Page 105 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 105

  กลับมาดูหัวเร่ือง ท่ีผมจั่วหัวไว้ในครั้งน้ีกัน นะครับ...
ไฟไหม้! อาจตายได้ทั้ง “คุณ” และ “เขา”
แน่นอนครับ...! ผมขอใช้พื้นที่ใน TEMCA Mag. ฉบับนี้ ขอสดุดี “วีรบุรุษนักดับเพลิง” ที่เขาสละชีวิตของเขา เพื่อช่วยชีวิตพวกเราใน ห้วงเวลาวิกฤตที่สุด
ก่อนท่ีจะมาพูดถึงเหตุการณ์ในบ้านเราที่ เกิดข้ึนเมื่อวันท่ี 3 เมษายน 2564 ที่ทําาให้ “นกั ดบั เพลงิ ” เสยี ชวี ติ 4 คน ณ หมบู่ า้ นกฤษดา นคร 31 เขตทวีวัฒนา กทม. ก็ขอเท้าความถึง เหตุการณ์ประวัติศาสตร์การสูญเสียชีวิตนักดับ เพลิงระดับโลก เพื่อทบทวนความจําาท่านผู้อ่าน นะครับ
2,602 คน รวมไปถึงนักดับเพลิง 343 คน และ ตําารวจอีก 60 คน
นี่คือเหตุการณ์ท่ีทําาให้ “โลกตลึง” ไม่มีใคร เชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้จริง โดยเฉพาะ นักดับไฟ กู้ภัย กู้ชีพ ที่ชีวิตดับดิ้นไปในชั่วพริบตา ถึง 343 คน
“มีเรื่องเล่าขานกันในเวลาต่อมาว่า” นักดับ เพลิง นักช่วยชีวิต หลายร้อยคนที่ถูกฝังอยู่ใต้ ซากตึกน้ัน รู้ตัวดีว่าเขามีโอกาสท่ีจะ “ต้องตาย” ก่อนท่ีตึกเวิลด์เทรดจะถล่มลงมีสัญญาณทาง วิศวกรรมที่ผู้เชี่ยวชาญในท่ีเกิดเหตุยืนยันได้ ว่า อาคารจะเกิดการทรุดตัวอย่างแน่นอน ใน เวลาอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า จึงได้แจ้งหน่วยช่วย เหลือต่างๆ ทางวิทยุส่ือสาร ด้วยข้อความว่า “ขอแจ้้งให้้ทุุกคนทุ่อย่ภายในอาคารเวิิลด์์เทุรด์
ISSUE1•VOLUME28 18 MAY-JULY2021
ได์้ทุราบวิา...ขณะน่มี่สิ่ิงยืนยันวิาโครงสิ่ร้าง อาคารกําาลังจ้ะทุรุด์ตัวิลง จ้ึงขอให้้ทุุกทุานร่บ ออกมีาจ้ากพื้ืนทุ่อันตรายโด์ยด์วิน”
เสียงประกาศทางวิทยุส่ือสารดังอย่างเร่ง เร้า อยู่หลายรอบ จนเงียบเสียงลงได้ครู่หนึ่ง... ก็มีเสียงส่ือสารกลับมาด้วยข้อความท่ีผู้ที่ได้ ยนิ ทกุ คน มอี าการสะอกึ พดู อะไรไมอ่ อกเหมอื น มีอะไรมาจุกอยู่ที่คอหอย เสียงตอบพรั่งพรูมา จาก นักดับเพลิง นักกู้ภัย นักกู้ชีพ ทั้งชายและ หญิงด้วยข้อความดังต่อไปนี้
นักดับเพลิงช่ือ บ๊อบ “พื้วิกเราจ้ะออกไป ได์้อยางไร เราจ้ะทุิงเขาไปได์้อยางไร เขารอ ควิามีชวิยเห้ลือจ้ากเราอย่......ลากอนเพื้ือนรัก ทุุกคน ....”
นักกู้ภัยช่ือ จอห์น “ชวิยบอกแมีผมีด์้วิยนะ ครับ ผมีขอโทุษทุ่ผมีไปห้าแมีในวิันคริสิ่ต์มีาสิ่ ตามีทุ่สิ่ัญญา...ไมีได์้แล้วิ....ลากอน!”
นักกู้ชีพช่ือ แมร่ี “ด์ิฉันฝากด์่แลล่กของฉัน ด์้วิยนะคะ อยาให้้เขาทุะเลาะกัน....ไมีมี่แมีอย่ คอยด์่แลแล้วิ...ต้องรักกัน...ชวิยกัน...ลากอน ล่กรัก....”
เสียงพูดทางวิทยุสื่อสาร พรั่งพรูมาจากนัก ช่วยชีวิต ที่หลายคนโชคดีท่ีพอมีเวลาสั่งเสีย....
แต่ส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสเลย... 343 ชีวิต!
ณ ศาลาว่าการ กทม.2 (ดินแดง) วันที่ 5 เม.ย. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร กล่าวถึงกรณีเหตุเพลิงไหม้ บ้านเลขท่ี 138/12 หมู่บ้านกฤษดานคร 31 เขตทวีวัฒนา จนทําาให้อาคารทรุดตัว ส่งผล ให้มีผู้บาดเจ็บ 6 ราย และมีผู้เสียชีวิต 5 ราย (เป็นผู้อาศัยในบ้าน 1 ราย และนักดับเพลิงท่ี กําาลังปฏิบัติหน้าท่ี 4 คน) ว่าได้มอบหมายให้ สําานักการโยธา สําานักงานเขตทวีวัฒนา ร่วม กับสถานีตําารวจท้องที่เร่งดําาเนินการตรวจสอบ สาเหตุเพลิงไหม้ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า ในส่วนการตรวจ สอบเรื่องการขอใบอนุญาตก่อสร้างและแบบ ก่อสร้าง อยู่ระหว่างการตรวจสอบซึ่งได้เร่งรัด ให้ตรวจสอบโดยเร็วท่ีสุด ขณะที่ความเสียหาย ในขณะน้ีนอกจากบ้านหลังดังกล่าวแล้ว ยังมี
คั ม ภี ร์ อั ค คี ภั ย
    นน่ั คอื เหตกุ ารณ์ 9/11 (Nine 11) วนิ าศกรรม 11 กันยายน 2554 (คศ. 2001) ผู้ก่อการร้ายจ้ี เครื่องบินโดยสาร 4 ลําา แล้วบังคับให้ 2 ลําาพุ่ง ชนตกึ แฝด เวลิ ดเ์ ทรดเซน็ เตอร์ ในนครนวิ ยอรก์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนอีก 2 ลําา ตรงไป ยังเป้าหมายอาคารเพนตากอน ในอาร์ลิงตัน รัฐเวอร์จิเนียและตกลงระหว่างทางไปอาคาร รัฐสภาสหรัฐในวอชิงตันดีซี จากเหตุการณ์น้ีมี ผู้เสียชีวิตเกือบ 3,000 คน โดยเป็นผู้โดยสาร และลูกเรือรวมทั้งสลัดอากาศ บนเครื่องบิน ทั้งหมด 246 คน ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ตึก ถล่มอีก
           103   104   105   106   107