Page 78 - Buku Paket Kelas 2 Agama Hindu
P. 78

                                            Indeks
AP
Acedya 6 Acesya 6 Acintya 6 Adahya 6 Adharma 51, 54 Akledya 6
Atma 1, 3, 4, 5, 6, 7
B
Pralina 11, 14, 15, 16, 21, 62
S
Sanatana 6, 7 Sarwagatah 6 Stanu 6
T
Togog 65, 66
Tri Mala 28, 29, 38
Tri Murti 9, 11, 12, 15, 21, 22, 23, 64 Tri Sakti 15, 21
U
Upeksa 41, 44, 46
Bali Aga 57, 62, 63, 67, 88, 89, 70
C
Catur Paramitha 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 54, 62
D
Dharma 51, 53
K
Karuna 46 Kasmala 29, 30, 37
M
Mada 29, 30, 37 Maitri 41, 45, 46 Moha 29, 36 Mudita 41, 44, 46
N
Nitya 6, 7
 72
Kelas II SD
       76   77   78   79   80