Page 98 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 98

  คั ม ภี ร์ อั ค คี ภั ย
   ทําไมต้องจัดกรทันทีในวินทีแรก ERT-ICS
ผู้เขียนอยากให้ท่านได้ไปลอง Search ดู ใน Google โดยคีย์คําาว่า "ไฟไหม้ 1 นาที" ท่านจะพบทั้งคลิป ทั้งข่าว ทั้งความรู้มากมาย ที่ยืนยันได้ว่า
ถา้เกดิไฟไหมข้น้ึมาแลว้ หากไมจ่ดัการใดๆ ในทนั ทตี ง้ั แตว่ นิ าทแี รก...ทกุ อยา่ ง "สายไป" ครบั
เราจึงเรียกระบบการจัดการทันทีในวินาที แรกว่า ERT-ICS
ERT = Emergency Response Team ทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
ICS = Incident Command System
ระบบการบัญชาการในเหตุการณ์
ซึ่งระบบนี้ใช้กันแพร่หลายมากในโรง พยาบาล ท่ีรอการช่วยเหลือจากภายนอกแทบ ไม่ได้เลย
เมื่อรู้แล้วว่าจะต้องจัดการทันที...คําาถาม
ต่อไปก็คือ ใครล่ะจะเป็นคนจัดการ ก็คงต้องขอร่ายยาวไปถึง “กรมป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย” กระทรวงมหาดไทยท่ีได้ เสนอแนวทางในการลดความสูญเสียจากภัย พิบัติคือการเตรียมความพร้อมให้แก่ประชาชน ในการรับมือกับภัย
“คือการช่วยเหลือป้องกันตนเองให้ได้ ก่อนท่ีหน่วยงานภายนอกจะมาให้ความช่วย เหลือ” การปรับเปลี่ยนทัศนคติเดิมท่ีว่า “ภัย พิบัติเป็นเรื่องของกรรม” ให้เป็นทัศนคติใหม่ ว่า "ภัยพิบัติ เป็นเรื่องท่ีป้องกันและบรรเทา
ได้ ถ้ามีการเตรียมความพร้อมที่ดี"
ดังนั้นประชาชนจึงควรตระหนักว่าการ จัดการสาธารณภัยเป็นหน้าที่ของทุกคน ทุก หน่วยงานและทุกองค์กรที่จะต้องมีส่วนร่วมใน การป้องกันและแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุภัยข้ึน
นั่นคือที่มาของ
CDBRM = การจัดการความเสี่ยงจากภัย พิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community BaseDisasterRiskManagement) พูดสั้นๆ ว่า “จัดการภัยในชุมชนด้วยตนเอง”
ซึ่งแนวทางดังกล่าวนี้มีที่มาจาก กรอบเซน ได Sendai Framework
กรอบเซนได เปน็ เครอ่ื งมอื สาํา คญั ในการจดั การความเสี่ยงจากภัยพิบัติของโลกท่ีพัฒนา ต่อยอดมาจากกรอบการดําาเนินงานเฮียวโกะ (Hyogo Framework for Action 2500-2015) ซึ่งประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ 187 ประเทศ รวมท้ังประเทศไทย ได้ร่วมให้ การรับรองในการประชุม สหประชาชาติ ระดับ โลกว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติครั้งท่ี 3 ระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2558 ณ เมือง เซนได ประเทศญ่ีปุ่น
 กรอบเซนได Sendai Framework
          19
 ISSUE3.VOLUME27.NOVEMBER2020-JANUARY2021

   96   97   98   99   100