Page 91 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 91

  คั ม ภี ร์ อั ค คี ภั ย
   เป็น 3 ชนิดตามลักษณะของเชื้อเพลิงที่ถูกเผา ไหม้ ดังนี้
1. ไฟใต้ดิน เป็นไฟท่ีเผาไหม้พวกอินทรีย์ วัตถุสลายตัวแล้วและกําาลังสลายตัวเหนือผิว ดินในป่า บางทีไฟนี้ไหม้พวกรากไม้ด้วย ไฟน้ี ลักษณะครุกกรุ่นเผาไหม้อย่างช้าๆ ไม่มีเปลว ไฟให้เห็น มีควันเล็กน้อย หรือไม่มีเลย ไฟชนิด นจ้ี ะเกดิ หลงั จากเกดิ ไฟผวิ ดนิ และมคี วามรนุ แรง ของไฟน้อย
2. ไฟผิวดิน เป็นไฟท่ีเผาไหม้พวกซากพืช และผลทร่ี ว่ งหลน่ บนผวิ ดนิ ไดแ้ ก่ เศษไม้ ปลาย ไม้ พืชช้ันล่าง ได้แก่ หญ้า พุ่มไม้ และลูกไม้ มีอัตราการลุกลามต้ังแต่ช้าจนเร็วมาก
3. ไฟเรือนยอด เป็นไฟที่ไหม้เรือนยอดไม้ และลุกลามจากเรือนยอดหน่ึงไปสู่เรือนยอด หนึ่ง ไฟชนิดนี้ มีความรุนแรงมาก จะเกิดกับ หมู่ไม้ที่มีความหนาแน่นมาก
ไฟป่าจะเกิดขึ้นจากจุดไฟเล็กๆ เพียงแต่ หัวไม้ขีดเสมอ แล้วจะลุกลามขยายวงกว้าง ออกไปทุกทิศทุกทางยิ่งนานขนาดของไฟป่าจะ ใหญ่ และรุนแรงขึ้น
หนึ่ง
สาเหตุของการเกิดไฟป่า กรณีศึกษาในประเทศไทย
ปจั จบุ นั สาเหตกุ ารเกดิ ไฟปา่ ในประเทศไทย เกอื บทง้ั หมดเนอ่ื งมาจาก การกระทาํา ของมนษุ ย์ ไฟป่าจะเกิดจากสาเหตุธรรมชาติน้อยมาก
เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม
ISSUE1.VOLUME27.MAY-JULY2020
พ้ืนที่และพื้นที่เพาะปลูกส่วนหน่ึงของราษฎร อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
สาเหตุการเกิดไฟป่า จึงเกิดจากกรณี ดังต่อไปนี้
ตะกอนขุ่นข้น
4. เกิดควันพิษในอากาศ
5. ส่ิงมีชีวิตในป่า
✦ สัตว์ป่าไร้ที่อยู่อาศัยขาดที่หลบภัย
✦ ผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ในป่า
6. ชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์
✦ ทําาลายบ้านเรือนชีวิตและทรัพย์สิน ถ้า
หากเกิดไฟป่าที่ควบคุมไม่ได้
แนวทางแก้ปัญหาไฟป่า ซ่ึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน
แนวดําาเนินการตามพระราชดําาริป่าเปียก มี 6 วิธีด้วยกัน คือ
1. ทําาระบบป้องกันไฟไหม้ป่า โดยใช้แนว คลองส่งนํา้าและแนวพืชชนิดต่างๆ ปลูกตาม แนวคลองน้ัน
2. สร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนว ป้องกันไฟ ป่าเปียก โดยอาศัยน้ําาชลประทาน และนํา้าฝน
3. การปลูกต้นไม้โตเร็วคลุมแนวร่องน้ําา เพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆ ทวีขึ้นและแผ่ขยาย ออกไปทง้ั สองขา้ งของรอ่ งนาํา้ ซง่ึ จะทาใหต้ น้ ไม้ งอกงามและมสี ว่ นชว่ ยปอ้ งกนั ไฟปา่ เพราะไฟปา่ จะเกิดข้ึนง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้น
4. การสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น หรือท่ี เรียกว่า "Check Dam" ขึ้น เพื่อปิดกั้นร่องน้ําา หรือลําาธารขนาดเล็กเป็นระยะๆ เพื่อใช้เก็บกัก น้ําาและตะกอนดินไว้บางส่วน โดยนํา้าท่ีเก็บไว้ จะซึมเข้าไปสะสมในดิน ทําาให้ความชุ่มช้ืนแผ่ ขยายเข้าไปท้ังสองด้านกลายเป็น "ป่าเปียก"
5. การสูบนํา้าเข้าไปในระดับท่ีสูงที่สุดเท่าท่ี จะทําาได้ แล้วปล่อยนํา้าลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆ ไหลซึมลงดิน เพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้น ท่ีสูงในรูป "ภูเขาป่า" ให้กลายเป็น "ป่าเปียก" ซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อีกด้วย
6. ปลูกต้นกล้วยในพ้ืนที่ที่กําาหนดให้เป็น ช่องว่างของป่า ประมาณ 2 เมตร หากเกิด ไฟไหม้ป่าก็จะปะทะต้นกล้วยซึ่งอุ้มน้ําาไว้ได้ มากกว่าพืชอื่น ทําาให้ลดการสูญเสียน้ําาลงไปได้ มาก
1. จุดไฟโดยวัตถุประสงค์อย่างใดอย่าง
1.1 เผาไร่ เพ่ือเตรียมพื้นท่ีเพาะปลูกโดย ไม่มีการควบคุม
1.2 เผาป่า เพ่ือเก็บหาของป่า
1.3 ลา่ สตั ว์ เพอ่ื ใหส้ ตั วห์ นจี ากทห่ี ลบซอ่ น 1.4 เพื่อความสะดวกในการเดินป่า
1.5 เลย้ี งสตั ว์ เผาปา่ เพอ่ื ใหห้ ญา้ ออ่ น แตก
เป็นอาหารสัตว์
1.6 การพกั แรมในปา่ จดุ เพอ่ื หงุ ตม้ อาหาร 1.7จดุเพอ่ืกลน่ัแกลง้ กรณเีกดิการขดัแยง้
ระหว่างชาวบ้านกับส่วนราชการ
2. จุดโดยความคึกคะนอง ปราศจากเหตุ ผลใดๆ
ความเสียหายและผลกระทบ จากไฟป่าเชิงสรุป
1. ไฟป่า สร้างความเสียหายต่อ ป่าไม้ คือ ✦ ลดอตั ราการเจรญิ เตบิ โต และลดคณุ ภาพ
เนื้อไม้
✦ ขาดชว่ งการสบื พนั ธท์ุ ดแทนตามธรรมชาติ ✦ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของป่า
2. ไฟป่า สร้างความเสียหายต่อ ดิน คือ ✦ ทําาให้หน้าดินเส่ือมสภาพ
✦ เกิดการชะล้างหน้าดินและพังทลาย
ของดิน
✦ ดินเสื่อมความอุดมสมบูรณ์
3. ไฟป่าสร้างความเสียหายต่อ น้ําา คือ ✦ เกิดอุทกภัย น้ําาท่วมช่วงฤดูฝน
✦ เปล่ียนแปลงคุณสมบัติของนํา้าและเกิด
          17
 

   89   90   91   92   93