Page 97 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 97

 คั ม ภี ร์ อั ค คี ภั ย
คุณคณาทัต จันทร์ศิริ
ไฟ! ทําําไมต้้องจััดกรทัันทีี ? แล้วใครล่ะ...จะเป็นคนจัดการ
                    สมัยก่อน...
เวลาเราเรียนเรื่องดับไฟ
ครูจะสอนว่า ให้รีบจัดการภายใน 4 ถึง 6 นาที
และถ้าดับไฟไม่เป็น ให้รีบแจ้งหน่วยดับเพลิงแล้วไปรออยู่หน้าบ้าน... ฟังดูก็ดีนะครับ...ครูท่านห่วงความปลอดภัยของลูกศิษย์มากจริงๆ
แต่ส่ิงที่เกิดขึ้น หลังจากที่ปฏิบัติดังท่ีว่าแล้วนี่สิครับ..!!
ส่วนใหญ่มันมีความเสียหายมากมาย เกินกว่าที่จะคาดเดาได้ต้ังแต่การ ขยายตัวของเพลิงที่ลุกลาม จนทําาให้เกิดการระงับดับไฟยุ่งยากมาก
และแน่นอน หลายชีวิตที่ติดค้างในอาคารต่อเนื่อง...และต้องสูญเสีย ไปอย่างน่าอนาถ!
ทฤษฎีใหม่จึงเกิดข้ึน
1. จัดการทันทีในวินาทีแรก ERT-ICS
2. ป้องกันภัยในชุมชนด้วยตนเอง CBDRM
 18
         ISSUE3.VOLUME27.NOVEMBER2020-JANUARY2021
   95   96   97   98   99