Page 7 - ANTILLIAANSE DAGBLAD
P. 7

Antilliaans Dagblad Vrijdag 3 juni 2016                                                          7

                                                                      Curaçao

Siliee: Team

wordt nu

volwassen

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De Curaçaose voetbalselectie deed woens-
dagavond wat zij moest doen in de wedstrijd tegen
Guyana: scoren. De selectie had tot dan toe moeite met
het afronden van de gecreëerde kansen en het omzetten
van het veldoverwicht in een klinkende overwinning.

  In de eerste wedstrijd van de   als team en met veel meer zeker-
tweede ronde van de Caribbean
Cup wist het team het doel      heid. Alles lukte gisteren”, aldus
vijf keer te vinden. Volgens
Etienne Siliee, technisch direc-   Siliee. ,,De meest bepalende spe-
teur van de Curaçaose voetbal-
bond FFK is het team nu in de     lers waren voor mij Jarchinio
fase van volwassenwording ge-
komen.                Antonia, Kemi Augustien en Het team van Curaçao voor de wedstrijd tegen Guyana. Felitciano Zschusschen (nr 20) scoorde drie

  ,,Het teamproces met Patrick    Cuco Martina. Zij zorgden voor keer en Gino van Kessel (nr 9) twee keer.               FOTO JEU OLIMPIO
Kluivert is vorig jaar begonnen,
en nu zie je het resultaat. Het    goede diepe passes en Gino van
team is volwassener, speelt meer
                   Kessel en Felitciano Zschus- opkomen.” Siliee vond dat een paar goede spelers. Zij ge- FFK-voorzitter Jean Francisca
MEO
                   schen stonden constant naast el- Guyana een goed team had bruikten de kansen die ze kre- had het tijdens de persconferen-
bemiddelde
                   kaar in de spits. Wat ook mee- neergezet. ,,Guyana was een gen goed, zoals die tweede goal tie van afgelopen maandag al
voor Insel
                   speelde was dat Guyana onze prettige tegenstander, het was die we eigenlijk niet zo hadden uitgelegd: winnen is belangrijk,
Vervolg van pagina 1
insel air               spelers op de vleugels behoorlijk een heel sportieve wedstrijd. moeten weggeven.”          maar veel doelpunten ook. Als

Minister Rhuggenaath ver-       vrijliet. Daardoor konden ze snel Vooral in de aanval had Guyana Siliee had tijdens de lunch Curaçao als eerste eindigt in de
klaarde dat zijn departement
voor Insel Air bij financiële in-           Advertentie                   nog met Kluivert gesproken. groep 3 met Guyana en de Ame-
stanties bemiddelde, gezien het                                     ,,Natuurlijk is hij heel blij dat het rikaanse Maagdeneilanden, gaat
belang van de maatschappij voor
het eiland. ,,De maatschappij is                                    team nu zo goed scoort.” Op het elftal door naar de derde
economisch van belang, biedt
werkgelegenheid, is belangrijk                                     dinsdag 7 juni speelt Curaçao ronde. Van de als tweede ge-
voor het toerisme, zorgt voor de-
viezen en de verbinding tussen                                     tegen de Amerikaanse Maagde- plaatste teams gaan er vier
de Bovenwindse en Beneden-
windse Eilanden”, aldus de be-                                     neilanden. Is dat team te verge- van de vijf door naar de derde
windsman. Vorige maand be-
richtte deze krant dat de vlieg-                                    lijken met Guyana? ,,Alle teams ronde. De derde ronde wordt ge-
maatschappij 120 miljoen                                        in de Caribische regio groeien, speeld in vier groepen van drie.
gulden in Venezuela heeft uit-
staan. Ceo Albert Kluyver ver-                                     dat moet gezegd worden. Op Haïti, Jamaica en Trinidad & To-
klaarde toen dat het mede door
de sterk verlaagde benzineprij-                                     papier was Guyana de sterkste bago voegen zich in, elk als
zen goed gaat met Insel Air,
maar dat het bedrag van 120 mil-   OPENBARE AANBESTEDING:                      tegenstander. De Virgin Islands groepshoofd van een verschil-
joen veel te groot is om voor te fi-                                  kunnen worden vergeleken lende groep. Francisca heeft het
nancieren.
                   Namens de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en      met Montserrat - die spelen een  voorzien op de nog openstaande
  Het Financieele Dagblad      Welzijn wordt bekend gemaakt de openbare aanbesteding van     heel ander spelletje en zij kun-  positie van groepshoofd in
meldde recent dat vliegtickets dit  het volgende bestek:                       nen het ons best moeilijk ma-   Groep 3. Het best presterende
jaar wereldwijd 7 procent goed-                                     ken.”               team uit de tweede ronde wordt
koper worden onder andere
door de dalende benzineprijs.     ³LEER- WERK TRAJECT VERKORTE                     Het is wel de bedoeling dat de groepshoofd en naast winnen is
Heerenveen verklaarde desge-     OPLEIDING TOT TEGELZETTER´                    Curaçaose selectie weer een dus het doelsaldo doorslagge-
vraagd dat dit niet het geval zal                                    flink aantal doelpunten maakt. vend.
zijn bij Insel Air. De tarieven van
tickets die twee maanden voor     Inlichtingen
de reis worden gekocht zijn al
laag, aldus Heerenveen. Die      Inlichtingen zullen worden verstrekt op 13 juni 2016 om 10:00   Asfalt voor Abraham Mendez
worden voor break-eventarieven    a.m bij het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbied &
verkocht. De lage prijzen wor-    Welzijn te Wolkstraat 15, 4e verdieping.
den gecompenseerd met de ver-
koop van tickets die niet twee    Nota van inlichtingen                       Chumaceiro Boulevard
maanden vooraf worden ge-
kocht.                De eventuele nota’s van inlichtingen worden uiterlijk op 17 juni Van een onzer verslaggevers    sen 7.00 en 14.00 uur zal deze
                   2016 naar de betrokken aannemers verstuurd.            Willemstad - De Abraham Men-    weg voor verkeer zijn afgesloten.
                                                    dez Chumaceiro Boulevard
                   Inschrijving en aanbesteding                   krijgt vandaag een nieuwe laag    Het betreft hier slechts een
                                                    asfalt. Deze weg loopt langs de  deel van de weg, namelijk in de
                   De inschrijving dient in een gesloten envelop, waarop duidelijk  Nationale Bibliotheek Frank    richting van de De Ruyterkade
                   het besteknummer en omschrijving zijn vermeld, te worden     Martinus Arion, het kantoor van  naar The Movies. Wie naar de
                   gedeponeerd in een daarvoor bestemde en als zodanig        Curoil, het Openbaar Ministerie  bibliotheek of naar Curoil wil,
                   aangeduide bus bij de vergaderzaal van het Ministerie van     en de Curaçao International    moet via de Scharlooweg. De
                   Sociale Ontwikkeling, Arbied & Welzijn te Wolkstraat 15, 4e    Services Association (Cifa). Tus- weg blijft in de andere richting
                   verdieping te Curaçao. Op 6 juli 2016 om 10:00 a.m. zal de                      open.
                   opening van de inschrijving plaatsvinden in de vergaderzaal van

                   het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn.            Advertentie

                   Bestekken                                   TE KOOP

                   Het bestek en de daarbij behorende bescheiden zijn vanaf 6 juni          (Bad) kleding winkel.
                   2016 om 10:00 a.m. bij de vergaderzaal van het Ministerie van       zeer mooi en volledig interieur,
                   Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn aan de Wolkstraat 15, 4e
                   verdieping verkrijgbaar tegen betaling van ANG. 250,- per            inlcuis airco, en stock
                   bestek d.m.v. storting op Giro rekeningnr. 1100025 en het               NAF. 125.000,00
                   stortingsbewijs bij het ophalen v/h bestek te overleggen.

                   Directeur Beleidsorganisatie a.i.
                   ing. M.V. Martina

                                                        BEL : 562 3464
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12