       zo snel mogelijk te behandelen.” de havenconcessie en dat onder-                   dat de kranen binnen maximaal
een openbare Statenverga-      Schotte waarschuwt dat er ern-  tekening spoedig zal plaatsvin-    De nieuwe concessie beslaat  twee jaar operationeel moeten
dering om over de nieuwe      stige gevolgen voor Curaçao zul- den. De Economieminister gaf    een periode van 20 jaar en vergt zijn. ,,Wat betreft de kadewerk-
havenconcessie - waar par-     len zijn indien het nieuwe    toen tegenover deze krant te    een investering van 50 miljoen  zaamheden: die kunnen meteen
tijen vorige week een ak-      contract voor de haven wordt ge- kennen dat de ondertekening    gulden door CPS voor de reno-   beginnen, maar het zal een gefa-
koord over hebben bereikt      tekend.              van het nieuwe contract inhoudt  vatie van de kade en de aankoop  seerd project zijn.”
- te praten.                                               van twee nieuwe containerkra-

  In de brief aan Statenvoorzit-                   Advertentie
ter Mike Franco (PAIS) stelt
MFK-fractievoorzitter Gerrit
Schotte dat hij kennis heeft ge-
nomen van het akkoord met be-
trekking tot de havenconcessie.
Tegelijkertijd stelt Schotte dat
minister Eugene Rhuggenaath
(PAR) van Economische Ont-
wikkeling een juridisch struc-
tuur heeft weten te creëren
waarmee het monopolie in de
haven wordt verlengd waardoor
verdere ontwikkeling in de ha-
ven door derden onmogelijk is.
,,We eisen dat op transparante
wijze uitleg wordt gegeven en
dat de regering ophoudt met het
verkopen van de eigendommen
van Curaçao”, aldus Schotte.

  De fractieleider die zelf van
2010 tot 2012 premier was van
Curaçao stelt dat we op een ei-
land wonen met 15 procent
werkloosheid en dat de regering
desalniettemin besluit het
monopolie in de haven te behou-
den. ,,Aangezien de minister de
verschillende moties die in de

Overvallers

minimarket

stelen auto

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Tijdens een over-
val op een minimarket aan de
Dividiviweg in Dominguito is
een van de overvallers ervandoor
gegaan met de auto van een van
de in de minimarket aanwezige
klanten. De man liet hierbij zijn
kompaan achter, die er te voet
vandoor ging. De politie ontving
gisteren rond het middaguur
een melding van de overval. Ter
plekke aangekomen bleek dat
twee mannen de in de minimar-
ket aanwezige personen met
vuurwapens hebben bedreigd.
De mannen pakten enkele spul-
len uit de winkel en namen een
vrouw haar autosleutels af. Toen
de politie arriveerde, sprong een
van de overvallers in de auto van
de vrouw en liet zijn maat ach-
ter. Deze vluchtte te voet. De po-
litie zette de achtervolging in.
Op de Milonweg botste de over-
valler in de vluchtauto op een ge-
parkeerde auto en zette zijn
vlucht te voet voort. De politie
kamde de omgeving uit en ar-
resteerde ter hoogte van de Ke-
nepaweg de 24-jarige, op Cura-
çao geboren man F.A.P.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11