Page 94 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 94

  คั ม ภี ร์ อั ค คี ภั ย
   ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ุ บริพัตร อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กับ คณะกรรมการโครงการกู้ภัยในอาคารสูงด้วยเฮลิคอปเตอร์
 อ.ทอม คณาทัต จันทร์ศิริ
ได้เล็งเห็นปัญหอุบัติภัยในอครสูง ที่เมือง ใหญ่ๆ ในทุกประเทศท่ัวโลก ก็คิดหหนทง ป้องกัน และแก้ไขกันโดยพร้อมเพรียงกัน
เพียงแต่ในวันนั้นเป็นแค่ข้ันตอนกรเตรี ยมกรที่ต้องกรแนวร่วม เพื่อสนับสนุนทั้งงบ ประมณและกรบรหิรจดักรทใ่ีกลช้ดิ มงุ่มน่ั จริงใจ และจริงจัง จนเป็นรูปธรรม
ขณะท่ีผู้เขียนรยงนมยังผู้อ่น (ปลย ปี พ.ศ. 2563)
ณ เวลนี้สมรถรยงนควมคืบหน้ ได้เพียงว่ ประเทศไทยเรมีเฮลิคอปเตอร์ ดับ ไฟอครสูงแล้ว 2 ลํา ซ่ึงเป็นของกรมป้องกัน บรรเทสธรณภัย ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556
KA32A 11BC (มีชื่อเล่นว่า “ปลาปักเป้า”)
เฮลิคอปเตอร์ ผจญเพลิง KA32A 11BC จกบริษัท Kamov ประเทศรัสเซีย เป็นอกศ ยนข้ึน-ลง ทงด่ิงอีกรุ่นที่ถูกใช้งนในหน่วย งนดับเพลิงและบรรเทสธรณภัย มกกว่
30 ประเทศ มันคือเฮลิคอปเตอร์ใบพัดสองช้ัน หมุนสวนทงกันที่มีควมคล่องตัวและมีควม น่เช่ือถือสูงในกรบินปฏิบัติภรกิจดับไฟ
หรือช่วยเหลือผู้ที่ีติดอยู่ในอครสูง ระหว่งเกิดเหตุเพลิงไหม้ กรท่ีมันไม่มีโรเตอร์ ท้ยหรือใบพัดหง (ซ่ึงมีรูปร่งคล้ยปล ปักเป้) ทําให้ Kamov KA32A 11BC มีกําลัง
ในกรยกตัวสูงมก สมรถยกส่ิงของท่ีมีน้ํา หนักมกๆ อย่งตะกร้ ถุงใส่น้ําขนดใหญ่ และสมรถบินลอยตัวได้น่ิงมั่นคงมกกว่ ฮ. แบบอื่นๆ จึงสมรถทิ้งหรือฉีดนํา้ไปยังจุด เกิดเหตุได้อย่งแม่นยํา มีปืนฉีดน้ํากําลังสูงไป ได้ไกลกว่ 50 เมตร และยังมีประสิทธิภพสูง ในกรลอยตัวท่มกลงหมอกควันที่เกิดจก กรเผไหม้ได้ดีอีกด้วย
มันสมรถติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงได้มก กว่สี่สิบชนิด และสําหรับกรกู้ภัยบนอคร สูงจะติดต้ังรอกคว้นชนิดพับเก็บได้บริเวณ ข้งลําตัว ภยในลําตัวยังมีพ้ืนที่สําหรับเปล พยบลสองที่สําหรับรองรับผู้ได้รับบดเจ็บ
  เฮลิคอปเตอร์ “ปักเป้า” ของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
 16
         ISSUE2.VOLUME27.AUGUST-OCTOBER2020


   92   93   94   95   96