Page 95 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 95

  คั ม ภี ร์ อั ค คี ภั ย
 อีกด้วย ตมข้อมูลในเว็บไซต์เฮลิคอปเตอร์รัสเซีย
Ka-32A11BC เรียกสั้นๆ ว่ KA-32 เป็นรุ่น หน่ึงท่ีขยดีท่ีสุด และได้รับควมนิยมมก ท่ีสุด สําหรับภรกิจค้นหกู้ภัย และกรดับ เพลิง ไม่ว่จะเป็นในสภพพ้ืนรบทั่วไป หรือ บนอครสูง รวมทั้งในแหล่งที่รถดับเพลิง ทั่วไปยกจะเข้ถึงได้ สมรถบรรทุกนํา้ได้ ครวละ 3 ตัน (เท่กับถังเก็บนํา้ตมครัวเรือน ขนด 1,000 ลติ ร จํา นวน 3 ถงั ) ชว่ ยรกั ษชวี ติ คนมนับแสนๆ มีอุปกรณ์เสริมหลยชนิดเพื่อ ภรกิจต่งๆ
Ka-32 ติดระบบเอวิโอนิกส์ กับระบบเรดร์ ตรวจไกลทงอกศ รวมทั้งอุปกรณ์ช่วยใน กรค้นหและกู้ภัยที่ทันสมัยมก ไม่ว่จะเป็น กรค้นหในทะเล หรือ ในเขตป่ทึบผ่นกร อัปเกรดมเป็นระยะ มีค่ใช้จ่ยในกรข้ึน ปฏิบัติกรต่อเที่ยวต่ําที่สุดหกเทียบกับ ฮ.รุ่น อื่นๆ ในกลุ่มเดียวกัน และ มีชั่วโมงปฏิบัติกร ถึง 32,000 ช่ัวโมง ก่อนกรซ่อมบํารุงในแต่ละ รอบ
ตมข้อมูลของบริษัทผู้ผลิต เคร่ืองเปล่ ของ ฮ.ครอบครัวนี้ บินด้วยควมเร็วสูงสุด 260 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไต่เพดนบินได้สูงสุด 5,000 เมตร เมื่อนําไปใช้ในกองทัพเรือสมรถ ติดต้ังอุปกรณ์ค้นห และติดอวุธสําหรับ สงครมปรบเรือดํานํา้ได้
อย่ งไรกต็ ม เฮลคิ อปเตอรป์ ลปกั เป้ ทง้ั 2 ลําน้ี ยังไม่มีโอกสใช้ในกรช่วยชีวิตใน อครสงู ของประเทศเรเลย...ดงั นน้ั ...ผมว่ ... เรอย่ไปรอควมช่วยเหลือกันเลยนะครับ...
กลับมาทบทวนความรู้เพื่อป้องกันและหนี ไฟกันอีกที... ดีไหมครับ !
เรียนรู้วิธีป้องกัน และหนีไฟ
กรมปอ้งกนัและบรรเทสธรณภยั(ปภ.) แนะนําวิธีป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น ผู้อศัยใน แต่ละบ้น
1. ควรหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ สย ไฟฟ้ให้อยู่ในสภพที่ปลอดภัย ISSUE2.VOLUME27.AUGUST-OCTOBER2020
เฮลิคอปเตอร์ Ka-32A11BC "ปลาปักเป้า ดับเพลิง-กู้ภัย" สัญชาติรัสเซีย ท่ีประจําาการอยู่หลายประเทศ รวมท้ังประเทศไทย
    2. ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ภยในบ้น
3. ไม่ควรจุดธูปเทียนท้งิไว้โดยไม่มีคนดูแล 4. ปิดสวิตซ์ และถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลัง
เลิกใช้งนเครื่องใช้ไฟฟ้ ป้องกันกร เกิดกระแสไฟฟ้ผิดปกติ ที่ทําให้เกิด เพลิงไหม้
5. สําหรับบ้นหรือห้องที่ติดตั้งเหล็กดัด กันขโมยตมประตูหรือหน้ต่งควร ทําช่องท่ีสมรถเปิดออกด้วยก ร ไขกุญแจอย่งน้อย 1 บน และควร เก็บกุญแจไขเปิดไว้ในท่ซี่งึสมรถหยิบ ใช้ได้ง่ยทันเวล
6. สว่ นผทู้ เ่ี ข้ ไปในอครทไ่ี มค่ นุ้ เคย ควร สังเกตุทงหนีไฟท่ีอยู่ใกล้ท่ีสุดอย่ง นอ้ย2แหง่พร้อมกับมองหตําแหน่ง ของอุปกรณ์ดับเพลิง
7. กรณที เ่ี กดิ เหตเุ พลงิ ไหม้ ควรตอ้ งตง้ั สติ
ไม่ตื่นตระหนก และปฏิบัติตมวิธีดัง ต่อไปนี้
• •
•
ตะโกนหรือส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ผู้ อ่ืนทราบทันที รีบออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบ โดยเร็วท่ีสุด และไม่ควรกลับเข้าไป ในอาคารอกี หากต้องอพยพออกจากห้อง ควรใช้ มือสัมผัสบริเวณผนังหรือลูกบิดประตู ถ้ามีความร้อนสูงแสดงว่าเกิดเพลิง ไหม้บริเวณใกล้ๆ ห้ามเปิดประตูโดย เด็ดขาด
• ควรหนีไฟลงด้านล่างของอาคาร โดยใช้บันไดหนีไฟด้านนอกอาคาร เนอ่ื งจากลกั ษณะบันไดภายในอาคาร เป็นเหมือนช่องโพรงที่เสริมให้เปลว ไฟพุ่งขึ้น และลุกลามอย่างรวดเร็ว
         17
    93   94   95   96   97