Page 9 - ANTILLIAANSE DAGBLAD
P. 9

Antilliaans Dagblad Vrijdag 3 juni 2016                                                                              9

CAft blijft                                                                                  Economie

voorzichtig

in conclusie

Belastingopbrengsten Aruba
blijven achter bij de ramingen

Van een onzer verslaggevers

Oranjestad - De realisatiecijfers van het Land Aruba van

het eerste kwartaal van 2016 laten een financieringste-

kort zien van 16,9 miljoen florin (0,3 procent van het         Het moment dat de website Transnational Education werd gelanceerd.                       FOTO JEU OLIMPIO
bruto binnenlands product, bbp).

,,Alhoewel dit een verslechte-                        Van een onzer verslaggevers              Lancering van drain. Dit wordt een beetje
                   In de vastgestelde begroting Willemstad - Minister Eugène                                         gecompenseerd door de buiten-

ring inhoudt vergeleken met de 2016 ging Aruba nog uit van een Rhuggenaath van Economische                                       landse instituten die zich hier
                                                                                    vestigen, een branch campus
Transnationaluitputting in 2015, is vergeleken nominaal bbp van 5.203 miljoen Ontwikkeling heeft recent de
met het eerste kwartaal 2014 wel (5,2 miljard), terwijl de laatste website Transnational Educa-                                    opzetten, maar ook buitenland-
een substantiële verbetering bbp-raming van de CBA 4.922 tion, TNE voor Latijns-Amerika                       Education             se studenten aantrekken. Lokale
waarneembaar”, aldus het Colle- miljoen (4,9 miljard) bedraagt. en het Caribisch gebied gelan-                                     studenten zullen ook bij deze

ge Aruba financieel toezicht Door deze lagere schatting ceerd.                                   eiland te halen zodat zij zich   buitenlandse instituten kunnen

(CAft).               komt het voor 2016 vastgestelde In 2011 ging de minsterraad hier kunnen vestigen. TNE is studeren. Zo zullen de buiten-

,,Aruba concludeert op basis financieringstekort uit op afge- akkoord met het beleid voor                      een lucratieve sector die veel   landse instituten bijdragen aan

van de realisatie van -0,3 procent rond 2,1 procent van het bbp, bo- TNE. Nu is het zover om TNE deviezen kan genereren. Ou-                      een braingain.

dat de LAft-tekortnorm (Lands- ven het maximum van 2,0 pro- in de praktijk uit te voeren. De ders en vrienden van buiten-                       Met de lancering van de web-

verordening Aruba financieel cent zoals de wet LAft voor- verwachting is dat door het                        landse studenten die op Cura- site worden de verzoeken van

toezicht, red.) van 2,0 procent schrijft.               beleid voor TNE, meer buiten- çao studeren, zullen bijdragen de instituten gecentraliseerd en

voor het begrotingsjaar 2016 ,,Het CAft signaleert dat een landse investeerders worden                       aan een economische spinoff. zal de aanmelding veel sneller

vooralsnog realistisch is.” In lagere economische groei aan de aangetrokken en dat de econo- Jaarlijks vertrekken zo’n 300 à gaan. Op de website is ook

werkelijkheid ligt het iets hoger ene kant kan leiden tot lagere mie daardoor groeit. Het be-                    400 lokale studenten naar     allerlei relevante informatie

en wordt een financierings- opbrengsten voor de overheids- langrijkste doel van TNE is om Nederland voor hun vervolgstu- over de instituten en de studen-

tekort van afgerond 2,1 procent kas, terwijl aan de andere kant buitenlandse instituten naar het die, dit veroorzaakt een brain- ten te vinden.

geprognosticeerd, zoals het de uitgaven aan onder meer

Antilliaans Dagblad gisteren al overdrachten juist een stijging
Wall Street positief richting banenrapportHet CAft merkt op dat omdat kelingen zouden ertoe kunnen
berichtte.              kunnen laten zien. Deze ontwik-

niet aantoonbaar gecorrigeerd leiden dat het financieringste-

wordt voor seizoenspatronen en kort in 2016 verder oploopt, Van onze redactie                            breed samengestelde            olieproductie. Aanvan-

door de huidige stand van het fi- waardoor additionele ombuigin- New York - De aandelenbeurzen S&P 500 steeg ook 0,3                              kelijk daalde de olieprijs

nancieel beheer ‘er slechts voor- gen nodig zullen zijn om de be- in New York zijn gisteren met procent, naar 2.105,26                             door dat nieuws, maar

zichtige’ conclusies getrokken groting in lijn te kunnen bren- kleine winsten gesloten. Beleg- punten. Technologie-                              later trad weer herstel

kunnen worden ten aanzien van gen met de LAft-norm. Het CAft gers verwerkten meevallende be- graadmeter Nasdaq                                 op. Johnson & Johnson

de verwachte realisatie op jaar- zal de ontwikkeling in de be- richten over de Amerikaanse ar- klom 0,4 procent naar 4.971,36 stond met een plus van 1,4 pro-

basis.                lastingsfeer de komende tijd beidsmarkt, maar kijken vooral punten. Eerder op de dag bleek cent in de bovenste regionen van

,,Het behalen van de LAft- daarom nauwlettend blijven vol- uit naar het maandelijkse ba- uit cijfers van loonstrookverwer- de hoofdindex. De producent

norm van -2,0 procent zal vol- gen.”                  nenrapport van de Amerikaanse ker ADP dat de werkgelegen- van verzorgings- en geneesmid-

gens het CAft de nodige inspan-                    overheid. Dat wordt vrijdag ge- heid in het Amerikaanse be- delen neemt haarverzorger Vo-
ning vereisen, waarbij verbete- Op pagina 20
                                    presenteerd. De Dow-Jonesin- drijfsleven in mei sterker is ge- gue International voor 3,3 mil-

ringen in het financiële beheer Effect VAS incidenteel         dex eindigde 0,3 procent in de groeid dan in de voorgaande jard dollar over.

om de uitgavengroei beter te of structureel?              plus op 17.838,56 punten. De maand. Die cijfers lopen vooruit Softwareproducent Oracle le-

beheersen en de geraamde                        Advertentie                         op het bredere banenrapport dat verde 4 procent in. Een voorma-

middelen te realiseren cruciaal                                                   de Amerikaanse overheid van- lige werknemer zei donderdag

zijn”, schrijft voorzitter Age Bak-     WISSELKOERSEN                                     daag publiceert. Daarbij wordt   in een rechtszaak dat ze van ho-
ker aan de Arubaanse minister                                                    door economen in doorsnee een   gerhand de opdracht kreeg de
van Financiën, Angel Bermu-             Officiële koersen geldig op: 2 juni 2016 nr. 104                even sterke groei als in april   boeken van het concern te ver-
dez.                 Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, Simon Bolivar Plein 1, Willemstad,         voorspeld. Zwaargewicht Apple   valsen. Volgens Oracle is er ech-

                            Curaçao. Tel. (599 9) 434-5500 Website: http://centralbank.cw

  De belastingopbrengsten in                               Aankoop van                drukte met een verlies van 0,8 ter niets mis met de boekhou-
het eerste kwartaal van 2016                                                    procent stevig op de Dow Jones. ding.
laten zien dat de realisatie in   Valuta              Bankpapier     Wissels, Cheques       Verkoop aan De iPhone-producent was een
                                             Reischeques en        Publiek

verschillende categorieën enigs-                             Overboekingen               van de sterkste dalers onder de
zins achterblijft vergeleken met                                                  dertig hoofdfondsen in New
de ramingen. De ‘onderrealisa-    USD-Amerikaanse Dollar             1,77 1,78               1,82   York, nadat analisten van Gold-
tie’ in onder meer de invoer-    JPY-Japanse Yen per JPY.10.000                           166,25   man Sachs hun zorgen hadden
                   GBP-Engelse Pound Sterling    162,95              163,81                                $49,00
                   CHF-Zwitserse Franc per CHF.100                            2,65
                                          2,50          2,56    183,25                     2 juni

                                    179,92              180,64

rechten, de BBO-opbrengsten     CAD-Canadese Dollar         1,34               1,36       1,39 geuit over de verdere groei van          per vat
(belasting op bedrijfsomzetten),   EUR-EURO per EUR.100       197,46              199,26      203,28  de vraag naar smartphones.
en de BAZV-opbrengsten (Be-     AWG-Arubaanse Florin per AWG.100                  100,00    1=101.20*
                                    98,00                     2=101.00*    Olieconcerns Chevron en

stemmingsheffing Algemene      Ingevolge Artikel 9 lid 8 van het Centrale Bank-Statuut voor Curaçao en Sint Maarten      ExxonMobil stonden met min-

Ziektekostenverzekering) zijn        stelt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten de koersen vast voor het      nen van bijna 1 procent onder-

in lijn met de in april jongstle-                         deviezenverkeer.                 aan de Dow. Eerder op de dag    1 juni
den door de Centrale Bank van              Beleningsrente: 1.00% Reserve requirement: 18.000%             werd duidelijk dat de leden van
Aruba (CBA) neerwaarts bijge-                                                    oliekartel OPEC er opnieuw niet  $49,13
                                 Reserve period: 16-mei-2016 - 15-juni-2016
                   Op basis van het Landsbesluit wettelijke rente (PB. 2000, nr. 162) is de wettelijke rente

stelde bbp-raming voor het jaar       als volgt: 1 juli - 31 december 2015 3.00% 1 januari - 30 juni 2016 3.00%       in zijn geslaagd afspraken te ma-

2016.                    *1 = voor bankpapier *2 = voor overboekingen en bankcheques              ken over een beperking van de
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14