Page 1 - 051-100-C359-84
P. 1

‫تصویر ‪2-61‬‬                  ‫را سفت کنید‪).‬‬
‫تصویر ‪2-62‬‬  ‫‪ -2‬نخ به صورت صحیح از بین پولک تنظیم نخ عبور‬
‫تصویر ‪2-63‬‬
                 ‫نکرده است‪( .‬تصویر ‪)2-61‬‬

                          ‫نخ رو پاره م ‌یشود‪.‬‬

       ‫‪ -1‬کشش نخ سوزن زیاد است‪( .‬پیچ تنظیم کشش نخ‬
                        ‫را شل کنید‪).‬‬

              ‫‪ -2‬نخ در قسمتی گره خورده است‪.‬‬
            ‫‪ -3‬نوک سوزن کند شده است‪( .‬شکسته)‬

            ‫‪ -4‬ضخامت نخ با سوزن مطابقت ندارد‪.‬‬

              ‫دوخت در قسمت روی کار شل است‪.‬‬
         ‫‪ -1‬نخ از مسیر ماکو به درستی عبور نکرده است‪.‬‬
       ‫‪ -2‬کشش نخ در ماکو تنظیم نیست‪( .‬باید پیچ ماکو را‬

                  ‫سفت کرد‪( ).‬تصویر ‪)2-62‬‬

                        ‫نخ ماسوره پاره م ‌یشود‪.‬‬

       ‫‪ -1‬ماکو و ماسوره به صورت صحیح نصب نشده است‪.‬‬
       ‫‪ -2‬کشش نخ ماسوره زیاد است‪( .‬پیچ ماکو را کمی‬

                         ‫شل کنید)‪.‬‬
         ‫‪ -3‬نخ ماسوره به طور صحیح پیچیده نشده است‪.‬‬

          ‫‪ -4‬ماسوره بیشتر از حد معمول پر شده است‪.‬‬

           ‫هنگام دوخت‪ ،‬نخ در پشت پارچه جمع م ‌یشود‪.‬‬

              ‫‪ -1‬نخ از شیطانک خارج شده است‪.‬‬
       ‫‪ -2‬کشش نخ رو خیلی کم است‪( .‬پیچ تنظیم کشش‬

               ‫نخ را سفت کنید‪( ).‬تصویر ‪)2-63‬‬

      ‫‪51‬‬
   1   2   3   4   5