Page 13 - Electronic Transaction Laws, 2560_Neat
P. 13

4  สำ นักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์                                                   สำ นักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 5
              สำ นักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม                                                 สำ นักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18