Page 4 - annual report 2022_ebook
P. 4

ส�รบััญ
    ส่่วนที่่� 1 ข้้อมููลภาพรวมูข้องหน่วยงาน

                   ำ
                   �
            ั
     • ความเป็็นมาสำำานกงานทรััพยากรันาแห่่งชาติิ                   5
      ิ
           ั
        ั
       ั
         ์
                    ั
                          ำ
                          �
             ิ
               ุ
                  ์
     • วสำยทศน / พนธกจ / ยทธศาสำติรัสำำานกงานทรััพยากรันาแห่่งชาติิ (พ.ศ. 2564 - 2568) 6
                ่
         ้
     • โครังสำรัางแบ่่งงานภายในสำวนรัาชการั                      7
                 �
                 ำ
     • ผู้้บ่รัห่ารัสำำานกงานทรััพยากรันาแห่่งชาติิ                  9
        ิ
       ้
           ั
         ำ
                      ั
             ี
            ำ
                             �
                             ำ
     • อััติรัากาลัังป็รัะจาป็งบ่ป็รัะมาณ 2565 สำำานกงานทรััพยากรันาแห่่งชาติิ    11
           ี
     • งบ่ป็รัะมาณป็ พ.ศ. 2562 - 2565                        13
    ส่่วนที่่� 2 ผลการปฏิิบััติิราชการข้องหน่วยงาน
          �
              ์
                                   ์
                         ุ
             ์
                       ั
     • ผลสััมฤทธิ์์การปฏิบััติราชการติามมาติรการปรบัปรงประสั์ทธิ์์ภาพในการปฏิบััติราชการ (มาติรา 44) 16
                                  ์
           ์
                       ์
     • ผลการปฏิบััติราชการทสัาคััญภายใติแผนปฏิบััติราชการประจำำาป 2565        17
               ำ
                              ี
                    ้
                        ์
               ่
          ์
               �
      ► ด้้านนโยบายและแผน
              ิ
                       ำ
                             ุ
                          ี
                                ่
                ั
                       �
                                �
                              ่
       ▪ แผู้นแมบ่ทการับ่รัห่ารัจดการัทรััพยากรันา 20 ป็ (ป็รัับ่ป็รังชวงท 1 พ.ศ. 2566 - 2580) 17
           ่
              ่
       ▪ การัขัับ่เคลัอันค้ม่อัการับ่ารังรัักษาแห่ลังนาขันาดเลัก          18
                  ุ
                 ำ
                       �
                      ่
                       ำ
            �
                           ็
            ่
                   ่
       ▪ โครังการั TGCP - Water ความรัวมมอัไทย - เยอัรัมน (Thailand - German Climate Programme) 20
                     ่
                          ั
            ิ
                ้
                   ุ
             �
                       ์
                         ั
       ▪ การัป็รัะเมนสำิงแวดลัอัมรัะดบ่ยทธศาสำติรัรัะดบ่ลัุมนา � ำ         20
                  ั
                          ่
             �
             ่
       ▪ ผู้ลัการัขัับ่เคลัอันโครังการัขันาดให่ญ่่แลัะโครังการัสำำาคญ่       23
                            ั
                  ้
          ั
           ำ
               ั
       ▪ การัจดทาแผู้นป็ฏิิบ่ติิการัดานทรััพยากรันา � ำ              24
                                      ี
                                     ำ
           ้
            ่
                            ั
                                  ำ
       ▪ ผู้ลัการัใชจายงบ่ป็รัะมาณ แผู้นงานบ่้รัณาการับ่รัห่ารัจดการัทรััพยากรันา ป็รัะจาป็งบ่ป็รัะมาณ  26
                          ิ
                                  �
        พ.ศ. 2565
      ► ด้้านการบัร์หารจำัด้การนำา �
                       ี
          ำ
                ั
              ิ
           ิ
                   �
                      ้
       ▪ ผู้ลัดาเนนการับ่รัห่ารัจดการันา ฤด้แลัง ป็ 2563/2564           34
                   ำ
            ิ
                           ้
       ▪ ผู้ลัการัดาเนนงานติามมาติรัการัรัับ่ม่อัฤด้ฝนภาคใติ ป็ 2564        35
                            ี
           ำ
                         ี
           ำ
       ▪ ผู้ลัการัดาเนนการัติาม 13 มาติรัการัฤด้ฝน ป็ 2565             37
            ิ
       ▪ ความกาวห่นาการัใชจายงบ่ป็รัะมาณ งบ่กลัาง รัายการัเงนสำำารัอังจายเพอักรัณ่ฉุุกเฉุนห่รั่อัจาเป็็น   40
          ้
                                  �
                                ่
                                  ่
                             ิ
                ่
                                      ิ
                                         ำ
             ้
               ้
        ี
        ป็ พ.ศ. 2565
                            �
                 �
      ► การด้ำาเน์นการเพ่�อขัับัเคัล่อนงานด้้าน พรบั.ทรัพยากรนำา พ.ศ. 2561
                       ั
       ▪ กฎห่มายลัาดบ่รัอังซึ่่งอัอักติามพรัะรัาชบ่ญ่ญ่ติิทรััพยากรันา พ.ศ. 2561  48
                         ั
               �
             ั
            ำ
                              �
                              ำ
            ั
       ▪ การัจดทาผู้งนา � ำ                            51
           ำ
          ั
     2                                 สำ�นักง�นทรัพย�กรน้ำ�แห่งช�ติ :::
                                   ::: Office of the National Water Resources
   1   2   3   4   5   6   7   8   9