Page 92 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 92

  คั ม ภี ร์ อั ค คี ภั ย
  ส่วนการแก้ปัญหาที่ประชาชนโดยทั่วไป ก็สามารถทําาได้ คือ ไม่เผาขยะ ก่ิงไม้ ใบไม้ ต่างๆ ในที่โล่งแจ้ง ลดการใช้ยวดยานพาหนะ เพ่ือลดการเผาไหม้ของเช้ือเพลิง และในแต่ละ พ้ืนท่ีควรมีการจัดการและควบคุมปริมาณฝุ่น ท่ีเกิดจากการก่อสร้าง ควันเสียจากโรงงาน อุตสาหกรรมให้จริงจังกว่าท่ีผ่านมา
การควบคุมไฟป่า (Forest fire control)
การควบคุมไฟป่า หมายถึง การแก้ไข ปัญหาเก่ียวกับไฟป่าอย่างครบวงจร กล่าวว่า คือ เริ่มต้นจากการป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า โดย ศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดของไฟป่าในแต่ละ ท้องที่แล้ววางแผนป้องกัน
1. การป้องกันไฟป่า (forest fire preven- tion) คือ ความพยายามในทุกวิถีทางที่ไม่ให้ เกิดไฟป่าข้ึน ในทางทฤษฎี คือ การแยกองค์ ประกอบของการเกิดไฟป่าออกจากกันในทาง ปฏิบัติได้ดําาเนินการดังนี้
1.1 การให้การศึกษา เป็นการให้ความรู้ เกี่ยวกับป่าไม้และไฟป่าแก่ประชาชน ทุกช้ันอายุ ทั้งคนท่ีอาศัยอยู่ในเมือง และชนบท โดยใช้ส่ือต่างๆ เช่น สิ่ง ตีพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์การสาธิต และ การตดิ ตอ่ สว่ นตวั (Brown and Davis, 1973) เป็นต้น
1.2 การออกกฎหมาย เน่ืองจากกิจกรรม หลายอย่างของมนุษย์ไม่สามารถ ควบคุมได้ด้วยการให้การศึกษา จึง ต้องออกกฎหมายเพื่อเป็นเคร่ืองมือ ในการป้องกันไฟป่า
1.3 การจัดการป่าไม้ ในการทําาไม้โดย พิจารณาความต้องการทางด้าน เศรษฐกิจควบคู่กัน การปฏิบัติงาน ตามแผนการจัดการท่ีเหมาะสมควร ประกอบด้วย
2. การเตรียมการดับไฟป่า คือ การเตรียม ความพร้อมเพื่อดับไฟป่าก่อนหน้าท่ีจะถึงฤดู ไฟป่า ซ่ึงต้องเตรียมการใน 5 ทาง (ตามหลัก
5 ค. คุณภาพ : คน-ความรู้-เครื่องมือ-คุ้นเคย- เครือข่าย)
2.1 เตรียมคน จัดองค์กรดับไฟป่าเตรียม ความพร้อมของพนักงานดับไฟป่า ด้วยการจัดกาลังคนเตรียมพร้อมใน การดับไฟป่า
2.2 เตรียมความรู้ เทคโนโลยี และ นวัต กรรมใหม่ๆ ในการควบคุม และดับ ไฟป่า
2.3 เตรียมเครื่องมือ ได้แก่ เครื่องมือดับ ไฟป่าทุกชนิด รวมทั้งอุปกรณ์ส่ือสาร และยานพาหนะ ให้สามารถใช้การ ได้ตลอดเวลา
2.4 สร้างความคุ้นเคยด้วยการฝึกอบรม
คือ การเตรียมพนักงานดับไฟป่าให้มีความรู้ และทักษะในการใช้อุปกรณ์ดับไฟป่าตลอดจน ยทุ ธวธิ ใี นการดบั ไฟปา่ เพอ่ื เพม่ิ ขดี ความสามารถ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดับไฟป่า
2.5 สร้างเครือข่าย อาสาสมัคร ท้ังระดับ หน่วยงานและบุคคลท้ังที่อยู่ใกล้ป่าและใน เมือง
3. การตรวจหาไฟ เป็นระบบการตรวจหา ไฟ ในชว่ งฤดไู ฟปา่ เพอ่ื ใหท้ ราบวา่ มไี ฟไหมป้ า่ ขึ้นที่ใด โดยการลาดตระเวน ด้วยการเดิน การ ใชร้ ถจกั รยานยนตห์ รอื รถยนต์ การสงั เกตการณ์ จากหอดูไฟ และการตรวจหาไฟทางอากาศ โดยใช้เครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์
4. การดับไฟป่า วิธีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 3 วิธี
4.1 วธิ สี ไู้ ฟและควบคมุ ไฟโดยวธิ สี รา้ งแนว ควบคมุ ไฟ (control line method) ประกอบดว้ ย
✦
วธิ สี ไู้ ฟโดยทางออ้ ม เมอ่ื ไฟมกี ารลกุ ลาม เร็วและขนาดใหญ่ โดยการทําาแนวควบ คุมไฟป่าจากส่วนหลังไฟขนานไปกับ ขอบไฟส่วนหลังพร้อมกับจุดไฟโต้กลับ จากแนวควบคุมไฟป่า และต้องทําาแนว กนั ไฟอยา่ งดไี วเ้ บอ้ื งหนา้ ไฟแลว้ เผากลบั เพื่อกําาจัดเชื้อเพลิง
 ✦
✦
วิธีสู้ไฟโดยตรง เมื่อไฟมีความรุนแรง น้อย และมีการลุกลามช้า โดยพนักงาน สามารถดับไฟที่ขอบไฟส่วนหน้า วิธีสู้ไฟขนานเม่ือการสู้ไฟโดยตรงไม่ได้ ผลแต่อัตราการลุกลามยังช้าโดยการทําา แนวควบคุมไฟจากส่วนหลังไฟ ขนาน กับขอบไฟส่วนข้าง จนกระทั่งไฟอยู่ใน วงล้อม และเผาโต้กลับก่อนท่ีไฟจะลุก ลามถึง
4.2 วิธีการดับไฟท่ัวพ้ืนที่ เป็นการดับไฟ ด้วยนํา้าหรือสารเคมีด้วยการพ่นจากเคร่ืองบิน ให้ทั่วพ้ืนที่
4.3 วิธีการสู้ไฟแบบเผากลับ เป็นการดับ ไฟท่ีใช้ควบคู่กับวิธีดับไฟทางอ้อมและใช้ใน ท่ีราบ เป็นวิธีการกําาจัดเชื้อเพลิงก่อนที่ไฟจะ ลุกลามมาถึง โดยเป็นหลักการสู้ไฟ
“ไฟป่า” คือความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ ต้ัง แต่ประเทศไทยเรา ไปจนถึงประชากรทุก คนในโลกใบน้ี
บทความใน TEMCA Mag. ฉบับนี้ จึง ปรารถนาให้พวกเราทุกคนได้ตระหนักและหา หนทางป้องกันและแก้ไขให้จริงจังตั้งแต่วันน้ี ก่อนท่ีจะสายเกินไปท่ีจะเยียวยา
เม่ือถึงวันน้ัน ซึ่งคงอีกไม่นาน... พวกเรา ทกุ คนบนโลกใบน้ี จะไมม่ ธี รรมชาตอิ นั สวยงาม น่าร่ืนรมย์เหลืออยู่ให้เชยชมอีกเลย...
“ไฟป่า...หายนะของโลก” ท่ีทุกคนต้อง รับผิดชอบ
ขอขอบคุณ: กรมอุทยานแห่งชาติฯกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติฯ และฝ่ายวิชาการ สมาคมการ
ดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA
 ส่วนตัวผู้เขียน
  นายคณาทัต จันทร์ศิริ
ประธาน APFA & FARA Group of ASIA E-Mail : fara.kanathat@gmail.com
 18
         ISSUE1.VOLUME27.MAY-JULY2020


   90   91   92   93   94