Page 104 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 104

  คั ม ภี ร์ อั ค คี ภั ย
 คุณคณาทัต จันทร์ศิริ
ไฟไหม้อาจตายได้ ทั้งคุณ และ เขา
   ในขณะท่ี “คุณ” และทุกคนแตกต่ืน หวาดกลัว พร้อมพุ่งตัว หลีกหนีภัยจากไฟนรกในอาคาร... กลับมีกลุ่มคนเล็กๆ กลุ่มหนึ่ง ที่วิ่งสวนทางเข้าไปในภยันตรายนั้น อย่างไม่พรั่นพรึง เพ่ือจะช่วยชีวิตคนที่ติดอยู่ภายใน ทั้งๆ ที่ “เขา” ไม่เคยรู้จักผู้ใด แม้ใครสักคน..!!
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2019 มาจนถึงปีนี้ ท่ัวโลกได้เผชิญกับภัยร้ายจาก COVID-19 ที่ทําาลาย และทําาร้ายชีวิตประชากรโลก อย่างมากมายเหลือเชื่อ...
ไม่มีใครคาดได้ว่าจะยุติเม่ือไหร่ และผู้คนจะล้มตายอีกเท่าใด... ในฐานะผู้ทําางานด้านการบริหารภาวะฉุกเฉิน ก็ขอสารภาพตามตรงว่า ยัง งงๆ ยังตั้งตัวไม่ถูก เปิดตํารไม่ทัน ว่งั้นเถิดครับ...
ก็ขอให้ท่านผู้อ่านได้ปฏิบัติตัวตามท่ีราชการเขากําาหนดไว้ ก็แล้วกันนะครับ ! เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกันท่ัวทุกคน...
ISSUE1•VOLUME28
MAY-JULY2021 17
        

   102   103   104   105   106