Page 100 - Buku Paket Kelas 8 PJOK
P. 100

    Dalam permainan ini, dapat dilakukan pemberian skor, baik yang dilakukan sesama teman (peer teaching) atau diri sendiri (self assessment), dengan aspek yang diamati:
(1) bekerja sama saat bermain. (2) dapat menangkap bola.
(3) dapat melambung bola.
(4) dapat mengoper bola.
(5) dapat memukul bola, dan (6) bertanggungjawab.
Dengan kriteria:
(a) 4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai permainan,
(b) 3 = sering, apabila sering melakukan sesuai permainan dan kadang-kadang
tidak melakukan.
(c) 2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak
melakukan.
(d) 1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan. Contoh format pengamatan
  No
  Nama Peserta Didik
 Aspek yang diamati
  JmL. Skor
  Keterangan
 Kerja sama saat bermain
 Dapat menangkap bola
 Dapat mengoper bola
 Mengoper bola pada teman
  Dapat memukul bola
 Bertanggung jawab
 1
 2
 3
 4
 1
 2
 3
 4
 1
 2
 3
 4
 1
 2
 3
 4
 1
 2
 3
 4
 1
 2
 3
 4
 1
 A
    v
   v
    v
     v
     v
      v
  20
  Baik Sekali
  2
B
              3
 C
                4
 D
                5
 E
                6
 F
                              Jumlah Skor Maks = 24
                            Petunjuk Penskoran:
Kamu akan memperoleh nilai :
Baik Sekali : apabila memperoleh skor 16 - 24
Baik Cukup Kurang
: apabila memperoleh skor 11 - 15 : apabila memperoleh skor 7 - 10 : apabila memperoleh skor 1 - 6
Permainan Bola Kecil melalui Aktivitas Permainan Bulu Tangkis
Perminanan bulu tangkis kemungkinan berkembang di Mesir kuno sekitar 2000 tahun lalu, tetapi juga disebut-sebut di India dan Republik Rakyat Cina. Nenek moyang terdininya diperkirakan ialah sebuah permainan Tionghoa, Jianzi yang
 90
Kelas VIII SMP/MTs
    

   98   99   100   101   102