Page 1 - AMIGOE ARUBA 8th APRIL,2016
P. 1

Zwraanrdte

            Vrijdag 8 april 2016 • Jaargang 131 nr 78 • Abonnementsprijs Afl 32,50 • Losse nummers. Afl 1,50 • zaterdag met Ñapa Afl 1,75

3 Aruba             9 Wereld                                10 Economie                      11 Mensen

Derde drugsvangst        Amsterdam                               KLM vervoerde in                   Zitten op Harry Potter
voor Zr. Ms. De Zeven      innovatiehoofdstad                           maart 10 procent                   voor 390 mille
Provinciën           van Europa                               meer passagiers

HOH onderzoekt dood‘Bevalling is dunne lijn tussen leven en dood’               Dansen en springen op het schoolplein

moeder en baby

ORANJESTAD — Het Horacio Oduber Hospitaal te woord worden gestaan.
(HOH) doet intern onderzoek naar de dood van moe- Woordvoerder Huntington
der en baby na een heftige bevalling in het ziekenhuis kan voornoemde informatie
begin maart. Betrokkenen schokten de samenleving niet bevestigen.
afgelopen weekend met beeldmateriaal waarop de
vrouw te zien is in comateuze toestand, met daarbij Goed personeel
het verhaal dat de doktoren grote fouten hebben ge- Het HOH laat in een pers-
maakt.                            bericht weten dat zij deze
                               zaak ziet als een incident en
door onze verslaggever     moeder, die op dat moment het betreurt dat dit verhaal
Bobby Spier           nog in comateuze toestand en beeldmateriaal op sociale
                verkeerde, met daarbij het media zijn verschenen. Te-
Begin maart beviel een verhaal dat doktoren van vens omdat dit niet ethisch
22-jarige moeder van een het HOH grote fouten heb- is. “Een zaak heeft twee kan-
tweeling in het HOH. Alleen ben gemaakt. Zo zou de moe- ten, maar het ziekenhuis
traden ernstige complicaties der een week lang hebben kan niet alle informatie ge-
op. Eén van de baby’s over- rondgelopen met een te hoge ven van een patiënt wegens
leed op Goede Vrijdag, de bloeddruk en kon zij al enige privacy. Hierdoor kunnen
moeder moest de bevalling tijd niet meer plassen. On- wij ons niet verder verwe-
vorige week bekopen met de danks dat zij met deze klach- ren.” De procedures voor en
dood. Ziekenhuiswoordvoer- ten naar het ziekenhuis zou tijdens de bevalling worden
der Charlaine Huntington zijn gegaan en zelfs al ont- onderzocht, dit kan echter
kan en wil aan Amigoe geen sluiting zou hebben, werd enige tijd in beslag nemen.
details geven over wat pre- besloten de tweeling niet te “Het onderzoek kan lang du-
cies is gebeurd, maar kan halen. Toen zij eenmaal ne- ren, want er moeten een boel
wel aangeven dat direct na gen centimeter ontsluiting partijen worden gehoord,
de bevalling een onderzoek had, werd zij door dokteren zoals verschillende specialis-
is ingesteld. “De gynaecoloog dood en onder het braaksel ten”, geeft Huntington aan.
is na een gesprek met de fa- in de verloskamer gevonden. Op de vraag of vrouwen die
milie en het ontvangen van Specialisten wisten niet hoe nog moeten bevallen in het
een klacht een onderzoek ge- lang zij daar al zo lag, maar HOH zich zorgen moeten
start naar wat er precies is rekenden op minstens tien maken, reageert de woord-
gebeurd tijdens de bevalling. minuten. Doktoren haalden voerder als volgt: “Ik spreek
De details weet ik niet, maar de tweeling middels een uit eigen ervaring. Alles kan
er is direct een VIM-melding spoedkeizersnede en de moe- gedurende de zwangerschap
code rood van gemaakt.” VIM der werd middels een defi- goed gaan en dan krijg je
staat voor Veiligheids Inci- brillatiestrategie (toediening op het laatste moment een
denten Melding, een metho- van schokken en adrenaline) zwangerschapsvergiftiging.
de die ontworpen is om inci- gereanimeerd. Eén van de
denten veilig te melden, te baby’s overleed een paar Tijdens een bevalling bestaat
onderzoeken en de oorzaken dagen na de bevalling, de er een dunne lijn tussen le- ORANJESTAD — In het kader van Dia di Salud gisteren en Dia di Actividad Fisico woensdag hadden veel scholen een
te categoriseren. Code rood moeder werd klinisch dood ven en dood. Soms reageert aangepast lesprogramma. Teams van sportinstituut Ibisa gingen de scholen langs en gaven les aan de kinderen. Zoals op
wordt onder andere gegeven verklaard en overleed vorige het lichaam zodanig, dat het de Cacique Macuarima school in St. Cruz (zie foto), waar de leerlingen enthousiast over het schoolplein dansten en spron-
aan ‘catastrofale inciden- week, nadat de machines die opeens verkeerd kan gaan. gen onder begeleiding van zumba-docent Enthony Dirks. Op deze school werd voor de gelegenheid ook het programma ‘Nos
ten’ of incidenten van ‘grote haar in leven hielden, wer- Maar ik weet niet of dat ook Mainta’ van TeleAruba opgenomen. Rode draad in de bewegingsles was het Koningsspelen-liedje ‘Hupsakee’, dat luid over
ernst’ die uitgebreid geana- den weggehaald. Betrokke- is gebeurd in dit geval.” Het de schoolpleinen en door de gymzalen schalde. Van het bezoek aan veertien scholen, van kleuterschool en naschoolse opvang
lyseerd moeten worden.     nen stellen dat zij meerdere HOH drukt eenieder op het tot voortgezet onderwijs, plaatste Ibisa foto’s en filmpjes op haar Facebookpagina. Het sportprogramma is ook onderdeel van
                malen kritische vragen heb- hart dat zij goede doktoren het project Gezonde School, dat ervoor moet zorgen dat leerlingen opgevoed worden tot gezonde volwassenen.
Reanimeren           ben gesteld aan de betrok- hebben, die goed zijn voorbe-
Betrokkenen publiceerden ken specialisten, maar dat reid en genoeg ervaring heb-
afgelopen weekend op Face- zij tot op heden geen uitleg ben om patiënten medisch                       Aanslagen Brussel:
book beeldmateriaal van de hebben ontvangen en niet bij te staan.
                                                               ‘Man met hoedje opgepakt in Brussel’
Paus omarmt ‘onvolmaakte’ katholiek
                                                               BRUSSEL — Terreurverdachte Mohamed Abrini is bij een benzinestation langs
                                                               vandaag opgepakt. Het is meer dan waarschijnlijk dat de snelweg naar Parijs. Abri-
                                                               hij de ‘man met het hoedje’ is. Dat meldt de Vlaamse ni zat aan het stuur van een
                                                te volgen, maar zei erbij dat omroep VRT.                    auto die later werd gebruikt
                                                hij ‘niet kan zorgen voor een                          bij de aanslagen.
                                                nieuw pakket algemene re- De man met het vissers- richt in het onderzoek naar Abrini, die de Belgische nati-
                                                gels, geschikt voor alle ge- hoedje liep op 22 maart met de aanslagen in metrostati- onaliteit heeft, is eerder ver-
                                                vallen’. Hij roept op tot ‘ver- een bagagetrolley vol explo- on Maalbeek en op vliegveld oordeeld voor een gewapen-
                                                antwoordelijke, persoonlijke sieven op het vliegveld van Zaventem, maar komt pas de overval. Zijn broer is om-
                                                en pastorale beoordeling van Brussel naast de twee ter- later met meer informatie. gekomen in Syrië, waar hij
                                                bijzondere kwesties’.     roristen die zich daar opblie- Van Abrini werden volgens zelf mogelijk ook is geweest.
                                                               zen. Hij was sindsdien voort- de VRT sporen aangetrof- Ook zou hij met Abdeslam
                                                De Amerikaanse moraal- vluchtig.               fen in de woning in Brussel een studio hebben gehuurd
                                                theoloog James Bretzke was De politie heeft ook een twee- van waaruit de daders van in een voorstad van Parijs
                                                van mening dat de Heilige de verdachte aangehouden. de aanslag in Zaventem ver- waar de terroristen hebben
                                                Vader het licht niet resoluut Het zou gaan om de man die trokken. K. zou zijn gefilmd overnacht voordat ze op 13
                                                op groen heeft gezet om her- in een metrostation in Brus- toen hij de tassen kocht november toesloegen.
                                                trouwde katholieken weer sel kort contact had met de waarin de explosieven van
                                                toegang te geven tot de com- terrorist die zich opblies in de aanslag in Zaventem za- De Franse krant Le Pari-
                                                munie, maar dat ‘de puntjes metrostation Maalbeek. Vol- ten.          sien schreef in november dat
                                                aardig dicht bij elkaar staan gens de krant de Standaard            Abrini niet in Parijs was tij-
                                                en vrij gemakkelijk zijn te betreft het een Zweed met de De 31-jarige Abrini werd in- dens de aanslagen. Hij heeft
                                               Foto: AFP/Alberto Pizzoliverbinden’. Die ontwikke- naam Osama K.
                                                                                                                                                                                                Foto: AFP/Ozan Kose
                                                                              ternationaal gezocht wegens een alibi, meldde de krant
                                                ling is volgens hem toe te Het duo zou zijn aangehou- mogelijke betrokkenheid bij op gezag van bronnen bij
                                                juichen. “Als de paus de deur den in de Brusselse gemeen- de aanslagen in Parijs. Hij de Belgische justitie. Abrini
                                                al niet open heeft gezet, dan te Anderlecht. Het federaal werd op 11 november, twee moet volgens een bron bij de
                                                heeft hij op zijn minst gezegd parket bevestigt dat er van- dagen voor de aanslagen, ge- Franse politie worden gezien
                                                waar onder de mat de sleutel daag aanhoudingen zijn ver- filmd met Salah Abdeslam als een ‘figurant’.
                                                ligt.”
Kardinaal Lorenzo Baldisseri (l) en kardinaal Christoph Schönborn tonen een kopie van
nieuwe richtlijnen over een scala van onderwerpen die verband houden met familie, geschei-

Rutte: Vluchtelingen beter af in detentiekampden mensen en homo’s.

VATICAANSTAD — Paus Franciscus heeft de ‘onvol-        kerkelijke stelling dat er ‘ab- DEN HAAG — Vluchtelin-     “Wij doen er alles aan om er
maakte’ katholiek in de armen gesloten. Hij riep op tot    soluut geen reden’ is de ver-  gen zijn echt beter af in   in die kampen voor te zor-
meer medeleven en een kerk die zich openstelt voor      bintenis van homo’s gelijk te  Griekse detentiekampen.    gen dat er genoeg eten is en
gelovigen op wie tot dusver iets of veel viel aan te     stellen aan het heterosek-    Het moet levensgevaarlij-   genoeg voorzieningen zijn.
merken, zoals gescheiden of hertrouwde mensen. Zij      suele huwelijk. De paus ci-   ke mensensmokkel over     De indruk die Amnesty en
kunnen volgens de geldende leer niet ter communie       teert in zijn traktaat Martin  zee voorkomen. Van de     anderen wekken is dat het
tenzij ze afzien van seks (overspel) met hun nieuwe      Luther King, de Argentijnse   kampen gaat het signaal    hiervoor beter was. Ik vraag
partner, omdat hun eerste kerkelijk huwelijk niet zo-     dichter Jorge Luis Borges    uit: Stop hiermee.       me werkelijk af waar je dat
maar nietig is te verklaren.                 en zelfs de Deense cultfilm   Dat zei premier Mark Rutte   vandaan kan halen”, aldus
                               Babette’s Feast uit 1987, om   vandaag in reactie op kritiek Rutte.
“Niemand is voor altijd ver-  schreef de paus in zijn van- zich te profileren met een    van onder meer Amnesty
doemd, omdat dat niet de lo-  daag gepubliceerde verhan-  genadiger en liefdevollere    International. De organisa-  Door Europese afspraken    Een politieagent begeleidt een vluchteling van een Turkse
gica is van het evangelie. In  deling ‘Amoris Laetitia’ (De kerk.              tie bekritiseert de situatie  met Turkije is het de bedoe- veerboot. De boot vervoerde de tweede groep migranten uit
dit geval heb ik het niet al-  vreugde van de liefde).    Franciscus lijkt daarmee de   in de kampen, van waaruit   ling dat Turkije vluchtelin- Europa die naar Turkije werd gedeporteerd.
leen over gescheiden en her-  In de 260 pagina’s tellende  progressievere ideeën over    bijvoorbeeld Syrische vluch-  gen tegenhoudt en terug-
trouwde mensen maar over    beschouwing vraagt Fran-   de benadering van verande-    telingen worden terugge-    neemt. In ruil vangt Europa
iedereen, ongeacht de situa-  ciscus respect voor homo’s,  ringen in de gezinssituatie   stuurd naar Turkije.      asielzoekers uit de Turkse
tie waarin zij zich bevinden”, maar onderstreept hij ook de                                 kampen op.
   1   2   3   4   5   6