Page 9 - UKBM X 3.5
P. 9

Unit Kegiatan Belajar Mandiri (UKBM)                       B-JEP 3.5/4.5/2/2-1                                             Keterangan :
                                           Dekimasu / ( O )
                                       Sukoshi dekimasu / ( ∆ )
                                          Dekimasen / ( X )

            Pertanyaan :

            1. Hadi-san wa bareebooru ga dekimasu ka.
              ___________________________________________________________________________________________

            2. Dika-san san wa donna supootsu ga dekimasu ka.
              ___________________________________________________________________________________________

            3. Bino-san wa karate ga dekimasu ka.
              ___________________________________________________________________________________________

            4. Bino-san wa basukettobooru ga dekimasu ka.
              ___________________________________________________________________________________________

            5. Amar-san wa donna supootsu ga dekimasu ka.
              ___________________________________________________________________________________________


          C. Bacalah wacana berikut ini lalu isilah tabel di bawahnya sesuai dengan
            wacana tersebut.
            Mytha : Ika san wa donna gaikoku-go ga dekimasu ka.
            Ika   : Watashi wa Arabia go to Doitsu-go ga dekimasu. Mytha san wa?
            Mytha  : Arabia-go desu ka. Sugoi desu ne. Watashi wa Furansu-go ga dekimasu.
                 Donna supootsu ga dekimasu ka.
            Ika   : Nani mo dekimasen. Mytha san wa donna supootsu ga dekimasu ka.
            Mytha : Karate ga dekimasu.
            Ika   : Karate desu ka. Ii desu ne. Sakkaa ga dekimasu ka.
            Mytha  : Iie, sakkaa ga dekimasen. Ika san wa donna dansu ga dekimasu ka.
            Ika   : Watashi wa Remo dansu ga dekimasu.
                 Mytha san wa Remo dansu ga dekimasu ka.
            Mytha : Hai, sukoshi dekimasu. Ika san wa Saman dansu ga dekimasu ka.
            Ika   : Iie, dekimasen. Mytha san wa dekimasu ka.
            Mytha : Iie, dekimasen.
                                             Keterangan :
                                           Dekimasu / ( O )
                                       Sukoshi dekimasu / ( ∆ )
                                          Dekimasen / ( X )

                               9
       Bahasa Jepang SMA Negeri 2 Surabaya                  Annisa Rahmah, S.Pd.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13