Page 361 - Dutch Asiatic Shipping Volume 1
P. 361

 Zuidpool 50, 99,106 Zwaan 142n Zwieten, Huis te 24n


   359   360   361   362   363