Page 7 - 2021_Neat
P. 7

1.2 ICAO, EASA og national lovgivning om luftfart


      ICAO

      Danmark er, som de fleste lande, medlem af ICAO (International Civil Aviation

      Organisation). Medlemslandene i ICAO vedtog for mange år siden Chicago

      Konventionen. Den består af ca. 100 dele; såkaldte artikler og annekser. Nogle af

      dem kommer vi ind på i det følgende.       Konventionen skal bl.a.:
         -   Sikre en kontrolleret og sikker vækst for civilflyvning over hele verden

         -   Fremme fly-design og drift af fly til fredelige formål

         -   Fremme trafikregulering og lufthavnsanlægsfaciliteter

         -   Promovere flysikkerhed internationalt

         -   Respektere de enkelte medlemslandes suverænitet*

      * de enkelte medlemslandes ”suverænitet” betyder i praksis, at medlemslandene med deres
      underskrift anerkender, at hver stat har fuld og eksklusiv suverænitet over luftrummet over

      landets territorium (landområder og territorial farvand).


      De vedtagne annekser og ”documents” danner grundlag for de enkelte landes

      luftfartslovgivning.

      Om civile fly, stats- og rutefly står der bl.a.:

      Artikel 3: Civile fly og statsfly

        a) Konventionen gælder kun for civile fly og ikke for statsfly

        b) Luftfartøjer, som bruges militært eller af toldmyndigheder eller politiet, er pr.

          definition statsfly
        c) Intet statsfly fra et medlemsland må overflyve et andet medlemslands

          territorium uden forudgående aftale

      Artikel 5: Rutefly

        a) Man er enige om, at fly, som ikke er rutefly, frit skal kunne flyve over eller

          lande i et andet medlemsland uden at skulle have forhåndstilladelse.

        b) Hvis det drejer sig om ruteflyvning, skal der foreligge en aftale de enkelte

          lande imellem.

       Flyveteori PPL(A)(UL)/LAPL       Henning Andersen, Midtjysk Flyveskole© 2021   Side | 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12