Page 220 - Buku Paket Kelas 11 PPKn
P. 220

      pengadilan
peradilan politik
rakyat
republik sabotase sistem
spionase
terorisme
tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum
proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan
cara; strategi; siasat; berbagai macam kegiatan dalam suatu sistem politik/negara yang menyangkut kemaslahatan hidup seluruh warga negara
kumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah negara
bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh presiden
menghalangi prosedur dan merusak kelancaran kerja
suatu kesatuan dari unsur-unsur pembentuknya baik yang berupa input (masukan) ataupun output (hasil) yang terdapat dalam lingkungan dan diantara unsur- unsur tersebut terjalin suatu hubungan yang fungsional
penyelidikan secara rahasia terhadap data kemiliteran dan data ekonomi negara lain; segala sesuatu yang berhubungan dengan tindakan memata-matai pihak lain
praktik-praktik tindakan teror yang biasanya menggunakan kekerasaan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan-tujuan tertentu
 210 | Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK
     


   218   219   220   221   222