Page 1 - คู่มือบริการภาครัฐ สนง. ปปท.ปี 2566
P. 1

คูมือบริการภาครัฐ
      ่      สำหรับภาคเอกชน นักลงทุน และชาวตางชาติ
                                ่


           (กรณีไมไดรับความสะดวกหรือไดรับความเดือดรอน
          จากการดำเนินงานของหนวยงานหรือเจาหนาที่ของรัฐ)

 “ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล

 บูรณาการการปองกันเชิงรุก


 ทุจริตภาครัฐลดลง

 ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา”


 Call Center 1206 PaccThailand PaccThailand

 PaccThailand @PaccThailand PaccThailand

 สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)
 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวร ปารค ถนนแจงวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
                                   จัดทำโดย

 จัดพิมพป พ.ศ. 2566        ศูนยขับเคลื่อนการบริการภาครัฐสำหรับนักลงทุนและชาวตางชาติ
                  สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
                                  (สำนักงาน ป.ป.ท.)
   1   2   3   4   5   6