Page 8 - ANTILLIAANSE DAGBLAD
P. 8

8                                                          Antilliaans Dagblad Vrijdag 3 juni 2016

Curaçao/Service

BIOSCOPEN               Van een onzer verslaggevers     Overvaller                de vrouw daarna. Het slachtoffer      HET WEER OP
                   Willemstad - De politie heeft de  mishandelt                 is met de ambulance naar het        DE ANTILLEN
www.thecinemas.an           26-jarige op Curaçao geboren    slachtoffer                ziekenhuis gebracht voor de ver-
                   Z.J.D. aangehouden op verden-                         wondingen die zij opliep. Nadat      Verwachting voor       N
     2 - 8 JUNI          king van het plegen van een     een tas van een vrouw af te pak-      de politie in de buurt van het in-     vanmiddag 12 uur   WO
                   overval en mishandeling van het   ken. Maar de vrouw verzette        cident een speurtocht inzetten,
TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES:     slachtoffer.            zich. De overvaller mishandelde      liepen agenten de verdachte te-      windkracht 4 - 5 bft     Z
OUT OF THE SHADOWS 2 MX4D                                              gen het lijf in de Abacoweg. De      golfhoogte 1 - 2 m
Nieuw deze week             De overval vond afgelopen                          man voldeed aan het signale-
Dagelijks: 17.45           woensdag omstreeks 22.40 uur                          ment dat de politie had doorge-      BOVENWINDSE EILANDEN
Zat.- en zondagmatinee: 15.00     plaats aan de St. Domingoweg.                         kregen.                          Sint Maarten

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES:      Daar probeerde de verdachte
OUT OF THE SHADOWS 2 3D
Nieuw deze week            VPCO: Contributie geen schoolgeld                                             Saba      30Philipsburg
Dagelijks: 18.15
Zat.- en zondagmatinee: 12.45 15.30                                                               The Bottom 31    Oranjestad

ME BEFORE YOU 2D           Van een onzer verslaggevers                                                 St. Eustatius 31
Nieuw deze week            Willemstad - In de discussie
Dagelijks: 17.45 20.15        over de vraag of de Vereniging                                              BENEDENWINDSE EILANDEN
Late show vr.- en zaterdag: 22.45   voor Protestants Christelijk
Zat.- en zondagmatinee: 12.45 15.15  Onderwijs (VPCO) wel of geen                                                      33 31
                   contributie mag vragen aan
I AM WRATH 2D             haar leden in het kader van het                                              Oranjestad   Willemstad
Dagelijks: 16.45 19.00 21.15     gratis onderwijs is voorzitter
Late show vr.- en zaterdag: 23.30   Maghalie van der Bunt-George                                                   Aruba      Curaçao
                   duidelijk: ,,Bij onze vereniging,
X-MEN: APOCALYPSE MX4D        die vier christelijke kerkgenoot-                                                               31
Dagelijks: 20.30           schappen vertegenwoordigd,
                   kunnen leden zich aansluiten    Nieuwe noodlokalen in aanbouw op het Albert Schweitzer havo-               30        Kralendijk
X-MEN: APOCALYPSE 3D         ongeacht of zij kinderen hebben
Dagelijks: 17.00 21.00        op een van onze scholen. De     vwo.                    FOTO ANTILLIAANS DAGBLAD          Venezuela          Bonaire
                   contributie moet ook niet ver-
THE ANGRY BIRDS MOVIE MX4D      ward worden met schoolgeld,     overheid voor de bouw van de lo-      school is ook pertinent geen eli-
Zat.- en zondagmatinee: 12.45     het is verenigingsgeld. Het is   kalen is niet ingewilligd. Zonder     teschool. Voor de minderbedeel-
                   wel zo dat de leden van de vere-  contributiebijdragen durf ik        de ouders hebben we bijvoor-
THE ANGRY BIRDS MOVIE 3D       niging er in de algemene leden-   zelfs te stellen dat er banen ver-     beeld sociale regelingen getrof-
Dagelijks: 19.45 22.00        vergadering vaak voor kiezen het  loren gaan binnen ons onder-        fen. De contributie is 550 gulden
Zat.- en zondagmatinee: 12.45 14.45  geld beschikbaar te stellen aan   wijs. En ouders kunnen kiezen,       per jaar, over 10 onderwijsmaan-
                   de scholen, omdat de subsidie    ze hoeven hun kinderen niet op       den verspreid is dat 55 gulden
MONEY MONSTER 2D           vanuit de overheid niet toerei-   onze scholen te plaatsen. De        per maand.”
Dagelijks: 17.45 20.00 22.15     kend is.
Late show vr.- en zaterdag: 23.30                        Advertentie
                     De vereniging stelt zich als
THE JUNGLE BOOK 2D          doel het opvoeden en vormen        Ministry of             UITNODIGING                    VANDAAG
Zat.- en zondagmatinee: 12.45 15.15  van jongeren zowel in als buiten
                   het onderwijs. Mensen kunnen       Finance                                     Half bewolkt, in de ochtend
CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR 2D     ervoor kiezen lid te worden van                                              kans op een plaatselijke
Laatste week             de vereniging. Indien lid, dan      Financial Intelligence Unit Curaçao                       bui. Matige tot vrij
Zat.- en zondagmatinee: 13.30     mogen de kinderen ook naar                                                krachtige oostelijke wind,
                   een van de VPCO-scholen. Maar       2e en 3e INFORMATIESESSIE DOOR FIU                       windkracht 4 tot 5, soms
www.themoviescuracao.com       voor deelname aan ons onder-                                               krachtig windkracht 6. De
                   wijs is lidmaatschap van de vere-     CURAÇAO VOOR HANDELAREN IN BOUW-                        zee is vrij rustig met golf-
     2 - 8 JUNI          niging wel een voorwaarde.                                                hoogtes tot 1,5 meter.
                   Daar krijgen leden ook iets voor     MATERIALEN
 BASTILLE DAY             terug. De contributie hangt                                                    MORGEN
 Nieuw deze week           nauw samen met kwaliteit. Zo       FIU Curaçao (voorheen: het MOT) organiseert op 8 en 15 juni 2016 opnieuw
 Dagelijks: 17.30 19.45 22.00     zijn bijvoorbeeld op de          informatiesessies voor alle handelaren in bouwmaterialen.            Overwegend half bewolkt
 Zat.- en zondagmatinee: 15.15    havo/vwo-school twee lokalen       Deze bedrijfssector valt sinds 5 december 2015 resp. 1 januari 2016 onder    en droog.
                   bijgebouwd. Maar ook de leer-       de meldplicht van de Landsverordening Melding Ongebruikelijke Transacties
 TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES:    lingzorg wordt deels bij ons gefi-    (LvMOT) en de Landsverordening identificatie bij dienstverlening (LID). Als u  7        9   5
 OUT OF THE SHADOWS 2         nancierd vanuit de contributie.      tot deze sector behoort bent u wettelijk verplicht om ongebruikelijke transac-        8
 Nieuw deze week           Het betreft bijvoorbeeld de licen-    ties te melden aan FIU Curaçao.
 Dagelijks: 18.15           tiekosten van het leerlingvolg-                                               Wega di
 Zat.- en zondagmatinee: 12.45 15.30 systeem. Het verzoek aan de        FIU Curaçao is ook aangewezen als uw toezichthouder op naleving van deze
                                        anti-witwas en anti-terrorisme financieringswetgeving.             number
 ALICE THROUGH THE LOOKING      Zelfmoord                  
 GLASS                                     De informatiesessies zijn bedoeld voor alle handelaren in bouwmaterialen    Kòrsou
 Dagelijks: 17.30           Bati Paña                 die niet aan de in maart 2016 gehouden algemene informatiesessie hebben
 Zat.- en zondagmatinee: 12.45 15.00                      kunnen deelnemen en hebben tot doel u te informeren over uitvoering en     Donderdag 2 juni
                   Van een onzer verslaggevers        naleving van de genoemde landsverordeningen en kennis te maken met de
 THE ANGRY BIRDS MOVIE        Willemstad - De dode man die       organisatie van FIU Curaçao.                          6 0679        4
 Dagelijks: 17.15 19.30        deze week drijvend in het water                                                2552        2
 Zat.- en zondagmatinee: 12.45 15.00 werd aangetroffen, heeft zelf-      De sessies zullen verschillende onderwerpen behandelen:             0 8031
                   moord gepleegd. Dat heeft poli-      Op 8 juni zullen meldingsverplichtingen, melden aan de FIU en meldindica-
 X-MEN: APOCALYPSE          tiewoordvoerder Imro Zwerwer       toren aan de orde komen, gebaseerd op de LvMOT, en kunt u kennis maken
 Dagelijks: 18.15 21.15        tegenover deze krant verklaard.      met de afdeling Analyse van de FIU
 Zat.- en zondagmatinee: 15.15    Omdat het om zelfmoord gaat,       Datum : woensdag, 8 juni 2016
                   doet de politie geen mededelin-      Tijd : 10:00 a.m. - 12:00 p.m.
 THE NICE GUYS            gen over de identiteit van het      Plaats : Vergaderzaal Directie Onderwijs in het kantorencomplex van
 Dagelijks: 20.15           slachtoffer. Het dode lichaam
 Zat.- en zondagmatinee: 12.45 15.15 werd afgelopen maandag om-               het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao, Schouwburgweg #26
                   streeks 8.30 bij Bati Paña opge-      
 NEIGHBORS 2: SORORITY RISING     merkt. De politie verklaarde       Op 15 juni zullen identificatieverplichtingen, KYC en CDD aan de orde komen,
 Dagelijks: 20.00 22.15        daarop dat er geen indicaties wa-     gebaseerd op de LID, het toezicht door de FIU en het sanctieregime, en kunt u
 Zat.- en zondagmatinee: 13.00    ren dat de man door een mis-       kennis maken met de Afdeling Toezicht van de FIU.
                   drijf om het leven was gekomen.      Datum : woensdag, 15 juni 2016
 THE JUNGLE BOOK                                Tijd : 10:00 a.m. - 12:00 p.m.
 Dagelijks: 17.45                                Plaats : Vergaderzaal Directie Onderwijs in  het kantorencomplex van
 Zat.- en zondagmatinee: 12.45
                                               het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao, Schouwburgweg #26
 CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR
 Laatste week                                  Slechts twee personen per organisatie kunnen zich voor
 Dagelijks: 21.00                                iedere informatiesessie aanmelden. U kunt zich bij FIU
                                        Curaçao aanmelden tot uiterlijk dinsdag 7 juni a.s.
 CRIMINAL                                    Zend uw aanmeldingsgegevens naar FIU Curaçao via
 Laatste week                                  e-mail adres: supervision@fiucuracao.cw.
 Dagelijks: 21.45                                U kunt zich ook telefonisch bij ons aanmelden via
 Late show vr.- en zaterdag: 22.45                       tel. nr. 462-6588 ext. 26 of 22.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13