Page 101 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 101

 คั ม ภี ร์ อั ค คี ภั ย
คุณคณาทัต จันทร์ศิริ
มาตรการ
มาตรฐาน กฏหมายความปลอดภััย
มีี ไ ว้้ ทํํ า ไ ม ?
เมอ่ื กอ่ นน้ี เวลาสอนเรอ่ื งความปลอดภยั ครผู สู้ อนจะตอ้ งยกหลกั แหง่ ความปลอดภยั 3E (สามอี) มาแสดงให้ผู้เรียนได้รู้....เป็นการเปิดหัวก่อนแทบทุกครั้ง
3E SAFETY คือ
1. E - Engineering (วิศวกรรมศาสตร์)
การใช้ศาสตร์ทางวิศวกรรม ท่ีจะทําาให้เกิดความปลอดภัยรอบด้าน
2. E - Education (การศึกษา)
การใช้กระบวนการศึกษาเรียนรู้ เพ่ิมพูนความชําานาญให้เกิดความปลอดภัย
3. E - Enforcement (การออกกฏข้อบังคับ)
การกําาหนดกฏระเบียบหรือข้อบังคับ และบริหารจัดการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ เกิดความปลอดภัย
(ต่อมาภายหลัง มีการเพิ่มเติมอีก 1E กลายเป็น 4E SAFETY คือ
E – Emergency Care – การช่วยชีวิตฉุกเฉินทางการแพทย์)
    
           15
 ISSUE4.VOLUME27.FEBRUARY-APRIL2021

   99   100   101   102   103