Page 100 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 100

  คั ม ภี ร์ อั ค คี ภั ย
   ด้วยเหตุที่ภัยพิบัติต่างๆ ที่มีมากมาย และ เกิดข้ึนบ่อยครั้งจนคาดไม่ถึงทฤษฎีการจัดการ ภัยได้ทันทีในวินาทีแรก ที่ ERT มุ่งมั่น ดําาเนิน การอยู่ โดยแทรกซึมไปตามหน่วยงานต่างๆ จึงแลเห็นเด่นชัดข้ึน และเป็นที่ยอมรับโดยทาง ราชการที่เก่ียวข้อง
ล่าสุด เม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 สภา ERT ประเทศไทยได้จัดประชุมประจําาปี 2563 ขึ้น เพ่ือจัดทําา 108 แผนฉุกเฉินสําาหรับโรง พยาบาลและสถานประกอบการ โดยใช้เวลา 3 วัน คือ วันท่ี 6-8 พฤศจิกายน 2563 ณ โรง พยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี
โดยท่ีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมาย ให้ นายชําานาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการ จังหวัดกาญจนบุรี มาเป็นประธานในพิธีเปิด ท่ามกลางการต้อนรับจากกรรมการบริหารโรง ISSUE3.VOLUME27.NOVEMBER2020-JANUARY2021
พยาบาลฯ นําาโดยนายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือ เกียรติ ผู้อําานวยการ และ ERT จากทั่วประเทศ 23 หนว่ ยงาน 144 คน นาํา โดย อาจารยค์ ณาทตั จันทร์ศิริ นายกก่อตั้งสมาคมฯ FARA ซ่ึงในคําา กล่าวเปิดของประธานในพิธี รองผู้ว่าราชการ จังหวัดกาญจนบุรี ได้กล่าวยํา้าแนวคิดของ ERT ไว้ส่วนหน่ึงว่า
"จากประสบการณ์ของผมที่ทําางานมา ตลอดชีวิต สามารถบอกได้เลยว่า หน่วยงาน ท่ีจะเข้ามาช่วยเหลือในที่เกิดเหตุกรณีไฟไหม้ ต้องใช้เวลาเฉล่ีย 20-30 นาที"
สรุปก็คือ *การจัดการทันทีในวินาทีแรก* 1. เหตุผลท่ีต้องทําา :
จัดการเร็วมาก → เสียหายน้อย
จัดการเร็วน้อย → เสียหายมาก
2. หลักการสากลกรอบเซนไดและกรม
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย CBDRM : การจัด การความเส่ียงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชน เป็นฐาน Community Based Disaster Risk Management
3. ระบบการจัดการทันทีในวินาทีแรก ERT-ICS
ต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมติดต่อ
สภา ERT ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 081-639-3529
ขอให้ปลอดภัยในทุกวินาทีนะครับ...!!
  ส่วนตัวผู้เขียน
  นายคณาทัต จันทร์ศิริ
ประธาน APFA & FARA Group of ASIA E-Mail : fara.kanathat@gmail.com
 21
         


   98   99   100   101   102