Page 90 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 90

  คั ม ภี ร์ อั ค คี ภั ย
   22 กรกฎาคม 2562 ประเทศบราซลิ เผชญิ ไฟไหม้ครั้งใหญ่ ภายในป่าแอมะซอน ท่ีถูก เรยี กวา่ “ปอดของโลก” เนอ่ื งจากผลติ ออกซเิ จน ออกมามากถึง 20 % โดยไฟไหม้คร้ังนี้กินเวลา ยาวนาน และลุกลามอย่างรวดเร็วจนน่าใจหาย จากสถิติตั้งแต่ต้นปี 2562 เกิดไฟไหม้ในป่า แอมะซอน อย่างน้อย 78,383 ครั้ง จนทําาให้ที่ ประชุมสุดยอดผู้นําากลุ่มประเทศอุตสาหกรรม ชั้นนําา 7 ประเทศหรือ G7 เห็นพ้องที่จะจัดสรร งบประมาณจําานวน 22 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ ประมาณ 670 ล้านบาท ซ่ึงพร้อมเบิกจ่าย ในทันที เพ่ือใช้ในการจัดหาเครื่องบินต่อสู้ไฟ ป่าในประเทศบราซิล ส่วนด้านกลุ่มประเทศใน ทวีปอเมริกาใต้ 7 ประเทศ ได้จัดทําาข้อตกลง ความร่วมมือปกป้องผืนป่าแอมะซอน ท่ีเผชิญ กับปัญหาไฟป่าและการลักลอบเข้าพ้ืนท่ีอย่าง ผิดกฎหมาย
 12 กนั ยายน 2562 ดาวเทยี มเผยภาพ จดุ ไฟ ไหมป้า่ในประเทศอนิโดนเีซยี บนเกาะบอรเ์นยีว และเกาะสมุ าตราของอนิ โดนเี ซยี อยทู่ ่ี 1,619 จดุ สาเหตุมาจากฝนท้ิงช่วง และมีการลักลอบเผา พื้นท่ีป่าอย่างผิดกฎหมาย เพื่อการเพาะปลูก ปาล์มนํา้ามัน และไม้เยื่อกระดาษ เป็นประจําา
วันที่ 10 พ.ย. ไฟป่าได้เกิดปะทุขึ้นอีกครั้ง ในเขตเทือกเขา ซ่ึงตั้งอยู่ใกล้กับสตูดิโอของ วอร์เนอร์ บราเธอร์ส (Warner Brothers) บริษัท ภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ยักษ์ใหญ่ ของ ฮอลลีวูด ทําาให้ต้องสั่งอพยพพนักงานคร้ังใหญ่  กันยายน 2562 ไปจนถึงเดือนมกราคม 2563 เกิดไฟป่ารุนแรงข้ึนเป็นเวลา 5 เดือน ใน ประเทศออสเตรเลีย ซ่ึงลุกลามพื้นที่ 6 มลรัฐ ได้แก่ นิวเซาท์เวลส์ ควีนสแลนด์ วิกตอเรีย เซาท์ออสเตรเลีย เวสเทิร์นออสเตรเลีย และ ทัสมาเนีย มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 25 ราย บ้าน เรือนหลายร้อยหลังถูกไฟป่าเผาจนได้รับเสีย หาย รวมถึงท่ีดินกว่า 30 ล้านไร่ จมอยู่ใน กองเถ้าถ่าน ขณะท่ีสัตว์ป่าก็ได้รับผลกระทบ จําานวนมาก
แต่งเพลงเพ่ือเป็นกําาลังใจให้กับเหตุการณ์ไฟ ป่าครั้งนี้และพวกเราคือคนออสเตรเลียจะไม่ ทิ้งกัน ชื่อเพลง A little tribute
ข่าวท่ีนําามาเสนอน้ี ขอเรียนว่าเป็นเพียง บางส่วนเท่าน้ัน
เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้มองเห็นภาพไฟป่าชัด ข้ึน
ผู้เขียนจึงขอเพ่ิมเติมความรู้เร่ืองไฟป่า ให้อีกสักเล็กน้อยดังนี้
ความหมายของไฟป่า (Forest Fire)
ไฟป่า หมายถึง ไฟท่ีเกิดจากสาเหตุใดก็ ตาม แลว้ ลกุ ลามไหมใ้ นปา่ ไดโ้ ดยอสิ ระปราศจาก การควบคุม ไม่ว่าไฟจะลุกลามไหม้ในป่า ธรรมชาติ หรือสวนป่า
องค์ประกอบของไฟป่า
ไฟป่าเกิดขึ้นได้ต้องมีปัจจัยท่ีสําาคัญ 4 อย่างด้วยกัน คือ ก๊าซออกซิเจน เชื้อเพลิง ความร้อน และปฏิกิริยาลูกโซ่ จึงจะสามารถ เกิดไฟข้ึนได้ หากขาดส่ิงใดส่ิงหน่ึงไป ไฟจะไม่ สามารถเกิดขึ้นได้เลย องค์ประกอบทั้ง 4 ส่ิงนี้ เรียกว่า
“ปิรามิดของไฟ (Fire Tetrahedron)”
หากขาดองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ไป ไฟก็จะไม่เกิดขึ้น
ชนิดของไฟป่า
ชนิดของไฟป่า ไฟป่าสามารถแบ่งออกได้
  ทุกปี บวกกับสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้ง ขณะเดียวกันควันไฟยังได้ลอยข้ามพรมแดน ไปถึงประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้งมาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย
 25 ตุลาคม 2562 เกิดไฟไหม้ป่าทางภาค เหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย ในสหรัฐอเมริกา กิน พ้ืนท่ีประมาณ 25,000 ไร่ ในเขตซาโมนา โดย ไฟได้ลุกลามไปอย่างรวดเร็วไปจนถึงนครลอส แองเจลิสภายในเวลา 1 วัน เป็นเหตุให้ทางการ สั่งอพยพประชาชนกว่า 50,000 คน จนกระทั่ง
ความเสยี หาย “ไฟปา่ ออสเตรเลยี ” คร่าชีวิตสัตว์ป่าและผู้คน
จากกรณีท่ีไฟป่า ในประเทศออสเตรเลีย ลุกลามไปมากกว่า 30 ล้านไร่ ทําาให้มีผู้เสีย ชีวิตไปแล้วกว่า 24 คน และสัตว์ตายไปมาก กวา่ 500 ลา้ นตวั ทง้ั หมโี คอาลา่ จง้ิ โจ้ สตั วป์ กี โดยออสเตรเลยี เรยี กระดมทหารกองหนนุ 3,000 นาย เพื่อต่อสู้กับวิกฤตไฟป่าครั้งเลวร้าย ขณะ ท่ีประชาชนหลายหมื่นคนต่างพากันอพยพหนี ตายท่ามกลางอุณหภูมิท่ีร้อนจัดทะลุ 40 องศา เซลเซียส
ออสเตรเลียต้องประกาศ ภาวะฉุกเฉิน
ชาวออสซี่ร่วมแต่งเพลงส่งกําาลังใจฝ่า วิกฤตไฟป่า
เหตุการณ์ในครั้งนี้ทําาให้มีคนกลุ่มเล็กๆ
 16
         ISSUE1.VOLUME27.MAY-JULY2020


   88   89   90   91   92