Page 2 - บันทึกต้นข้าว
P. 2

9พย
                                        ความสูง30-40 cm                                              สีเขียว                                       ลักษณะดินเนียวและลื้น                                สิ่งมีชีวิตมีหอยเชอร์รี่ กุ้ง ปลา แมลงและ                                           ตัวเงินตัวทอง


                                           ระดับน้้า20cm
   1   2   3   4   5   6