Page 1 - UNIDO SECiM Highlights 2020_mon
P. 1

2020


                                      Техникийн баримт бичиг №33            ЕВРОПЫН ХОЛБООНЫ САНХҮҮЖИЛТТЭЙ


            “МОНГОЛ УЛСАД ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ

            ДЭМЖИХ (SECIM)” ТӨСЛИЙН ҮР ДҮН – 2020


            НҮБ-ЫН АЖ ҮЙЛДВЭР ХӨГЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА (ЮНИДО)

                                                0 | P a g e
   1   2   3   4   5   6