Page 9 - NhungMuaXuanTroLai
P. 9

tay vôùi chöõ "taâm" vaø ôû moät möùc cao sieâu hôn, baøn tay boäc loä chöõ "thaàn" trong laõnh
                   vöïc taâm linh.

                     Chuùng ta thöôøng thaáy hình aûnh Ñöùc Phaät löu truyeàn laïi töø ngaøn xöa, thoâng
                   thöôøng nhaát laø daïng Phaät ngoài treân toøa sen hai baøn tay môû ra vaø ngöûa leân. Thuû aán
                   naøy coù yù nghóa gì vaäy? Baøn tay ngöûa vaø môû laø daáu hieäu cuûa söï côûi môû, bao dung,
                   ñoùn nhaän taát caû chuùng sinh vaø cuõng saün saøng ban boá cho taát caû nhöõng gì vi dieäu
                   nhaát trong ñaïo phaùp cuûa Ngaøi. Ñaây khoâng phaûi chæ laø moät söï ra daáu maø thaät ra laø
                   moät lôøi daïy. Chuùng ta haõy thöû ngoài nhö Ngaøi, hai baøn tay môû ra vaø ngöûa leân ñeå hai
                   beân goái, moät luùc laâu chuùng ta töï nhieân thaáy loøng daï côûi môû, taâm hoàn thö thaùi, nhöõng
                   gì soâi ñoäng nhaát trong taâm can boãng nhö laéng laïi. Phaät phaùp coøn nhieàu thuû aán khaùc
                   khoâng tieän vieát ôû ñaây, nhöng coù moät hình aûnh raát phoå thoâng laø hai tay chaép tröôùc
                   ngöïc cuûa Phaät töû. Ñaây laø thuû aán ñaûnh leã laïy Phaät, kính ngöôõng Tam Baûo Phaät Phaùp
                   Taêng, ñoàng thôøi laø daáu hieäu an laïc noäi taâm vaø theå hieän lôøi nguyeän caàu thaùi bình cho
                   chuùng sinh.

                     Ai cuõng coù theå môû baøn tay baát cöù luùc naøo, nhöng neân nhôù baøn tay môû ra maø uùp
                   xuoáng laïi tieàm aån moät yù nghóa khaùc haún. Noù
                   laø hình aûnh nhöõng moùng vuoát cuûa con coïp uùp xuoáng khi noù naèm rình raäp chuaån bò
                   nhaûy leân voà moài. Noù laø söï giaáu dieám che ñaäy vaø löøa loïc. Coøn baøn tay naém laïi coù yù
                   nghóa khaùc hôn nöõa. Theá thöôøng, ngöôøi ta naém tay laïi khi giaän döõ, caêm haän hay baùo
                   hieäu moät söï quyeát taâm, moät haønh ñoäng quyeát lieät keå caû vieäc duøng baïo löïc. Veà ñieåm
                   naøy chuùng toâi muoán noùi theâm ñeán caùch chaøo cuûa nhaø binh thôøi nay. Khi môû baøn tay
                   vaø ñöa leân nghieâng caïnh maét, ñoù loái chaøo caáp treân cuûa ngöôøi lính tieàm aån moät söï
                   kính troïng cuøng moät söï phuïc tuøng tuyeät ñoái, saün saøng thi haønh leänh.

                     Theá nhöng ôû Vieät Nam khi boä ñoäi Vieät Minh môùi noåi leân khoaûng giöõa thaäp nieân
                   40, hoï chaøo nhau baèng caùch ñöa naém ñaám leân caïnh maét. Ñoù laø daáu hieäu cuûa baïo
                   löïc tuyeät ñoái chôù khoâng coøn yù nghóa gì khaùc.

                      Baøn tay trong voõ thuaät
                     Vì daáu aán baïo löïc cuûa quaû ñaám, chuùng toâi muoán baøn qua moät chuùt ñeán laõnh vöïc
                   voõ thuaät. Voõ hoïc Trung Hoa thöôøng phaân bieät "chöôûng" (baøn tay) vaø "quyeàn" (naém
                   ñaám). Hai theá naøy khaùc nhau nhö theá naøo, theá naøo maïnh hôn? Vaø khi naøo duøng
                   chöôûng, khi naøo duøng quyeàn? Toâi nghó caû hai ñeàu maïnh nhöng moãi thöù maïnh moät
                   khaùc. Quyeàn maïnh veà ngoaïi coâng, chuû yeáu ñaû ngoaïi thöông thaáy roõ ngay ôû ngoaøi
                   da. Chöôûng maïnh veà noäi coâng, chuyeân gaây noäi thöông trong luïc phuû nguõ taïng, beân
                   ngoaøi khoâng thaáy daáu veát. Tuy nhieân khi ñaõ hoïc voõ, ngöôøi ta phaûi hoïc caû noäi ngoaïi
                   coâng, nhöng noäi coâng vaãn laø caên baûn. Luyeän chöôûng laø luyeän khí coâng ôû loøng baøn
                   tay, caïnh baøn tay vaø caùc ngoùn tay. Toùm laïi chuyeän taäp luyeän voõ coâng lieân quan ñeán
                   baøn tay con ngöôøi.

                     Taäp luyeän voõ coâng vaø tu luyeän thieàn ñònh cuûa ñaïo Phaät gioáng nhau ôû moät ñieåm
                   khôûi ñaàu. Ñoù laø pheùp taäp trung tö töôûng ñeå xoùa boû taïp nhieãm. Muïc tieâu thöù nhaát
                   cuûa moân Khí coâng laø duøng chaân khí trong ngöôøi ñaû thoâng kyø kinh baùt maïch. Muoán
                   söû duïng chaân khí, daãn noù chaïy trong kinh maïch, baép thòt khoâng laøm ñöôïc, gaân coát
                   khoâng laøm ñöôïc, chæ coù yù chí cöïc maïnh môùi laøm ñöôïc. Taäp trung tö töôûng chính laø
                   böôùc sô ñaúng ñeå luyeän yù chí. Vaäy laøm theá naøo ñeå taäp trung tö töôûng? Toâi muoán trôû
                   laïi pheùp thuû aán coù töø ñôøi thöôïng coå. Ñoù laø ngoùn tay caùi vaø ngoùn tay troû ñuïng vaøo
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14