Page 107 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 107

      คณาทัต จันทร์ศิริ KANATHAT CHANTRSIRI (TOM)
เกิด 4 กันยายน 2496 กรุงเทพมหานคร การศึกษา - มัธยมสาธิต มศว.ประสานมิตร
- นิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาโฆษณาประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกริก
- หลักสูตรพัฒนาผู้จัดการระดับสูง MMM NIDA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและบันเทิง มหาวิทยาลัยเกริก
ตาแหน่ง – หน้าที่
- นายกก่อตั้ง สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA: Fire And Rescue Association 1997(2540) - ประธานกรรมการสมาพันธ์การช่วยชีวิต ดับเพลิงและกู้ภัยแห่งเอเซีย APFA : Asia Pre-Hospital
And Fire Rescue Federation Association
- ประธานกรรมการบริหาร FARA International ที่บริหาร FARA สาขา Korea, Malaysia, Myanmar, Nepal,
Singapore, India, Philippines, Thailand
- ผู้อานวยการด้านการดับเพลิงและกู้ภัย โรงเรียนบริหารธุรกิจรักษาความปลอดภัย นานาชาติ BAISS
- ผู้ก่อตั้ง มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย FARA-FS(Fire Safety) Certified ซึ่งมีองค์กรสมาชิก 100 ราย
- ผู้ก่อตั้ง โครงการช่วยชีวิตผู้ป่วยวิกฤติในโรงพยาบาลอาคารสูง
- ผู้อานวยการ มาตรฐานความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมระดับเอเซีย ASIA-SHE
- ผู้อานวยการ โครงการเสริมความปลอดภัยให้คนพิการ, ซึ่งดาเนินการอบรมให้ความรู้กับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส อาทิ
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ,โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ(่ เพื่อคนพิการ)พัทยา, โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ , ฯลฯ
- ผู้อานวยการ “ โครงการเด็กดับไฟ ”(Young Firefighters) ,“เด็กกู้ภัย” “เด็กกู้ชีพ” (Young ERT)
- วิทยากร โครงการทหารดับเพลิง-กู้ภัย กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
- ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัยและคุณภาพ โรงพยาบาลทั่วประเทศ 115 แห่ง
- อาจารย์พิเศษ วิชาด้านการบรรเทาสาธารณภัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย ,มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม (ปี 2539 – 2554)
- วิทยากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.สุรินทร์
- วิทยากร วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
- วิทยากร สานักงานปลัด กระทรวง.สาธารณสุข
- วิทยากร สานักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ
- วิทยากร มหาวิทยาลัยเกษตร (คณะคอมพิวเตอร์ และฝ่ายทะเบียน)
- วิทยากร มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
- วิทยากร มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
- วิทยากร มหาวิทยาลัยบูรพา
- วิทยากร มหาวิทยาลัยหอการค้า
- วิทยากรสอนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) แผนกอบรม ฝ่ายสนับสนุน-
บริการภาคพื้นดิน ( GX) ตั้งแต่ปี 2536 – 2548
- วิทยากรสอนการป้องกันและระงับอัคคีภัย สายการบิน “นกแอร์”
- วิทยากรผู้จัดการอบรม อปพร. เขตพญาไท ดินแดง คลองเตย หลักสี่ ดอนเมือง พระประแดง - ที่ปรึกษา องค์กรช่วยชีวิต RAYAMARS มาเลเซีย -อนุกรรมการกปอ.(คณะกรรมการป้องกันอุบัตภิัยแห่งชาติ)3คณะคือ
1. ในเรื่องสวัสดิศึกษาในสถานศึกษา Safety Education ,
2. ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน EMS Emergency Medical Service และ 3. อุบัติภัยในอาคารสูง – อาคารสาธารณะ
          
   105   106   107   108   109