Page 14 - interactive
P. 14

ش
                                       روا
                                       یز
                                         و

                                        ک
                                     ضر
                                    یو
                                    یوضر ناسارخ یزرواشک و نداعم ،عیانص ،یناگرزاب قاتا تا
                                      خ
                                      سار
                                      نا
                                         ندا
                                             گر
                                            نا
                                            ،ی
                                              قا
                                             ب
                                             زا
                                           ،ع
                                          م
                                          ع
                                           ص
                                           ن
                                           یا
                                      یصوصخ شخب و تلود یوگ و   تفگ   ی ا ر
                                           یناگرزاب تامدخوــش
 رد هدش حرطم تاعوضوم لحارم یط و یسررب و شریذپ دنیآرف
 :یصوصخ شخب و تلود یوگ و تفگ یاروش
 1
 :قیرط زا عوضوم حرط
 :ج اــه هیداحتاو اــه قاتا یاه نویــسیمک :ب  اــه قاتا :فــلا
 2 یــنواعت و یــصوصخ شــخب یاه لکــشت
 یــتلودریغ یــمومع تاــسسوم :پ یــیارجا یاه هاگتــسد :د
 هناخریبد یصصخت سانشراک هب تاعوضوم عاجرا
 هــناخریبد هــب اروــش تیاــس اــی یرادا یمــسر هــمان قــیرط زا(
 هیلوا یاه یسررب تهج
 )دوــش یم لــصاو
 3
 4  ذخا و یلوتم هاگتسد هب یرادا همان یط عناوم ساکعنا
 طبر یذ ناگربخ یسانشراک رظن
 یصصخت هورگراک رد ناگربخ رظن و عوضوم حرط
 5
 6
 اروش هناخریبد رد حرط
 وگو تفگ یاروش هسلج رد حرط
 7
 :تیاهن رد
 غاــبا و یناتــسا یاــه تیفرظ زا هدافتــسا اــب قــفاوت :فــلا
 زــکرم یوــگو تفگ یاروــش هــب عاــجرا :ب ارــجا یارــب هــبوصم
 ،اــه هناخترازو قــیرط زا یرــیگیپ و اروــش هــسلج رد حرــط و
 یماــسا یاروــش ســلجم و تــلود
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19