Page 4 - RØDE Bättre ljud
P. 4

 VAVRAFRÖFRÖFRLFELREORCOHCHFLFELRER
AANNVVÄÄNNDDEERRTTRRÅÅDDLLÖÖSSAA MIMKIRKORFOFNOSNYSYTSETMEM
 AlltfAlellrtgflåerögvåerrötvilelratitllaantvtäandvaänsdigaasvigav trådtlöråsdalmösiakrmofiokrnosfyosntesmys.teDme.ttDaeföttraaftötratt manminatne ibnltier lbikliar blikeagrbäengsraädnsi ahduri mhuarnman måstmeåpsltaecperlacmeriakrmofiokrnoefno,nheånl,laheåltltaveiststtvisst avståanvsdtåoncdh ohcahkhoall kpoållopmågoivmnginivgneingpeån på sammsaamsmätatsäotmtsmomedmmeådnmgaånagnadrandra mikrmofiokrnotfyopnetry. per.
på2p0å0m20(0frmis(ifkrti)skikatn)kdaungdöuragaölrltafarålltnfrån ellerevlliedrevoideiroekdtirteilkltdtiinllSdminaSrtmpahrotnpeh,one, t.ex.t.geåxe.ngdåenvdideevoisdeuotesiunteatiunreantuorecnhoch tabletat,bvleidt,evoi-doecoh-odcshlr-dkaslmr-kearam,emraix,emr-ixer- samtsiadmigttidpigrattpa roamta doemt sdoemt ssoymnssiybnsildi bild bordboelrlderedllienr daintodr.ator.
till etnillinesntriunkstirounkstivoidnesvoidi eyogi ayougtanuatattn att
varavraärdadräfdördaftötrsantätrsjanäinrjadiign idkigabi lkaarnbalarnaSÄKSEÄRKHERTHET samtsiadmigttidsiogmtssoämndsaärnedna/rmeink/rmofiokrnoefnonäernärMedMtreådtlöråsdalösyssatesymstäermstäarbsiltiatebtiloitcehtoch
så psaåsspkaosms kpoamktpatkttdaetnt dinetne iänrtei väärgi evnägensäkesrähkeetrohtertooligtrtovliigktivgitk.tFigötr. aFtötrsaätktesrä- ker-
ställastaätlltamatatnmaallntidalflåtirdmfåerdmdedt sdoemt som skallsskpaelllsapseinlahsainr WhaireWleisrselGesOs GIIO II inbyigngbdyga gsdäkaesrähkeetrshlöestnsliöngsnairnsgåasrosmåsom insp ienlsnpineglniinmgikirmofiokrnofon och omcöhjlmigöhjelitgthilel tintsilpl ienlsnpineglning
och obcehgrbäengsraärndsianr rdöirnligröhrelitg. het. exemexpeml opcehl oacnhleadnliendgnairntgilalrvtairllfövrarmföarnman FLERFALEARNAVAÄNVDÄANRDEARE
I följIafnödljeansdtyecksteyncktaernvtiafravmi frnaåmgrnaågra
väljevräjlujesrt jturåstdtlöråsdt.löst.
ANVAÄNVDÄNIDNNGISNOGMSROÅMDREÅNDEN
TrådTlöråsdalömsiakrmofiokrnosfyosntesymstäermexätrremxttremt månmgsåindgigsaidoigcah obcehkvbäemkvaäamttajoatbtbjoabba medmoecdh ogcåhr agtåtraantvtäandvaäni dean iraedn oralidkaolika scensacreionnarsionmsto.emx.t.peåx.spceåns,ctena,teter,avteidr,vid interinvjtueervr,juveidr,evoi,dTeeoa,mTes-amöst-emnö,theenm, hmeamma kontkoor,notonrl,inoenlleinketiloenketiromne.mrm.D.me.tDfinentsfinns en uepnpsujpöpasvjövarviavnatreiarnttilelratlliall mallöajlmigöajliga anväandvnäindgnsionmgsråodmernådmeennmheänr vhälrjevrävljier vi attfaotktufsoekruaspeåradpeåndmeensmtkeosmtkpoamktpaa,kta, månmgsåindgigsaidoigcah osmchidsimgaidstigeavsateriavnatreiannten somsaolmla kaallan kaannväandvaä,nndäam, nliägmenligen WireWleisrselGesOs GII.O II.
RÄCRKÄVCIDKDVIDD
MedMtreådtlöråsdalömsiakrmofiokrnosfyosntesymstäermduärindtue inte låst ltåilsltmtilklrmofiokrnokfaobneklanbselälnsgldänugtadnuätarn är mermfrei rtilflriatitllraötrtardöirgasdoigmsdoumvdillu. Mvilel.dMed WireWleisrselGesOs GII OimIpI oimneproanedreanrädcekrväidckdvidd
148 R1Ø8DERMØDicEroMphicornoepshones
ettIteidttigtaidreigsatryecksteycrekkeormekmoemnmdernaderade
I
vi WvirieWleisrselGesOs GsoOmsäormetätrkeotmt kpoamktp, akt,
anväandvaärnvdäanrlivgätnoligcht omcåhnmgsåindgigstidsiygstesymstemav eattvexttraexstärkaesrähkeetrshspetåsrsiplåärgirelägre och opcahsspaarspsearfpeketrfneäkrt mnäarnmeanndaesntdäarst är
en aennväandvaärned. are.
med ett WetitreWleisrselGesOs GII OsysIItesymst(e2mst(2msiktrmo-ikro-
ÄrmÄarnm2aann2väandvaärnedsaåreräscåkreärcdketrmdet
jobb
ännu
OBEOGBREÄGNRSÄANDSEAADNESALNUSTLNUINTNGISN-GS- MÖJMLÖIGJHLIEGTHERETER ManMkaonmkmoemrmlåenrgltåmngetdmeendkleanmkleadmeledel
och odcahgednasgetenksntoelkongoi lgoögri gdöetr sdmetidsimgt
som
fonefrooncehro1cshtm1sotttmaogtatraeg).aÄrer).mÄarnmäannu fler kflaenr kmaannmaannväandvaänfldearaflseyrsatesymstem samtsiadmigttiduitgatnuatattndaettsdtöersvtaörravnadrran.dra.
d
volymvo.lyDme.ttDaegtötar gatötrmatatnmaallntidalhltaidr har extraexbtarackbuapckpuåpdpeåt sdoemt ssopmelsaps einlaos cinh och på spååsäståt skäatnt kaännkaänsingatsriyggtryagttg att
idigt
jo
a
b
tr
b
å
a
d
t
lö
rå
s
d
t.
löst.
 att kaotmt kmoamimgåanigåmnegdmuetrduustnruinsgtnsinogm får pflåartspliafticskiafnic.kMane.dMkeodmkpoamktpaakta mikrmofiokrnosfyosntesymstseomsWomireWleisrselGesOs GII O II koppkolaprpdluarednukelntkueplpt uopcphoäcrhsnäarbsbntabbt redoreadttosaptetlsapienlaenininetnerinvjtue,rvpjoud, pcaosdtcast
Wirele
W
ss
ire
G
le
O
ss GO
 


   2   3   4   5   6