Page 1 - อาชีพคอมพิวเตอร์ (เทรสเกมส์)
P. 1

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ
              ส ำนักงำนอำชีวศึกษำจังหวัดตรัง
   การติดตามการขับเคลื่อนนโยบายและ


   จุดเน้นการปฏิบัติราชการ ของส านักงาน


   คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

   ประจ าปีงบประมาณ 2566


   ณ สถานศึกษาสังกัด

   ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง
      3 เมษายน 2566
                                ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา

                            เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

            ณ ห้องประชุมศรีตรัง                                                   ้
                          ั
            วิทยาลัยเทคนิคตรง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2
   1   2   3   4   5   6