Page 9 - 2021_Neat
P. 9

Arbejdsområderne for EASA er:

        - Certificering af luftfartøjer

        - Certificering af piloter

        - Certificering af personel

        - Flyveoperationer
        - Simplificering af regler for GA flyvning      Regeldannelse

      De væsentligste dokumenter i regeldannelsen er Europa-Parlamentets og Rådets

      forordning (EF) Nr. 216/2008, som beskriver EU samarbejdet landene imellem og

      angiver arbejdsområder og principper for samarbejdet.

      Commission regulation 1178/2011 er også et af hovedværkerne. Det handler om

      certificering. Til sådan en skrivelse udgives en AMC (Acceptable Means of

      Compliance), som beskriver, hvorledes reglerne skal efterfølges. GM er Guidance
      Material (vejledende materiale) til reglerne.

      Hvis man for eksempel ikke er helt enige i en lovtekst, kan et medlemsland udsende

      en ALTMOC (Alternate Means of Compliance), og det har Trafikstyrelsen været så

      venlig at gøre, således at vi i Danmark har en alternativ fortolkning af reglerne. Det

      betyder, at man ikke kan nøjes med at læse EASA-reglerne fra EASA’s hjemmeside,

      men desuden skal gøre sig bekendt med de danske regler. Er der

      uoverensstemmelser, er det den danske fortolkning der gælder i Danmark. Andre

      lande end Danmark kan have lavet deres egne fortolkninger, hvilket man ligeledes

      skal gøre sig bekendt med, når man påtænker flyvning til andet land.


      Det er meget svært at finde rundt i reglerne. Hvis du holder dig til de danske regler,

      er det TBST, som er den relevante myndighed. ” Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er

      myndighed for den civile luftfart i Danmark. Det betyder, at det er os, der fastsætter

      bestemmelser for udøvelsen af luftfart og fører tilsyn med, at bestemmelserne bliver

      overholdt.” står der i indledningen til den Nationale Lovgivning på Trafikstyrelsens

      hjemmeside.


      Flyveteori PPL(A)(UL)/LAPL       Henning Andersen, Midtjysk Flyveskole© 2021      9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14