Page 103 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 103

  คั ม ภี ร์ อั ค คี ภั ย
 มีอะไรบ้างครับที่ทําาให้เกิดอุปสรรค ก็คือ กร ตรวจสอบ บํารุงรักษเคร่ืองมือยังไงล่ะครับ
ไม่เคยสั่งการ ควบคุม ดูแลให้ตรวจสอบ ว่าอุปกรณ์สัญญาณแจ้งเหตุ อุปกรณ์ดับเพลิง สายฉีดนําา้ ดับเพลิงสามารถใช้ได้ตามสมรรถนะ เดมิ หรอื ไม่ เมอ่ื มเี หตเุ กดิ ขน้ึ “เกดิ อปุ สรรค” ใน การใช้งานตามที่ควรจะเป็น... “ติดคุก” ครับ
ขอพูดถึงกฎหมยที่เกี่ยวข้องกับกรอบรม ให้ควมรู้ (Education) ซักหน่อยนะครับ
ผมคัดย่อมาจากกฏกระทรวง ท่ีกําาหนด มาตรฐานในการบริหารจัดการและดําาเนินการ
   ได้ว่ายังไม่มีการบังคับใช้กฎหมายเหล่านี้อย่าง จริงจัง (Enforcement) หรือยังไม่มีเหตุ ก็ไม่ ทราบได้
อย่างมาตรา 35 “การแจ้งเหตุอันเป็นเท็จ” เห็นมีเกิดขึ้นบ่อยๆ แต่ไม่เคยเห็นข่าวการถูก ลงโทษเลย โทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทนั้น ไม่ใช่เรื่องใหญ่...แต่โทษจําาคุกนี่สิครับ “ไม่เกิน หกเดือน” ถ้าพวกชอบแกล้งแจ้งหลอกๆ โดน เข้า...คงจะหายไปเลย
และมตร 36 ล่ะครับ...การที่เจ้าของพื้นที่ ไมด่ แู ล เอาใจใสใ่ นเครอ่ื งมอื เครอ่ื งไมท้ เ่ี กย่ี วขอ้ ง กับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ท่ีสําาคัญคือ สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้, เคร่ืองดับเพลิง, สายฉีดดับเพลิง...
แตเ่ ดมิ หวั หนา้ ผรู้ บั ผดิ ชอบพน้ื ทท่ี ม่ี อี ปุ กรณ์ เหลา่ นอ้ี ยู่ กม็ กั คดิ วา่ ลกู นอ้ ง เจา้ หนา้ ทต่ี วั เลก็ ๆ ต้องรับผิดชอบ....คิดผิดแล้วครับ....
ถ้าหัวหน้าไม่ลงไปดู ไปมอบหมายความ รับผิดชอบ คอยตรวจสอบดูแลกวดขัน...ท่าน แหละครับที่จะโดนลงโทษ
ไม่ใช่เล่นนะครับ โทษสูงสุดโดนจําาคุกได้
ถึง 5 ปีเลยนะครับ และก็มีโอกาสมากเหลือ
เกิน ตรงประโยคท่ีว่า “ทําาให้เกิดอุปสรรค”... ISSUE4.VOLUME27.FEBRUARY-APRIL2021
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพ แวดล้อมในการทําางานเกี่ยวกับการป้องกันและ ระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 เล่ม 130 ตอนท่ี 2 ก ราชกิจจานุเบกษา 9 มกราคม 2555
ขอ้ 4 ในสถานประกอบกจิ การทม่ี ลี กู จา้ ง ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป นอกจากต้องปฏิบัติตาม ข้อ 3 แล้ว ให้นายจ้างจัดให้มีแผนป้องกันและ ระงับอัคคีภัย ประกอบด้วยการตรวจตรา การ อบรม การรณรงคป์ อ้ งกนั อคั คภี ยั การดบั เพลงิ การอพยพหนีไฟ และการบรรเทาทุกข์.....ฯ
ข้อ 27 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อย กว่าร้อยละ 40 ของจําานวนลูกจ้างในแต่ละ หน่วยงานของสถานประกอบกิจการรับการฝึก
อบรมการดับเพลิงขั้นต้น
ข้อ28(2) ต้องจัดให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยว
กับการป้องกันและระงับอัคคีภัยรับการฝึก อบรมเกย่ีวกบัการปอ้งกนัและระงบัอคัคภียั การ ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการดับเพลิง การปฐม พยาบาล และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน
ข้อ29 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างฝึกซ้อม อพยพหนีไฟออกจากอาคารไปตามเส้นทางหนี ไฟตามที่กําาหนดไว้ใน หมวด 2
ผมมีควมเชื่อว่ ถ้เรได้รู้และทําควม เข้ใจในกฏหมยท่เี ก่ยี วข้องกับควมปลอดภัย แล้วประพฤติปฏิบัติตมข้อกําหนดอย่ง ละเอียด ปรณีต...ทุกคนในสังคมเรจะมี ควมสุข และปลอดภัยอย่งแน่นอน
เรมเริ่มกันวันนี้ ก็ไม่สยเกินไป.....ให้ ควมสนใจกันนะครับ
.....ไม่ว่ท่นจะเป็นใครก็ตม..... .....ทําตมกฏหมย...
.....รับรอง “ตกน้ําาไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้”
  ส่วนตัวผู้เขียน
  นายคณาทัต จันทร์ศิริ
ประธาน APFA & FARA Group of ASIA E-Mail : fara.kanathat@gmail.com
 17
         


   101   102   103   104   105