Page 3 - นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
P. 3

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล                         การควบคุมเอกสาร


        1. สายงานที่รับผิดชอบ


                           ิ
         ทีม Data Protection สายงานก ากับดูแลกจการ

        2. กระบวนการอนุมัติเอกสารฉบับล่าสุด                คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง         การประชุม        วันที่
          PDPC Committee           กลั่นกรอง   ครั้งที่ 4/2564   20 เมษายน 2564

          คณะอ านวยการบริหาร         รับทราบ    ครั้งที่ 9/2564   5 พฤษภาคม 2564
          คณะกรรมการบริษัท           อนุมัติ  ครั้งที่ 44 (6/2564)  28 พฤษภาคม 2564


        3. ประวัติการอนุมัติเอกสาร
          ครั้งที่    อนุมัติ         รายละเอียดการแก้ไข       วันที่มีผลใช้บังคับ
           1    อนุมัติโดย BOD   ออกเอกสารฉบับแรก            1 เมษายน 2563

               ครั้งที่ 34 (1/2563)
           2    อนุมัติโดย BOD   ปรับปรุงนโยบาย             1 มิถุนายน 2564

               ครั้งที่ 44 (6/2564)  1. เพิ่มเติมและปรับปรุงค านิยามให้
                         ครอบคลุม และมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
                         2. เพิ่มเติมนโยบาย ค าสั่ง ระเบียบและ

                         แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
                         3. เพิ่มเติมหมวดที่ 4 และหมวดที่ 5

                         4. เพิ่มเติมและปรับปรุงถ้อยแถลงนโยบาย
                         ให้สอดคล้องกับแนวฏิบัติ
      สายงานก ากับดูแลกิจการ I บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)             3
   1   2   3   4   5   6   7   8