Page 44 - juliane petri | Studio
P. 44

5
EL COOPERATIVISME VALENCIÀ DE TREBALL EN XIFRES
El cooperativisme de treball associat con gura un teixit socioeconòmic d’importància rellevant per al conjunt de la societat valenciana.
• L’exercici 2015 va tancar amb un total de 1.958
cooperatives de treball en la Comunitat Valenciana, la tercera de l’estat espanyol amb més implantació d’aquest tipus d’empreses i també per nombre d’ocupacions. A
• Es van crear 146 noves cooperatives de treball (80 a València, 56 a Alacant i 10 a Castelló), 12,3% més que en 2014. B
• El sector va crear 613 nous llocs de treball directes.
• Un total de 21.213 persones són sòcies i/o treballadores d’alguna cooperativa de treball associat valenciana. C
• Els llocs de treball destaquen per ser estables en un 80%, ja que es tracta majoritàriament de socis i treballadors assalariats amb contractes inde nits. D
• Volum econòmic: les cooperatives de treball van facturar el passat exercici 812,425 milions d’euros. Per sectors d’activitat, el major nombre de cooperatives de treball associat es concentra en el sector serveis amb un 54,8%. El segueixen a prou distància les cooperatives del sector industrial, amb el 15,6%, les del sector de la construcció que s’ha estabilitzat en un 14%, els xicotets comerços segueixen crecixent lentament  ns al 11,8% i,  nalment, les dedicades al sector primari que represen-
ten un 3,8%. E
DEFENSA DELS INTERESOS DEL
COOPERATIVISME
REIVINDICACIONS DEL SECTOR
FEVECTA presenta als grups polítics valencians un document de propostes de suport al sector cooperatiu per a la legislatura
El president de FEVECTA, Emilio Sampedro, i el vicepresi- dent, José Manuel Campo, van realitzar una ronda d’en- trevistes amb els responsables de les principals forces
polítiques valencianes amb motiu dels comicis autonò- mics, amb l’objectiu de presentar les propostes i reivin-
DISTIRIBAUCDIÓISNTPRRIBOUVCINIÓCIPARLODVEINLACSIACLTA DISISTTRRIBIBUUCCIÓIÓPNROPVRIONVCINALCIDAELLES CTA
188
EL COOPERATIVISMO VALENCIANO DE TRABAJO
EN CIFRAS
El cooperativismo de trabajo asociado con gura un tejido socioeconómico de importancia relevante para el conjun- to de la sociedad valenciana.
• El ejercicio 2015 cerró con un total de 1.958 cooperati- vas de trabajo en la Comunitat Valenciana, la tercera del estado español con mayor implantación de este tipo de empresasytambiénpornúmerodeempleos.A
• Se crearon 146 nuevas cooperativas de trabajo (80 en Valencia, 56 en Alicante y 10 en Castellón), 12,3% más que en 2014. B
• El sector creó 613 nuevos puestos de trabajo directos. • Un total de 21.213 personas son socias y/o trabaja- doras de alguna cooperativa de trabajo valenciana. C
• Los empleos destacan por ser estables en más del 80%, puesto que se trata en su mayoría de socios y trabajadores asalariados con contratos inde nidos. D
• Volumen económico: las cooperativas de trabajo facturaron el pasado ejercicio 812,425 millones de euros.
Por sectores de actividad, el mayor número de coope- rativas de trabajo asociado se concentra en el sector servicios con un 54,8%. Le siguen a bastante distancia las cooperativas del sector industrial, con un 15,6%, las del sector de la construcción que se ha estabilizado en un 14%, los pequeños comercios siguen creciendo len-
tamente hasta el 11,8% y, por último, las dedicadas al sector primario que representan un 3,8%. E
DEFENSA DE LOS INTERESES DEL COOPERATIVISMO
REIVINDICACIONES DEL SECTOR
FEVECTA presenta a los grupos políticos valencianos un documento de propuestas de apoyo al sector cooperativo para la legislatura
El Presidente de FEVECTA, Emilio Sampedro, y el vice- presidente, José Manuel Campo, realizaron una ronda de entrevistas con los responsables de las principales
fuerzas políticas valencianas con motivo de los comicios autonómicos, con el objetivo de presentar las propuestas y reivindicaciones propias del cooperativismo valenciano de trabajo para que los partidos incorporen estas medi- das en sus respectivos programas electorales. 1
2
DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DEL EMPLEO
C DISTRIBUCIÓ PROVINCIAL DE L’OCUPACIÓ Castellón DISTDRISITBRUICBIUÓCNIÓPPRROOVVININCIIALDELL’EOMCUPPLAECOIÓ
Castelló
1.209 (381)
València (comarques centrals)
Valencia (comarcas centrales)
561
1.894
Castelló
Castellón
13.132
València
Valencia
6.187
Alacant
Alicante
Alacant
Alicante
B CREACIÓANUALDECOOPERATIVEESVDOELUTCRIÓEBNADLELCTACREADAS
CREACIÓN ANUAL DE COOPERATIVAS DE TRABAJO
EVOLUCIÓ DE CTA CREADES
103 107 94 88 92 124 130 146
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
201
El presidente de FEVECTA reclama que el apoyo al coo- perativismo no dependa de la distribución de fuerzas políticas tras las elecciones autonómicas
Fue durante la Asamblea General de la Federación, ce- lebrada el 13 de mayo en Valencia y presidida por el entonces director general de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo. 2
Los partidos políticos valencianos hablan del papel del cooperativismo en la nueva legislatura
FEVECTA y la Confederació de Cooperatives de la Comu- nitat Valenciana, organizaron un debate en el que par- ticiparon representantes del PP, PSPV, Compromís, EUPV, Podemos y Ciudadanos, titulado “El papel del coopera-
tivismo en la recuperación económica de la Comunitat. La visión de los partidos políticos valencianos”. 3 FEVECTA denuncia ante los medios de comunicación la reducción de fondos públicos destinados al estímulo del sector cooperativo durante los últimos años y exige a la Administración mayor inversión para el cooperativis-
mo por su capacidad para crear empleo estable. 4 RELACIONES INSTITUCIONALES
/ REUNIONES Y ENCUENTROS CON REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES
• El presidente de FEVECTA, como vicepresidente de la Confederació de Cooperatives de la CV, asiste a la primera reunión que mantuvo el conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent, tras su nombramiento, con el Consejo Rector de la entidad, en la que se comprome- tió a situar el cooperativismo como agente económico ysocialenlaComunitatValenciana. 5
• Emilio Sampedro, junto a la directora de la entidad, Paloma Tarazona, han mantenido diversas reuniones con el nuevo director general de Economía, Empren- dimiento y Cooperativismo, Francisco Álvarez, para abordar las necesidades del sector y hacer el segui- miento de los temes pendientes. 6
• El presidente y el vicepresidente de FEVECTA se reúnen con el nuevo alcalde de Valencia, Joan Ribó, para presentarle el trabajo que realiza la Federación en el ámbito del fomento y promoción del cooperativismo y
E DISTRIIBUCIIÓNSSEECTORIAL DISTRIBUCIÓN DSIESCTTROIBRUIACILÓ SECTORIAL
dicacions pròpies del cooperativisme valencià de treball perquè els partits incorporen aquestes mesures en els seus respectius programes electorals. 1
El president de FEVECTA reclama que el suport al coo- perativisme no depenga de la distribució de forces po- lítiques després de les eleccions autonòmiques
3
Va ser durant l’Assemblea General de la Federació, ce- lebrada el 13 de maig a València i presidida pel ales- hores director general d’Economia, Emprenedoria i Cooperativisme. 2
Els partits polítics valencians parlen del paper del cooperativisme en la nova legislatura
FEVECTA i la Confederació de Cooperatives de la Comuni- tat Valenciana, van organitzar un debat en què van parti- cipar representants del PP, PSPV, Compromís, EUPV, Pode- mos i Ciudadanos, titulat “El paper del cooperativisme
en la recuperació econòmica de la Comunitat. La visió dels partits polítics valencians”. 3
FEVECTA denúncia davant els mitjans de comunicació la reducció de fons públics destinats a l’estímul del sector cooperatiu durant els darrers anys i exigeix a l’Administració major inversió per al cooperativisme per
la seua capacitat per a crear ocupació estable. 4 RELACIONS INSTITUCIONALS
/ REUNIONS I TROBADES AMB REPRESENTANTS DE LES DIFERENTS ADMINISTRACIONS
• El president de FEVECTA, com a vicepresident de
la Confederació de Cooperatives de la CV, assisteix
a la primera reunió que va mantenir el conseller d’Economia Sostenible, sectors productius, Comerç i Treball, Rafael Climent, després del seu nomenament, amb el Consell Rector de l’entitat, en la qual es va comprometre a situar el cooperativisme com a agent econòmic i social a la Comunitat Valenciana. 5
• Emilio Sampedro, junt a la directora de l’entitat, Paloma Tarazona, han mantingut diverses reunions amb el nou director general d’Economia, Emprenedoria i Coope- rativisme,FranciscoÁlvarez,perabordarlesnecessitats del sector i fer el seguiment dels temes pendents. 6
• El president i el vicepresident de FEVECTA es reuneixen amb el nou alcalde de València, Joan Ribó, per presentar-li el treball que realitza la Federació en l’àmbit del foment i promoció del cooperativisme i la generació d’ocupació, així com per abordar possibles vies de col·laboració amb el consistori. 7
• Ronda de reunions amb responsables d’Emprenedoria i Ocupació dels ajuntaments de Castelló, València i Alacant per mantenir un primer contacte amb els nous equips municipals i fer propostes concretes sobre el sector cooperatiu de treball. 8
DISTDRIBDUCISIÓTRNIBSUOCIOÓSS-TORCAISBA- JTARDEOBRAELSLADORS DISTDRISIBTURICBIUÓCNIÓSOSOCCIOIS-T-RTERBAABLALJAADDOORSRES
15.715
Socis treballadors
Socios trabajadores
5.498
Treballadors
Trabajadores
38,8 %
Serveis
Servicios
11,8%
Comerç
Comercio
14% Construcción Construcció
Ensenyament
Enseñanza 15,6 %
Indústria · Industria
3,8 %
Primari · Primario
9 %
Transport · Transporte
7%
44


   42   43   44   45   46